Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Ivana Franka

Štatút Ceny Ivana Franka

Literárny fond udeľuje od roku 1973 literárnu Cenu Ivana Franka za najlepšie knižné dielo v ukrajinskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do ukrajinčiny.

I.

1. Cenu Ivana Franka udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

2. Cena sa udeľuje za najlepšie pôvodné umelecké literárne dielo a za najlepší preklad prvýkrát vydaný (publikovaný) v uplynulom roku.

3. Cena sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny do 1.000,- € za pôvodné dielo a do 500,- € za preklad.

4. Cenu možno udeliť len občanovi SR s trvalým pobytom na Slovensku za dielo vydané na Slovensku alebo v zahraničí.

5. Zásadne sa udeľuje len jedna cena za pôvodné dielo a jedna za preklad a nemožno ju rozdeliť.

6. V prípade, že niet diela, ktoré by si zaslúžilo takéto ocenenie, cena sa neudelí.

7. Návrhy fyzických aj právnických osôb treba poslať do 15.3. nasledujúceho roka po vydaní diela. S návrhom treba poslať 3 výtlačky každého diela.

8. Udelenie ceny sa zverejní v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.

9. Cena Ivana Franka a náklady spojené s jej udeľovaním sú zabezpečené v rozpočte Sekcie pre pôvodnú literatúru.

II.

10. Do poroty Ceny Ivana Franka deleguje svojich zástupcov výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Porota je trojčlenná. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena ani prémia.

11. Tajomníkom poroty je pracovník LF menovaný riaditeľom LF.

12. Porota sa ustanovuje každý rok.

13. Každý člen poroty má právo navrhnúť na prvom zasadnutí do hodnotenia ďalšie diela, ktoré neboli navrhnuté podľa časti I., bod 7 a ktoré spĺňajú kritériá.

14. Porota môže navrhnúť kvalitné diela na prémie, najviac však tri diela pôvodnej tvorby v celkovej sume do 450,- € a tri preklady v celkovej sume do 450,- € - z toho jednu prémiu aj za dielo, vydané v zahraničí občanovi SR s trvalým pobytom na Slovensku.

15. Posudky odborníkov musia byť písomne vypracované na každé dielo osobitne a honorované sú podľa platných smerníc LF.

III.

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 4.12.2013 a platnosť nadobúda dňom 1.1.2014.


Späť na Ceny a súťaže