Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Oznámenie

10. Január 2023

Dňom 31.12.2022 skončila platnosť novely zákona č. 13/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov o pozastavení povinnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vypláca odmenu autorovi, resp. umelcovi, zraziť príspevok do umeleckého fondu vo výške 2 % z jeho odmeny. Autor alebo umelec mohol vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z odmien odviesť fondom dobrovoľne.

Od 1.1.2023 opäť nadobudol platnosť zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, v zmysle ktorého sú príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov povinní odvádzať do umeleckých fondov príspevok vo výške 2% z ich hrubých príjmov. Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok formou preddavku vo výške 2 %. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému fondu.

Späť na aktuality