Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Jána Hollého za umelecký preklad

Štatút Ceny Jána Hollého za umelecký preklad

Úvod

Cena Jána Hollého sa začala udeľovať v roku 1967 a výbor Sekcie pre umelecký preklad ju chápe ako najvyššie ocenenie prekladateľskej práce v oblasti umeleckej literatúry na Slovensku.

Čl. I - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Cenu Jána Hollého za umelecký preklad (ďalej len cenu) udeľuje jej vypisovateľ - výbor Sekcie pre umelecký preklad pri LF - na základe návrhu poroty.
2. Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pre určenie roku vydania je rozhodujúce vročenie uvedené v tiráži a v copyrightovej výhrade. Knižným vydaním sa rozumejú knihy a publikácie vybavené všetkými potrebnými právnymi náležitosťami. Pod pojmom umelecká literatúra sa rozumejú diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká esejistika.
3. Návrhy fyzických i právnických osôb prijíma výbor Sekcie pre umelecký preklad každoročne už od septembra. Ku každému návrhu musí navrhovateľ vyplniť v 1 exemplári formulár Návrhového listu, ku ktorému priloží 3 exempláre navrhovaného diela spolu s originálom. Návrhy prijíma výbor Sekcie pre umelecký preklad priebežne až 31.3. nasledujúceho roka, kedy sa súbeh definitívne uzatvorí.
4. Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách:
a/ za preklad poézie a veršovanej drámy
b/ za preklad prózy, drámy a umeleckej eseje
Cena v obidvoch kategóriách pozostáva z diplomu a finančnej odmeny do výšky 1.200,- € .
5. V prípade nedostatočnej úrovne navrhovaných prekladov sa cena neudelí. Ak sa cena neudelí, suma na ňu vyčlenená sa zahŕňa do sumy určenej na prémie LF za umelecký preklad.
6. Cena sa udeľuje v súlade s Vykonávacími smernicami k Zásadám podpornej činnosti výboru Sekcie pre umelecký preklad pri LF a v súlade s týmto štatútom prekladateľovi, ktorého preklad spĺňa všetky kvalitatívne, obsahové i formálne požiadavky kladené na tento druh literárnej činnosti a svojou umeleckou hodnotou a profesionálnym majstrovstvom prevyšuje ostatnú ročnú produkciu prekladov.
7. Cenu možno udeliť aj viacerým prekladateľom - prekladateľským dvojiciam za spoločný preklad poézie, a to rovnakým dielom, ak sa prekladatelia písomne nedohodnú inak.
8. Cena sa udeľuje zásadne za prvé vydanie nového prekladu. Jednému prekladateľovi nemožno za ten istý preklad udeliť cenu viac ráz.
9. Spolu s cenou sa udeľuje Pocta Literárneho fondu vydavateľovi oceneného diela (bez finančnej odmeny).
10. Vydavateľom ďalších odmenených diel sa udeľuje Uznanie Literárneho fondu (bez finančnej odmeny).
11. V prípade prekladateľov, ktorí sú pôvodom Slováci a majú cudzie štátne občianstvo, no prekladajú do slovenčiny, a teda ich preklady sú súčasťou našej národnej slovesnej kultúry, porota môže udeliť Čestné uznanie a plaketu Literárneho fondu bez finančnej odmeny.
12. Do súbehu o Cenu Jána Hollého sa budú prijímať iba preklady žijúcich prekladateľov. Ak prekladateľ diela prihláseného do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

Čl. II - POROTA

1. Výbor Sekcie pre umelecký preklad pri LF vymenúva každý rok členov poroty a schvaľuje jej predsedu z radov teoretikov a kritikov umeleckého prekladu, literárnych vedcov, prekladateľov a redaktorov.
2. Porota má sedem členov. Členstvo v porote je menovité a nezastupiteľné a obmedzuje sa na dva po sebe nasledujúce roky.
3. Porota je povinná pridŕžať sa ustanovení tohto štatútu. Jej rozhodnutia, ktoré sú so štatútom v rozpore, vypisovateľ zruší.
4. Porota je schopná uznášania, ak je prítomných aspoň päť jej členov.
5. Porota sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných pri hlasovaní. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6. Rokovanie poroty vedie predseda, ktorý zvoláva jej zasadnutia, formuluje zásadné uznesenia a overuje zápis z rokovaní poroty. Zápisy z rokovania poroty musí dostať aj vypisovateľ do svojho najbližšieho zasadnutia.
7. Porota pracuje na základe podkladov, ktoré jej poskytne tajomník poroty (návrhové listy, prehľady celoročných produkcií prekl. tvorby z jednotlivých vydavateľstiev) a iniciatívnych návrhov členov poroty i členov výboru Sekcie pre umelecký preklad.  V zásade však vyberá z celej knižnej produkcie uplynulého roka, a preto si získava a hľadá ďalšie podklady a prijíma všetky návrhy tak, aby sa nezabudlo ani na jeden titul prichádzajúci do úvahy na ocenenie. Porota má právo požiadať o posudky aj iných externých odborníkov najmä pri prekladoch poézie a veršovanej drámy.
8. Porota urobí z návrhov zaradených do súbehu tzv. širší výber, ktorý je počtom neobmedzený a závisí od rozhodnutia poroty.
9. Zo širšieho výberu 3 diela postupujú do tzv. užšieho výberu na základe verejného hlasovania poroty. Z 3 diel zaradených do užšieho výberu porota tajným hlasovaním rozhodne o laureátoch cien a prémií.
10. Členstvo v porote nie je zlučiteľné s účasťou v súbehu o CJH od samého začiatku. Členmi poroty nemôžu byť ani najbližší príbuzní účastníkov súbehu či vydavatelia diel do súbehu zaradených.
11. Každý člen poroty je povinný prečítať a posúdiť všetky diela zaradené do užšieho výberu.
12. Každý člen poroty je povinný vypracovať písomné posudky na všetky diela, ktoré prečítal. Na diela, ktoré porovnával s originálom, napíše porovnávacie posudky. Po udelení Ceny Jána Hollého môžu členovia poroty uverejniť svoje kritické postrehy v literárnych periodikách.
13. Na záverečnom zasadnutí porota udelí ceny a prémie a navrhne ich výboru Sekcie pre umelecký preklad na schválenie a finančné odmenenie.
14. Maximálna výška finančnej prémie je 500,- €.
15. Za prácu v porote a za písomné posudky budú členovia poroty odmenení na základe rozhodnutia a finančných možností výboru sekcie.
16. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia počas rokovania.

Čl. III - ORGANIZAČNÉ ZEBEZPEČENIE

1. Ceny a prémie schválené výborom sekcie, sa slávnostne odovzdajú vždy v I. polroku nasledujúceho roka.
2. Ak výbor návrh neschváli, cena sa za príslušný rok neudelí. Výbor toto rozhodnutie písomne zdôvodní a zverejní.
3. Tajomníkom poroty sa stáva pracovník LF určený pre výbor Sekcie pre umelecký preklad. Za svoju činnosť zodpovedá uvedenému výboru.
4. Tajomník poroty sústreďuje písomnú agendu a podklady, archivuje všetku dokumentáciu, vykonáva administratívne a organizačné práce spojené s činnosťou poroty a s udelením ceny.
5. Tajomník poroty sa zúčastňuje na zasadnutiach poroty, nemá však hlasovacie právo.

Čl. IV - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.
Uvedený štatút Ceny Jána Hollého schválil výbor Sekcie pre umelecký preklad dňa 24.2.2021 s účinnosťou od 24. februára 2021.


Späť na Ceny a súťaže