Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena za vedeckú a odbornú literatúru

Š t a t ú t Ceny za vedeckú a odbornú literatúru

V súlade so svojim poslaním vytvárať vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel a oceňovať významné výsledky tvorivej činnosti v tejto oblasti, zriaďuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF Cenu za vedeckú a odbornú literatúru.

Čl. I – Základné ustanovenia

1. Cena za vedeckú a odbornú literatúru (ďalej len cena) je prejavom verejného uznania za vytvorenie vedeckého alebo odborného knižného diela.

2. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF (ďalej len výbor sekcie).

3. Cena sa udeľuje občanovi SR za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého, odborného diela. Do úvahy prichádzajú pôvodné knižné diela, ktoré vyšli v prvom vydaní v uplynulom kalendárnom roku, pričom rozhodujúci je údaj v tiráži. Návrhy na cenu môžu predkladať aj jednotlivci.

4. Cena sa udeľuje každoročne v piatich kategóriách, a to v kategórii:

a) spoločenských a humanitných vied
b) biologických a lekárskych vied
c) prírodných a matematických vied
d) technických vied a vied o Zemi a vesmíre
e) encyklopedických vied, slovníkovej literatúry a vied o architektúre.

5. Cena za vedeckú a odbornú literatúru pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 2.500,- € v každej kategórii.

6. Ak sa nevyskytne dielo, ktoré si zaslúži cenu v plnej výške, cena sa neudelí.

7. Dielam, ktoré sa umiestnili na ďalších popredných miestach, môže byť udelená prémia a diplom. Výšku prémií možno udeliť v rozpätí od 500,- € do 1 800,- €.

Čl. II - Porota

1. Na posúdenie došlých návrhov na ceny v jednotlivých kategóriách sa zriaďujú poroty ako odborné poradné orgány výboru sekcie.

2. Počet členov porôt v jednotlivých kategóriách sa stanovuje podľa počtu došlých návrhov (od 3 do 7 členov). Predsedu a členov porôt vymenúva a odvoláva výbor sekcie.

3. Schôdze poroty zvoláva a jej rokovania vedie predseda poroty alebo v jeho neprítomnosti ním poverený člen poroty.

4. Porota môže rokovať , ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

5.  Autor, ktorého dielo je navrhnuté na udelenie ceny alebo prémie, nemôže byť v príslušnom roku členom poroty v danej kategórii.

6. Do hodnotenia poroty budú zaradené iba písomné návrhy, ktoré prišli na výbor sekcie do stanoveného termínu, t.j. do 31.marca a obsahujú tieto údaje:
a) osobné dáta autora (meno a priezvisko, vedeckú hodnosť, presnú adresu bydliska, emailovú adresu a číslo telefónu),
b) stručnú odbornú charakteristiku navrhovaného diela, návrh na označenie kategórie, do ktorej navrhnuté dielo patrí,
c) k návrhu musí byť pripojené príslušné vedecké alebo odborné dielo v dvoch exemplároch (zaslané knihy sa nevracajú naspäť).
d) z hodnotenia sú vylúčené vysokoškolské skriptá, učebnice pre základné a stredné školy, antológie, almanachy, diela publikované časopisecky, zborníky z konferencií, súbory prejavov, memoárová literatúra, kroniky obcí miest a viaczväzkové diela, z ktorých už jedna časť bola odmenená buď cenou alebo prémiou. Za zostavenie – editorstvo, alebo iba za autorskú prípravu jednej časti knihy, nemožno cenu udeliť.

7. Porota posudzuje návrhy na udelenie ceny na základe písomne vypracovaných odborných posudkov o príslušných dielach. Vypracovanie posudkov zveruje porota spravidla svojim členom, v prípade potreby si však môže zabezpečiť posudky a vyjadrenia aj ďalších odborníkov a expertov.

8.  Porota môže navrhnúť presun vedeckého alebo odborného diela do inej kategórie.

III. Organizačné zabezpečenie

1. Organizačné a administratívne práce spojené s prácou poroty obstaráva ich tajomník. Stará sa o to, aby návrhy na udelenie ceny obsahovali všetky údaje potrebné na posúdenie ich opodstatnenosti a aby boli doložené potrebnou dokumentáciou. Zúčastňuje sa na schôdzach porôt a vyhotovuje z nich zápisnice.

2. Tajomníka porôt ustanovuje a odvoláva riaditeľ fondu z radov pracovníkov fondu; za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi fondu.

3. Návrhy porôt na udelenie ceny sú pre výbor sekcie odporúčaním; výbor sekcie ich prerokúva a schvaľuje za účasti predsedov a tajomníka porôt.

4. Udelenie cien sa oznamuje verejnosti prostredníctvom internetu, tlače, rozhlasu a televízie.

Štatút bol schválený výborom Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 21.11.2019 a nadobúda platnosť 1.1.2020.

Propozície Ceny za ved. a odb. literatúru za rok 2019.pdf


Späť na Ceny a súťaže