Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu

Štatút Výročnej ceny Literárneho fondu za novinársku tvorbu

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií.

čl. I - Základné ustanovenia

1. Tvorivá cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo. Do úvahy prichádzajú diela, ktoré boli uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cena sa vyhlasuje prostredníctvom agentúr a masmédií. Do súbehu o cenu možno navrhnúť iba príspevky žijúcich novinárov. Ak autor prihláseného príspevku do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

2. Tvorivá cena sa udeľuje v týchto kategóriách:

- v kategórii publicistika:

  • tlač
  • internetové médiá
  • rozhlas
  • televízia

- v kategórii spravodajstvo:
  • tlač
  • internetové médiá
  • rozhlas
  • televízia
  • spravodajské agentúry


- v kategórii novinárska fotografia

3. Uchádzať o tvorivú cenu sa môžu jednotliví autori. Okrem nich môžu návrhy na ocenenie podávať:

- šéfredaktori
- katedry žurnalistiky a masmediálnej komunikácie
- členovia výboru sekcie.

Tvorca sa môže uchádzať o cenu v každej z kategórií maximálne tromi samostatnými súťažnými príspevkami alebo jednou sériou s maximálne tromi príspevkami alebo jedným tematickým celkom, v kategórii novinárska fotografia maximálne tromi samostatnými fotografiami alebo sériou pozostávajúcou maximálne zo šiestich záberov, ktoré je treba zdokumentovať, pokiaľ ide o tlač príspevkami v tlačenej podobe vo forme ako boli publikované (naskenované veľkosť písma 12 - Arial, Times New Roman), pokiaľ ide o elektronické médiá, CD, SD karta alebo DVD vo formáte mpg, mp4 a pokiaľ ide o novinársku fotografiu príslušnou fotografiou vo formáte 18 x 24 až 30 x 40, v pomeroch strán odvodených z formátu 16 : 9, označenou na zadnej strane presným názvom a menom autora. K príspevkom v podkategóriách rozhlas a televízia treba doplniť aj stručnú anotáciu. Rozhovory z tlačových agentúr budú zaradené v kategórii publicistika aj v kategórii spravodajstvo medzi tlač a internetové médiá. K súťažným prácam predloženým v jazyku národnostných menšín je nevyhnutné priložiť preklad príspevku do slovenského jazyka. V prihláške treba uviesť meno autora, adresu bydliska, mailovú adresu, kategóriu, žáner, názov súťažného príspevku, presný názov a adresu masmédia, kde bolo dielo uverejnené a dátum uverejnenia. Porota vylúči zo súťaže nekompletné prihlášky, práce ktorých autor nesprávne určil kategóriu, prípadne prihlásil viac ako 3 príspevky. Práce prihlásené do súbehu sa nevracajú. Prihlášky, súťažné príspevky a anotácie je potrebné predložiť v 3 exemplároch, novinárske fotografie v 1 exemplári.

4. Cena za novinársku tvorbu pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1.500,- €.

5. Od roku 2016 výbor sekcie udeľuje aj mimoriadnu cenu, ktorá pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1.000,- €.

6. V každej kategórii udelí výbor sekcie spravidla dve prémie do výšky 750,- €.

7. Do súbehu o Výročnú cenu LF za novinársku tvorbu sa prijímajú iba diela žijúcich novinárov. Ak autor prihláseného diela do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

8. Tvorcovia, ktorí sa zapoja do súťaže, podpisom súťažného formulára udeľujú Literárnemu fondu súhlas so spracovávaním ich osobných údajov, ktoré mu poskytnú výlučne pre vnútorné potreby a pre zabezpečenie priebehu súťaže. Literárny fond sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď bude poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu súťaže, prípadne bude vyplývať z príslušných právnych predpisov.

čl. II - Porota

1. Na posúdenie návrhov na udelenie tvorivej ceny zriaďuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu porotu ako svoj odborný poradný orgán. Predsedu poroty volia členovia poroty na svojom prvom zasadnutí. Členstvo v porote je nezastupiteľné.

2. Schôdze poroty zvoláva a jej rokovanie vedie predseda poroty alebo v jeho neprítomnosti ním poverený člen. Predseda poroty zvoláva zasadnutia, formuluje zásadné uznesenia a overuje zápis z rokovaní poroty.

3. Porota môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4. Porota rokuje o tých písomných návrhoch na udelenie ceny, ktoré jej odstupuje výbor sekcie a ktoré boli predložené do 31. januára príslušného roka.

5. Členovia poroty sú povinní na diela navrhnuté na ocenenie vypracovať písomný posudok. Členovia poroty sú zároveň povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia počas rokovania.

6. Práca v porote je honorovaná.

7. Návrh poroty na udelenie ceny je pre výbor sekcie odporúčaním. Výbor sekcie ho prerokúva a schvaľuje za účasti predsedu a tajomníka poroty. Zároveň si vyhradzuje právo niektorú z cien alebo prémií neudeliť, počet prémií rozšíriť, prípadne presunúť prémiu do inej kategórie.

8. Udelenie cien a prémií sa oznamuje verejnosti prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a internetu.

čl. III - Organizačné zabezpečenie

1. Organizačné a administratívne práce spojené s prácou poroty vykonáva jej tajomník, sústreďuje písomnú agendu a podklady, archivuje všetku dokumentáciu.

2. Tajomníkom poroty sa stáva pracovník LF vyčlenený pre výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, za svoju činnosť zodpovedá uvedenému výboru.

3. Tajomník poroty sa zúčastňuje na zasadnutiach poroty, nemá však hlasovacie právo.

čl. IV - Záverečné ustanovenia

Štatút výročnej Ceny Literárneho fondu za novinársku tvorbu bol schválený výborom Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu dňa 5. 12. 2000 a upravený dňa 25. 2. 2003, 18. 3. 2003, 14. 10. 2003, 6. 12. 2006, 18. 11. 2008, 8. 12. 2008, 16. 11. 2009, 27. 4. 2010, 18. 10. 2011, 21.5.2013, 18.11.2015, 22.3.2016, 7.12.2016, 25.4.2017, 21.11.2017, 24.4.2018, 4.12.2018, 29.1.2019, 19.11.2019. Štatút je v súlade so Zákonom č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, § 2, čl. 3, písm. b a Zásadami podpornej činnosti Literárneho fondu.

Prihlášky do súbehu o nov. cenu za rok 2019.pdf


Späť na Ceny a súťaže