Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Ivana Kraska

Štatút Ceny Ivana Kraska

Literárny fond udeľuje od roku 1955 debutujúcim autorom čestnú literárnu Cenu Ivana Kraska.

I.

1. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.

2. Cena sa udeľuje za prvú vydanú autorovu knižku alebo inak realizované autorovo dielo v uplynulom roku.

3. Cena Ivana Kraska sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny 1.000,- €.

4. Cenu možno udeliť len občanovi SR s trvalým pobytom na Slovensku za dielo napísané v slovenskej reči a prvýkrát vydané na Slovensku. Do súbehu o Cenu Ivana Kraska budú zaradené len debuty autorov, ktorí v roku vydania diela dovŕšia vek najviac 35 rokov.

5. Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie, literárnej vedy; realizované divadelné, rozhlasové a televízne hry a literárne scenáre hraných filmov.

6. Návrh na ocenenie môže podať ktorákoľvek fyzická aj právnická osoba do 15.3. roku nasledujúceho po realizácii diela. S návrhom treba poslať tri výtlačky navrhnutého diela (kniha, scenár, rozmnoženina a pod.)

7. Udelenie ceny sa zverejní v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.

8. Cena Ivana Kraska a náklady spojené s jej udeľovaním budú zabezpečené v rozpočte Sekcie pre pôvodnú literatúru.

II.

9. Do poroty Ceny Ivana Kraska delegujú po jednom zástupcovi výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru, AOSS a SSS.

10. Tajomníkom poroty je pracovník LF menovaný riaditeľom LF.

11. Porota sa ustanovuje každý rok. Ak sa v niektorom roku nevyskytnú práce takej úrovne, že by si ocenenie zaslúžili, cena sa neudelí.

12. Každý člen poroty má právo navrhnúť na prvom zasadnutí do hodnotenia ďalšie diela, ktoré neboli navrhnuté podľa časti I., bod 7 a ktoré spĺňajú kritériá.

13. Porota môže navrhnúť kvalitné debuty na prémie v celkovej sume do 660,- €.

14. Posudky odborníkov musia byť vypracované na každé dielo osobitne a honorované sú podľa platných smerníc LF.

III.

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 4.12.2013 a platnosť nadobúda dňom 1.1.2014.


Späť na Ceny a súťaže