Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Imre Madácha

Štatút Ceny Imre Madácha

Literárny fond udeľuje od roku 1967 literárnu Cenu Imre Madácha za najlepšie knižné dielo v maďarskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do maďarčiny.

I.

1. Cenu Imre Madácha udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

2. Cena sa udeľuje za najlepšie pôvodné umelecké literárne dielo a za najlepší preklad prvýkrát vydaný (publikovaný) v uplynulom roku.

3. Cena sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny do 1.000,- € za pôvodné dielo a do 500,- € za preklad.

4. Cenu možno udeliť len občanovi SR s trvalým pobytom na Slovensku za dielo vydané na Slovensku.

5. Zásadne sa udeľuje len jedna cena za pôvodné dielo a jedna za preklad a nemožno ju rozdeliť.

6. V prípade, že niet diela, ktoré by si zaslúžilo takéto ocenenie, cena sa neudelí.

7. Návrhy fyzických aj právnických osôb treba poslať do 15.3. nasledujúceho roka po vydaní diela. S návrhom treba poslať 3 výtlačky každého diela.

8. Udelenie ceny sa zverejní v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.

9. Cena Imre Madácha a náklady spojené s jej udeľovaním sú zabezpečené v rozpočte Sekcie pre pôvodnú literatúru.

II.

10. Do poroty Ceny Imre Madácha deleguje svojich zástupcov výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru a Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku. Porota je trojčlenná. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena ani prémia.

11. Tajomníkom poroty je pracovník LF menovaný riaditeľom LF.

12. Porota sa ustanovuje každý rok.

13. Každý člen poroty má právo navrhnúť na prvom zasadnutí do hodnotenia ďalšie diela, ktoré neboli navrhnuté podľa časti I., bod 7 a ktoré spĺňajú kritériá.

14. Porota môže navrhnúť kvalitné publikované diela na prémie, najviac však tri diela pôvodnej tvorby v celkovej sume do 450,- € a tri preklady v celkovej sume do 450,- € .

15. Posudky odborníkov musia byť písomne vypracované na každé dielo osobitne a honorované sú podľa platných smerníc LF.

III.

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 4.12.2013 a platnosť nadobúda dňom 1.1.2014.


Späť na Ceny a súťaže