Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Ceny a prémie za divadelnú a rozhlasovú tvorbu

Štatút Cien a prémií za divadelnú tvorbu, rozhlasovú tvorbu a dabing

Ceny a prémie za divadelnú a rozhlasovú tvorbu a za dabing zriaďuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia ako výraz ocenenia mimoriadnych tvorivých činov s poslaním spolupôsobiť pri rozvoji slovenskej divadelnej, rozhlasovej a dabingovej umeleckej tvorby. 

I. Základné ustanovenia

1. Ceny a prémie schvaľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu v spolupráci s umeleckými združeniami pôsobiacimi v tejto oblasti.

2. Výbor sekcie schvaľuje:

a/ Ceny za celoživotné dielo

b/ Výročné ceny a prémie za vynikajúce výkony vysokého umeleckého majstrovstva v oblasti hudobno-dramatického a tanečného divadla, bábkového divadla, alternatívneho divadla, muzikálu, umeleckého prednesu, rozhlasovej tvorby, dabingu a herecké výkony v televíznej a filmovej tvorbe. Výbor sekcie môže udeliť aj výročné ceny a prémie za preklad a úpravu dialógov na slovenské znenie audiovizuálnych diel a za výnimočné teatrologické dielo.

3. Ceny a prémie možno udeliť tvorcom a výkonným umelcom za divadelné umelecké výkony, ktoré mali premiéru od 15. 7. 2018 do 15. 7. 2019.

4. Ceny a prémie za dabing, preklad a úpravu dialógov na slovenské znenie audiovizuálnych diel, herecké výkony v televíznej tvorbe možno udeliť tvorcom a výkonným umelcom za umelecké výkony, ktoré mali premiéru od 15.7.2018 do 31.8.2019.

5. Ceny a prémie za rozhlasovú tvorbu možno udeliť rozhlasovým tvorcom za diela, ktoré mali premiéru v čase od 15.7.2018 do 15.7.2019.

6. Ceny a prémie môžu byť udelené iba tvorcom a výkonným umelcom, ktorí odvádzajú do Literárneho fondu 2% príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalé bydlisko na území SR.

7. Návrhy na udelenie divadelných cien a prémií predkladajú divadlá na Slovensku výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia LF prostredníctvom profesijných umeleckých združení prípadne priamo LF. Návrhy na udelenie cien a prémií za rozhlasovú tvorbu predkladá Združenie rozhlasových tvorcov, za dabing dabingové štúdiá a dramaturgie televízií, za herecké výkony v televíznej tvorbe jednotlivé televízie, za preklad a úpravu dialógov na slovenské znenie audiovizuálnych diel dramaturgie slovenských televízií. Návrhy na ceny a prémie môžu predkladať aj iné umelecké inštitúcie, prípadne jednotlivci a členovia výboru sekcie. Návrhy musia byť primerane odôvodnené a musia obsahovať hodnotové poradie. Do súbehu o ceny a prémie budú zaradené iba návrhy na ocenenie žijúcich výkonných umelcov, autorov a prekladateľov. Ak výkonný umelec, autor alebo prekladateľ v priebehu hodnotenia zomrie a bude mu udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

8. Predložené návrhy posúdi výbor sekcie, ktorý rozhodne o udelení cien a prémií hlasovaním, nadpolovičnou väčšinou hlasov.

9. Výbor sekcie si pre svoje rozhodovanie môže vyžiadať príslušné doplňujúce materiály alebo odborné posudky.

10. Návrhy na ceny a prémie sú pre výbor odporúčaním.

II. Finančné zabezpečenie

1. Finančné náklady spojené s udelením cien a prémií sú zabezpečené v rozpočte výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia LF.

2. Výška cien a prémií závisí od finančnej situácie sekcie a jej aktuálneho rozpočtu. Cena za celoživotné dielo sa udeľuje do výšky 2.000,- €, výročná cena do výšky 1.000,- € a prémie môžu byť udelené do výšky 500,- €.

3. Vyjadrením:
- ceny za celoživotné dielo je bronzový odliatok masky, diplom a finančná odmena,
- výročnej ceny je diplom a finančná odmena,
- prémie je list a finančná odmena.

III. Organizačné zabezpečenie

1. Organizačné a administratívne práce spojené so zabezpečením cien a prémií vykonáva tajomník sekcie.

2. Návrhy na ceny a prémie sa prijímajú do 15.8.2019 (divadlá, rozhlas) a do 10.9.2019 (dabing, televízie).

3. Udelenie a vyhlásenie cien a prémii sa uskutoční do 15.12.2019.

4. Tento štatút schválil výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia dňa 28.1.2019.


Späť na Ceny a súťaže