Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Štatút Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo

Štatút Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo

Výbor Sekcie pre umelecký preklad v snahe oceniť celoživotné dielo osobností slovenského umeleckého prekladu, a tak zviditeľniť zástoj prekladateľov umeleckej literatúry ako sprostredkovateľov hodnôt z iných literatúr prinášajúcich dôležité podnety pre rozvoj slovenskej národnej literatúry a kultúry vôbec, udeľuje od roku 2016 Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo.

I. Organizačné a finančné zabezpečenie

1. Cena sa udeľuje prekladateľom umeleckej literatúry, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku dovŕšili 65 rokov. Ak sa laureát Ceny Blahoslava Hečka slávnostného odovzdávania cien nedožije, bude finančná odmena vyplatená pozostalým.

2. Každý člen výboru Sekcie pre umelecký preklad predloží do 31. marca príslušného kalendárneho roka jeden písomný návrh na udelenie Ceny Blahoslava Hečka.

3. Z predložených písomných návrhov členovia výboru po diskusii a na základe verejného hlasovania určia laureáta Ceny Blahoslava Hečka za príslušný kalendárny rok.

4. Cena pozostáva z diplomu, pamätnej plakety Literárneho fondu a z finančnej odmeny 1.000,- €.

5. Cena sa slávnostne odovzdá počas odovzdávania Cien Jána Hollého za umelecký preklad.


II. Záverečné ustanovenia

1. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

2. Uvedený štatút Ceny Blahoslava Hečka schválil výbor Sekcie pre umelecký preklad dňa 24. 11. 2021 a nadobudol účinnosť 1. januára 2022.


Späť na Ceny a súťaže