Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena a prémia Alexandra Pavloviča

Štatút Ceny a Prémie Alexandra Pavloviča

Literárny fond udeľuje od roku 2005 literárnu Cenu Alexandra Pavloviča za najlepšie literárne dielo napísané po rusínsky a prémie za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho diela zo slovenčiny do rusínčiny.

I.

1. Cenu a prémie Alexandra Pavloviča udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

2. Cena sa udeľuje za najlepšie pôvodné umelecké, literárnohistorické alebo literárnokritické dielo, ktoré vyšlo v predchádzajúcich dvoch rokoch. .

3. Prémie sa udeľujú za literárne dielo napísané po rusínsky a za najhodnotnejší preklad umeleckého,literárnohistorického diela slovenského autora zo slovenčiny do rusínčiny, ktoré vyšli knižne v predchádzajúcich dvoch rokoch.

4. Cena sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny do 700,- € a 2 prémie z diplomu a peňažných odmien v celkovej sume do 350,- €.

5. Cenu možno udeliť len občanovi SR s trvalým pobytom na Slovensku za dielo vydané v Slovenskej republike.

6. Zásadne sa udeľuje len jedna cena a maximálne 2 prémie.

7. V prípade, že neboli vytvorené takéto diela, cena alebo prémie sa neudelia.

8. Návrhy fyzických aj právnických osôb treba poslať do 15.3. nasledujúceho roka po vydaní diela. S návrhom treba poslať 3 výtlačky každého diela.

9. Informácie o udelení ceny a prémií sa uverejnia v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.

10. Cenu a prémie Alexandra Pavloviča, ako aj náklady spojené s ich udelením zabezpečí Sekcia pre pôvodnú literatúru vo svojom rozpočte.

II.

11. Do poroty Ceny a prémií Alexandra Pavloviča deleguje dvoch zástupcov výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru a jedného Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska. Porota je zásadne trojčlenná. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena ani prémie.

12. Tajomníkom poroty je pracovník LF menovaný riaditeľom LF.

13. Porota sa ustanovuje každé 2 roky.

14. Posudky odborníkov musia byť písomne vypracované na každé dielo osobitne a sú honorované podľa platných smerníc LF.

III.

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 4.12.2013 a platnosť nadobúda dňom 1.1.2014.


Späť na Ceny a súťaže