Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Imre Madácha

Štatút Ceny Imre Madácha

Literárny fond udeľuje od roku 1967 literárnu Cenu Imre Madácha za najlepšie knižné dielo v maďarskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do maďarčiny.

I.

1. Cenu Imre Madácha udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.
2. Cena sa udeľuje za najlepšie pôvodné umelecké literárne dielo a za najlepší preklad prvýkrát vydaný (publikovaný) v uplynulom roku.
4. Cena sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny do 700,- € za pôvodné dielo a do 400,- € za preklad.
5. Zásadne sa udeľuje len jedna cena za pôvodné dielo a jedna za preklad a nemožno ju rozdeliť.
6. V prípade, že niet diela, ktoré by si zaslúžilo takéto ocenenie, cena sa neudelí.
7. Návrhy fyzických aj právnických osôb treba poslať do 31.3. nasledujúceho roka po vydaní diela. S návrhom treba poslať 3 výtlačky každého diela.
8. Do súbehu o Cenu Imre Madácha sa budú prijímať iba diela žijúcich autorov. Ak autor diela prihláseného do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.
9. Udelenie ceny sa zverejní v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.
10. Cena Imre Madácha a náklady spojené s jej udeľovaním sú zabezpečené v rozpočte Sekcie pre pôvodnú literatúru.

II.

11. Porotu Ceny Imre Madácha menuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru. Porota je trojčlenná. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena ani prémia.
12. Tajomníkom poroty je pracovník LF menovaný riaditeľom LF.
13. Porota sa ustanovuje každý rok.
14. Každý člen poroty má právo navrhnúť na prvom zasadnutí do hodnotenia ďalšie diela, ktoré neboli navrhnuté fyzickými či právnickými osobami, a ktoré spĺňajú požadované kritériá.
15. Porota môže navrhnúť kvalitné publikované diela na prémie, najviac však dve diela pôvodnej tvorby po 300- € a tri preklady po 200,- €.
16. Posudky odborníkov musia byť písomne vypracované na každé dielo osobitne.
17. Práca poroty je honorovaná. O výške príspevku pre členov poroty rozhoduje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru každý rok osobitne a na základe finančných možností sekcie. Odmena predsedovi poroty je 50,- € naviac.

III.

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 24.2.2021 a platnosť nadobúda dňom 1.1.2021.


Späť na Ceny a súťaže