Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Ivana Franka

Štatút Ceny Ivana Franka

Literárny fond udeľuje od roku 1973 literárnu Cenu Ivana Franka za najlepšie knižné dielo v ukrajinskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do ukrajinčiny.

I.

1. Cenu Ivana Franka udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

2. Cena sa udeľuje za najlepšie pôvodné umelecké literárne dielo a za najlepší preklad prvýkrát vydaný (publikovaný) v uplynulom roku.

3. Cena sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny 1.000,- € za pôvodné dielo a 500,- € za preklad.

4. Cenu možno udeliť len občanovi SR s trvalým pobytom na Slovensku za dielo vydané na Slovensku alebo v zahraničí.

5. Zásadne sa udeľuje len jedna cena za pôvodné dielo a jedna za preklad a nemožno ju rozdeliť.

6. V prípade, že niet diela, ktoré by si zaslúžilo takéto ocenenie, cena sa neudelí.

7. Návrhy fyzických aj právnických osôb treba poslať do 15.3. nasledujúceho roka po vydaní diela. S návrhom treba poslať 3 výtlačky každého diela.

8.. Do súbehu o Cenu Ivana Franka sa budú prijímať iba diela žijúcich autorov. Ak autor diela prihláseného do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

9. Udelenie ceny sa zverejní v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.

10. Cena Ivana Franka a náklady spojené s jej udeľovaním sú zabezpečené v rozpočte Sekcie pre pôvodnú literatúru.

II.

11. Porotu Ceny Ivana Franka menuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru. Porota je trojčlenná. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena ani prémia.

12. Tajomníkom poroty je pracovník LF menovaný riaditeľom LF.

13. Porota sa ustanovuje každý rok.

14. Každý člen poroty má právo navrhnúť na prvom zasadnutí do hodnotenia ďalšie diela, ktoré neboli navrhnuté fyzickými či právnickými osobami, a ktoré spĺňajú požadované kritériá.

15. Porota môže navrhnúť kvalitné diela na prémie, najviac však tri diela pôvodnej tvorby po 400,- € a tri preklady po 300,- € - z toho jednu prémiu aj za dielo vydané v zahraničí občanovi SR s trvalým pobytom na Slovensku. V prípade neudelenia ceny sa výšky jednotlivých prémií za pôvodnú tvorbu navŕšia rovnakým dielom o celkovú sumu maximálne 1.000,- €, v prípade prekladov o celkovú sumu maximálne 500,- €.

16. Posudky odborníkov musia byť písomne vypracované na každé dielo osobitne.

17. Práca poroty je honorovaná. O výške príspevku pre členov poroty rozhoduje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru každý rok osobitne a na základe finančných možností sekcie. Odmena predsedovi poroty je 50,- € naviac.

III.

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 18.10.2018 a platnosť nadobúda dňom 1.1.2019.


Späť na Ceny a súťaže