Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena a prémia Alexandra Pavloviča

Štatút Ceny a Prémie Alexandra Pavloviča

Literárny fond udeľuje od roku 2005 literárnu Cenu Alexandra Pavloviča za najlepšie literárne dielo napísané po rusínsky a prémie za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho diela zo slovenčiny do rusínčiny.

I.

1. Cenu a prémie Alexandra Pavloviča udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

2. Cena sa udeľuje za najlepšie pôvodné umelecké, literárnohistorické alebo literárnokritické dielo, ktoré vyšlo v predchádzajúcich dvoch rokoch. .

3. Prémie sa udeľujú za literárne dielo napísané po rusínsky a za najhodnotnejší preklad umeleckého, literárnohistorického diela slovenského autora zo slovenčiny do rusínčiny, ktoré vyšli knižne v predchádzajúcich dvoch rokoch.

4. Zásadne sa udeľuje len jedna cena a maximálne 2 prémie každé dva roky.

5. Cena za najlepšie literárne dielo napísané po rusínsky sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny 1.000,- €.

6. V prípade prémie za literárne dielo napísané po rusínsky bude výška prémie 400,- €, v prípade prekladu literárneho diela zo slovenčiny do rusínčiny bude výška prémie 300,- €. V prípade neudelenia ceny sa výšky obidvoch prémií navŕšia rovnakým dielom o celkovú sumu maximálne 1.000,- €.

7. Cenu možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF 2% príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch č. 13/1993 Z. z. a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

8. Do súbehu o Cenu Alexandra Pavloviča sa budú prijímať iba diela žijúcich autorov. Ak autor diela prihláseného do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

9. V prípade, že neboli vytvorené takéto diela, cena alebo prémie sa neudelia.

10. Návrhy fyzických aj právnických osôb treba poslať do 15.3. nasledujúceho roka po vydaní diela. S návrhom treba poslať 3 výtlačky každého diela.

11. Informácie o udelení ceny a prémií sa uverejnia v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.

12. Cenu a prémie Alexandra Pavloviča, ako aj náklady spojené s ich udelením zabezpečí Sekcia pre pôvodnú literatúru vo svojom rozpočte.

II.

13. Porotu ceny menuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru. Porota je trojčlenná. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena ani prémia.

14. Tajomníkom poroty je pracovník LF menovaný riaditeľom LF.

15. Porota sa ustanovuje každé 2 roky.

16. Posudky odborníkov musia byť písomne vypracované na každé dielo osobitne.

17. Práca poroty je honorovaná. O výške príspevku pre členov poroty rozhoduje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru každý rok osobitne a na základe finančných možností sekcie. Odmena predsedovi poroty je 50,- € naviac.

III.

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 18.10.2018 a platnosť nadobúda dňom 1.1.2019.


Späť na Ceny a súťaže