Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Zverejnenie osobných údajov

29. Máj 2018

Žiadame všetkých uchádzačov o podporu z Literárneho fondu, aby v žiadostiach o jednotlivé druhy podpôr uvádzali svoje stanovisko k zverejneniu osobných údajov. Prosíme o dodržanie nižšieuvedeného vzoru:
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vlastnoručným podpisom dávam Literárnemu fondu súhlas, aby používal a spracúval moje osobné údaje na účely spracovania tejto mojej žiadosti počas doby, ktorá vyplýva z registratúrneho priadku LF.
Dátum: 
Podpis žiadateľa: 

Zároveň v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyjadrujem svojím podpisom:
a) súhlas*
b) nesúhlas*
so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh a výška podpory.
* nehodiace sa prečiarknite

Dátum:
Podpis: 

...čítaj viac

Ochrana osobných údajov

25. Máj 2018

V súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola vytvorená na serveri LF nová mailová adresa: zodpovednaosoba@litfond.sk. Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu na uvedenej mailovej adrese s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.

...čítaj viac

Jašíkove Kysuce 2018

17. Máj 2018

Jašíkove Kysuce 2018 vyhlásenie 50. ročníka.pdf

...čítaj viac

Výročné ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2017 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2018

10. Máj 2018

Výročné ceny a prémie LF za novinársku tvorbu v r. 2017 a Cena R. Kaliského.pdf
Cena Jána Hollého a Cena Mateja Bela za rok 2017.pdf
Prekladateľská univerziáda 2018.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2017.pdf

...čítaj viac

Rekreačné pobyty v domovoch LF počas školských prázdnin

10. Január 2018

Rekreačné pobyty počas školských prázdnin.pdf

...čítaj viac

Uzávierky tvorivých súťaží a výročných cien Literárneho fondu pre rok 2018

03. Január 2018

Uzávierky výročných cien a tvorivých súťaží Literárneho fondu platné pre rok 2018.pdf

...čítaj viac

IBAN

24. Január 2014

Od 1.02.2014 je nutné pri poukazovaní platieb do LF používať nové číslo účtu:
IBAN SK4702000000001225459853

...čítaj viac

Právne stanovisko k odvádzaniu 2% príspevkov do Literárneho fondu výkonnými umelcami - platcami DPH

10. Marec 2009

Odborné stanovisko k postoju niektorých výkonných umelcov a používateľov umeleckých výkonov (najmä dabingových štúdií), odmietajúcich resp. vyhýbajúcich sa plateniu 2% príspevkov do Literárneho fondu z titulu, že sú platcami DPH, t.j. právnickými osobami a podľa § 71 Zák. o DPH musia svoje umelecké výkony fakturovať.

...čítaj viac