Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Trojruža

Štatút ceny TROJRUŽA

1. Cenu Trojruža udeľuje Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, autorovi za vynikajúce literárne alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež.

2. Cena Trojruža sa udeľuje vo výške 1.500,- €. Súčasťou ceny je diplom a plaketa. Cena in memoriam sa udeľuje bez plakety a finančnej odmeny.

3. Každoročné udelenie ceny navrhuje porota, ktorú menuje výbor Slovenskej sekcie IBBY. V porote sú dvaja zástupcovia Literárneho fondu, ktorých menuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru. Na čele poroty je predseda, ktorého si členovia zvolia spomedzi seba.

4. Porota je deväťčlenná a je spoločná pre cenu Trojruža i Cenu Ľudovíta Fullu. Porota je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastnia aspoň dve tretiny menovaných členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

5. Cena Trojruža sa odovzdáva súčasne s Cenou Ľudovíta Fullu.

6. Finančnú odmenu a náklady spojené s odovzdávaním ceny hradí Literárny fond. Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA hradia diplom a plaketu. 

7. Organizačné práce ceny Trojruža vykonáva sekretariát Slovenskej sekcie IBBY v BIBIANE.
Štatút schválil výbor Slovenskej sekcie IBBY dňa........................ a výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu dňa 18.10.2018.

Štatút nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.


Späť na Ceny a súťaže