Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Oznámenie

19. Október 2020

Vedenie Literárneho fondu oznamuje tvorcom a výkonným umelcom, že v súvislosti s nariadením opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR sa do odvolania uzatvárajú tvorivo-rekreačné zariadenia Literárneho fondu:
- DSS Timrava - od 21.10.2020 (schválené tvorivé pobyty je možné dočerpať do 21.10.2020),
- DIS Piešťany - od 15.10.2020.

Prosíme tvorcov a výkonných umelcov, aby žiadosti o podpory posielali emailovou poštou. Adresy referentiek jednotlivých výborov sekcií sú zverejnené na internetovej stránke LF.

Ďakujeme za porozumenie.

...čítaj viac

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2019

02. Október 2020

Ceny a prémie výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu za rok 2019.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2019.pdf
Ceny výboru Sekcie pre umelecký preklad za rok 2019.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy,2019.pdf
Ceny IGRIC 2020.pdf
Programy Alfa a Beta 2020.pdf

...čítaj viac

Pomoc fondu tvorcom a umelcom v čase prepuknutia koronakrízy

07. August 2020

Literárny fond okrem iných foriem podpornej činnosti má rozpracovaný aj široký sociálny program, pomáha starším a chorým tvorcom a výkonným umelcom, poskytuje im príspevky na liečenie, finančnú tieseň pomáha prekonávať jednorazovými sociálnymi podporami a mesačnými sociálnymi podporami na doplnenie dôchodku.
Opatrenia štátnych orgánov, týkajúce sa pandémie COVID-19, spôsobili mnohým autorom a výkonným umelcom pokles príjmov a veľká časť z nich nemala možnosť obrátiť sa na štátne inštitúcie o kompenzáciu straty príjmu. Preto sa výbory sekcií Literárneho fondu rozhodli využiť jednu z foriem podpornej činnosti a poskytnúť jednorazové sociálne podpory žiadateľom, pre ktorých bol pred vypuknutím pandémie príjem z tvorivej a umeleckej činnosti jediným zdrojom zárobku.
Výzvu k predkladaniu žiadostí zverejnil fond na svojej internetovej stránke a aj napriek tomu, že dňom 21.5.2020 nadobudol platnosť Zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým boli pozastavené povinné 2% odvody, podporil 109 žiadateľov čiastkou 45.180,- €.

...čítaj viac

Výzva

13. Júl 2020

Vážení priatelia a priaznivci Literárneho fondu,

novelizácia zákona o umeleckých fondoch (viď Zákon č. 129/2020 Z. z.) a vyhlásenie štátneho tajomníka MK SR Radoslava Kutaša o potrebe „reformy súčasného systému fungovania umeleckých fondov“ (denník N, 15.5.2020) nás núti vyzvať vás, tvorivých pracovníkov ako aj profesijné združenia a umelecké zoskupenia, aby ste svojou reakciou o potrebe a opodstatnenosti zachovania povinných 2% príspevkov do Literárneho fondu pomohli podporiť naše snahy o jeho zachovanie.

Zmenou financovania umeleckých fondov - pozastavenie povinných 2% odvodov do konca roka 2020 bola Rada fondu nútená s účinnosťou od 1.6.2020 znížiť Rozpočet priamej podpornej činnosti na r. 2020 a zrušiť niektoré z foriem podpornej činnosti. Toto rozhodnutie má, žiaľ, negatívne dopady na vás, tvorcov z oblasti krásnej literatúry, vedeckej a odbornej literatúry, počítačových programov, prekladovej literatúry, novinárstva ako aj výkonných umelcov v oblasti divadla, rozhlasu, zábavného umenia, televízie, filmu a video tvorby, tým, že prichádzate o možnosť uchádzať sa o existujúce formy podpornej činnosti v takom rozsahu ako doteraz.

Literárny fond sa za uplynulých 27 rokov osvedčil ako efektívny nástroj podpory Vašich tvorivých zámerov a často krát Vás dokázal podržať aj v ľudsky či spoločensky zložitých situáciách, preto veríme, že Vy teraz zabojujete za neho, a tým vlastne aj za seba.

Svoje podporné stanovisko pošlite týmto inštitúciám:

MK SR, minister@culture.gov.sk,
NR SR, Výbor pre kultúru a médiá, vkm@nrsr.sk.,
Literárny fond, kenizova@litfond.sk.

Ďakujeme.

...čítaj viac

Upozornenie

22. Máj 2020

Dňom 21.5.2020 nadobudol platnosť Zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch:

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

§ 25a
(1)
Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v období do 31. decembra 2020; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.
(2)
Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2020 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 uhradiť príspevky nevzťahuje v rozsahu, v ktorom tieto príspevky fondom neboli ešte uhradené.
(3)
Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2020 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,6) ak je odvedený fondom do 31. marca 2021.
(4)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako 1 660 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 1 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2020 do 31. marca 2021 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
(5)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako 3 319 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2020 do 31. marca 2021 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.

§ 25b
(1)
Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v období do 31. marca 2021, nesmie fond viazať na podmienku platenia príspevkov podľa tohto zákona ani na inú podmienku s podobným účinkom.
(2)
Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada.

...čítaj viac

Prémia za trojročný vedecký ohlas

09. Január 2020

Návrhový list - Prémia za trojročný ohlas 2020.pdf

...čítaj viac

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

09. Január 2020

Návrhový list - Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2020.pdf

...čítaj viac

Uzávierky tvorivých súťaží a výročných cien v roku 2020

08. Január 2020

Uzávierky výročných cien a tvorivých súťaží Literárneho fondu platné pre rok 2020.pdf

...čítaj viac

Turnusy rekreačných pobytov v domovoch Literárneho fondu v roku 2020

08. Január 2020

Termíny rekreačných pobytov v roku 2020.pdf

...čítaj viac

Logo LF

28. Máj 2019

LOGO 2.pdf
Logo LF.zip

...čítaj viac