Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Štatút Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo

Štatút Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo

Výbor Sekcie pre umelecký preklad v snahe oceniť celoživotné dielo osobností slovenského umeleckého prekladu, a tak zviditeľniť zástoj prekladateľov umeleckej literatúry ako sprostredkovateľov hodnôt z iných literatúr prinášajúcich dôležité podnety pre rozvoj slovenskej národnej literatúry a kultúry vôbec, udeľuje od roku 2016 Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo.

I. Organizačné a finančné zabezpečenie

1. Cena sa udeľuje prekladateľom umeleckej literatúry, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku dovŕšili 65 rokov.

2. Každý člen výboru Sekcie pre umelecký preklad predloží do 31. marca príslušného kalendárneho roka jeden písomný návrh na udelenie Ceny Blahoslava Hečka.

3. Z predložených písomných návrhov členovia výboru po diskusii a na základe verejného hlasovania určia laureáta Ceny Blahoslava Hečka za príslušný kalendárny rok.

4. Cena pozostáva z diplomu, pamätnej plakety Literárneho fondu a z finančnej odmeny 1.000,- €.

5. Cena sa slávnostne odovzdá počas odovzdávania Cien Jána Hollého za umelecký preklad.


II. Záverečné ustanovenia

1. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

2. Uvedený štatút Ceny Blahoslava Hečka schválil výbor Sekcie pre umelecký preklad dňa 22. 9. 2015 a nadobudol účinnosť 1. januára 2016.


Späť na Ceny a súťaže