Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2020 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2021

23. Júl 2021

Program Alfa - jar 2021.pdf

Upozornenie

20. Júl 2021

Dňa 21.7.2021 bude z technických príčin budova LF na Grosslingovej ul. 55 zatvorená, V nutných prípadoch je možné komunikovať so zamestnancami emailovou poštou. Ďakujeme za porozumenie.

Turnusy letných rekreačných pobytov 2021

10. Máj 2021

Turnusy letných rekreačných pobytov 2021 1.pdf

Oznámenie

06. Máj 2021

Oznamujeme tvorcom a výkonným umelcom, že od 10.5.2021 otvárame tvorivo-rekreačné zariadenie v Piešťanoch a Hornom Smokovci, od tohto dátumu sa môžete prihlásiť na tvorivý pobyt s výnimkou letných a zimných prázdnin, kedy sa celá kapacita domovov poskytuje na rekreačné pobyty. Podmienky čerpania tvorivých pobytov boli v tomto roku upravené.

Tvorcom sa poskytujú dva druhy tvorivých pobytov:

a/ tvorivý pobyt s príspevkom možno čerpať maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 6,- € na noc, stravu vo výške 11,- € na deň hradí žiadateľ pred nástupom na pobyt zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

b/ tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje autorovi čerpať ďalších 30 dní tvorivého za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej výške 6,- € za noc a stravné vo výške 11,- € na deň. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

Účastník pobytu je povinný pri nástupe predložiť vedúcemu domova negatívny AG test podľa aktuálnej pandemickej situácie.

.

Prekladateľská univerziáda

24. Marec 2021

Štatút Prekladateľskej univerziády.pdf
Prekladateľská univerziáda - prihláška UP.pdf
Prekladateľská univerziáda - prihláška OP.pdf

Program Alfa a Beta 2021

02. Marec 2021

Program ALFA 2021.pdf
Štatút podporného programu BETA.pdf

Oznámenie

25. Február 2021

Vážení tvorcovia,

prijatím novely zákona o umeleckých fondoch, ktorej obsahom bolo zrušenie povinných 2% príspevkov do umeleckých fondov v druhom polroku 2020 s následným predĺžením platnosti tejto novely do konca roka 2021, sa Literárny fond dostal v minulom roku do vysokej finančnej straty i napriek tomu, že výbory sekcií zredukovali výšku vyplácaných podpôr na minimum. Na výzvu adresovanú pani ministerke kultúry, ktorou sme žiadali o kompenzáciu straty príjmov formou cielenej dotácie na podpornú činnosť zo štátneho rozpočtu, sme, žiaľ, zatiaľ odpoveď nedostali.
Do vyriešenia otázky financovania Literárneho fondu, nemôže fond plniť svoje humánne poslanie v plnom rozsahu, ale s množstvom obmedzení, ktoré schválila Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 11.2.2021. V zmysle smernice pre schvaľovanie jednotlivých druhov podpôr, výbory sekcií upravili svoje Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti a štatúty tvorivých súťaží a cien:

Smernica Rady fondu 2021.pdf

Úpravy interných smerníc LF budú na internetovej stránke zverejňované postupne do 4.3.2021.

Referentky fondovej starostlivosti ako aj ostatní zamestnanci LF pracujúci v Bratislave majú t. č. nariadenú prácu z domu, preto využívajte predovšetkým emailovú komunikáciu s nimi.

Ďakujeme za pochopenie.

Upozornenie

03. Január 2021

Dňom 1.1.2021 nadobudol platnosť Zákon č. 300/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch:

Zákon č. 300 z r. 2020.pdf

Reakcia LF na prijatie Zákona č. 300/2020 Z. z. (list adresovaný p. ministerke kultúry)

30. November 2020

List p. ministerke kultúry.pdf

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2019

02. Október 2020

Ceny a prémie výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu za rok 2019.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2019.pdf
Ceny výboru Sekcie pre umelecký preklad za rok 2019.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy,2019.pdf
Ceny IGRIC 2020.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.pdf
Programy Alfa a Beta 2020.pdf

Späť na aktuality