Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu

Štatút Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu

Literárny fond udeľuje od roku 1994 literárnu cenu za najlepšie slovesné dielo napísané a vydané/realizované v slovenskom jazyku prvýkrát v predchádzajúcom kalendárnom roku.

I. Základné ustanovenia

1. Cena sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny 1500,- €.
2. Cenu každoročne udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty.
3. Cenu možno udeliť za dielo realizované na Slovensku tvorcom, ktorí majú trvalý pobyt na území SR.
4. Zásadne sa udeľuje len jedna cena a nemožno ju rozdeliť.
5.  Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie, literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii.
6. Ak sa v niektorom roku nevyskytne dielo takej úrovne, že by si ocenenie zaslúžilo, cena sa neudelí. Suma určená na cenu sa môže rozdeliť na prémie.
7. Návrh na ocenenie môže podať ktorákoľvek fyzická aj právnická osoba do 31.1. roku nasledujúceho po realizácii diela. K návrhu treba priložiť tri výtlačky navrhnutého diela (kniha, scenár, rozmnoženina a pod.).
8 . Do súbehu o Cenu LF za pôvodné literárne dielo sa budú prijímať iba diela žijúcich autorov. Ak autor diela prihláseného do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.
9. Udelenie ceny sa zverejní v literárnych časopisoch, dennej tlači a na internete.
10. Cena a náklady spojené s udeľovaním ceny sú zabezpečené v rozpočte výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru.

II. Porota a organizačné zabezpečenie

11. Porotu ceny menuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru. Porota má maximálne 5 členov.
12. Tajomníkom poroty je referentka výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru.
13. Porota sa ustanovuje každý rok. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom kalendárnom roku udelená cena ani prémia.
14. Každý člen poroty má právo navrhnúť na prvom zasadnutí poroty na hodnotenie ďalšie diela, ktoré neboli navrhnuté podľa časti I., bod 7, a ktoré spĺňajú kritériá.
15. Porota môže navrhnúť kvalitné knižné diela na prémie v kategóriách: próza; poézia; literárna veda; esejistika; literatúra pre deti a mládež; literatúra faktu; dramatické diela v oblasti hranej tvorby. Porota môže navrhnúť v každej kategórii maximálne 2 prémie. Súčet prémií vo všetkých kategóriách nesmie presiahnuť počet sedem. Maximálna výška prémie je 500,- €.
16. Porota z diel navrhnutých do súbehu urobí užší výber na základe písomných návrhov členov poroty. Každý člen poroty je povinný prečítať a posúdiť všetky diela zaradené do užšieho výberu a vypracovať na jednotlivé diela písomné hodnotenia.
17. Z diel zaradených do užšieho výberu porota začiatkom mája verejným hlasovaním určí laureáta Ceny LF a laureátov Prémií LF.
18. Informácie o udelení ceny a prémií sa uverejnia v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete.
19. Práca poroty je honorovaná. O výške príspevku pre členov poroty rozhoduje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru každý rok osobitne a na základe finančných možností výboru sekcie. Odmena predsedovi poroty je 50,- € naviac.

III. Záverečné ustanovenia

Tento štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru dňa 29.11.2023 a platnosť nadobúda od 1.1.2024.

Návrhový list na Cenu za pôv. slov. lit. tvorbu 2023.pdf


Späť na Ceny a súťaže