Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Prekladateľská univerziáda

Štatút Prekladateľskej univerziády

Úvod

Na Prekladateľskej univerziáde sa zúčastňujú študenti slovenských univerzít a vysokých škôl v rámci tvorivej mimoškolskej činnosti. Jej cieľom je poskytnúť mladým adeptom prekladu priestor, na ktorom by mohli preukázať talent a záujem o preklad, teóriu a kritiku prekladu. Výrazne kvalitné práce a ich autori môžu takto preniknúť do širšieho vydavateľského a editorského povedomia.

Čl. 1 - Základné ustanovenia

1. Vypisovateľom Prekladateľskej univerziády sú: Literárny fond - výbor Sekcie pre umelecký preklad a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (ďalej len SSPUL), Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (ďalej len SSPOL) a Filozofická fakulta Univerzity Komenského.

2. Ceny sa udeľujú v troch kategóriách:

I.  umelecký preklad - Cena Antona Popoviča za umelecký preklad
II.  odborný preklad - Cena Antona Popoviča za odborný preklad
III. teória a kritika prekladu - Cena Antona Popoviča za teóriu a kritiku prekladu

V prípade, že v kategórii kritika prekladu bude menej ako tri práce a tie budú na odpovedajúcej úrovni, budú zaradené podľa predmetu skúmania do sekcie I. alebo II.

3. Prekladateľská univerziáda bude prebiehať v 2 kolách:

1/ neverejné - predbežné určenie úrovne prác jednotlivými porotami,
2/ verejná rozprava o prácach pred porotou a odborným publikom. On line (MS Teams)

4. Každý účastník predloží do 30. júna 2021 prácu, ktorú tvoria tieto časti:

A. pre kategóriu umeleckého prekladu:

a/ fotokópia originálneho textu v cudzom jazyku podľa vlastného výberu (ucelené dielo, ktoré nebolo u nás preložené)
– próza (napr. poviedka, rozprávka; nie kapitola z románu)
– poézia (cyklus básní od jedného básnika),
b/ preklad do slovenčiny (v normovanej úprave – číslovanie strán, medzery medzi riadkami, v rozsahu 8 – 15 normostrán umeleckého textu, pri poézii 100 – 150 veršov; 1 normostrana = 1 800 znakov),
c/ vyplnené tlačivo Prihláška do Prekladateľskej univerziády, všetko v troch exemplároch a primeranej úprave;

B. pre kategóriu odborného prekladu:

a/ fotokópia originálneho textu v cudzom jazyku podľa vlastného výberu (ucelená pasáž textu, dielo, ktoré nebolo u nás preložené)
b/ preklad do slovenčiny (v normovanej úprave – číslovanie strán, medzery medzi riadkami, v rozsahu 5 – 7 normostrán odborného textu; 1 normostrana = 1 800 znakov),
c/ vyplnené tlačivo Prihláška do Prekladateľskej univerziády, všetko v troch exemplároch a primeranej úprave;

C. pre kategóriu teórie a kritiky prekladu:

a/ vlastná úvaha, esej, stať o problematike prekladu a tlmočenia; vlastná analýza/kritika originálneho a prekladového textu a/alebo spoločenských aspektov prekladania (v normovanej úprave – číslovanie strán, medzery medzi riadkami, v rozsahu 5 – 10 normostrán odborného textu; 1 normostrana = 1 800 znakov),
b/ vyplnené tlačivo Prihláška do Prekladateľskej univerziády, všetko v troch exemplároch a primeranej úprave.

5. V roku 2021 sa v kategóriách I. a II. udeľujú 3 ceny:

1. cena - 150,- €
2. cena - 100,- €
3. cena - 50,- €

6. V roku 2021 sa v III. kategórii udelia max. 3 prémie, každá vo výške 50,- €.

Čl. 2 - Organizačné zabezpečenie

18. Výbory prekladateľských sekcií LF vymenúvajú každoročne tajomníka Prekladateľskej univerziády, ktorý bude koordinovať prácu jednotlivých porôt. Administratívne práce spojené s priebehom univerziády budú zabezpečovať referentky obidvoch prekladateľských sekcií LF (písomná agenda a podklady, diplomy, finančné odmeny, organizačné práce).

2. Účastníci odovzdajú práce do stanoveného termínu LF, Grösslingová 55. Verejná obhajoba vybraných prác sa uskutoční v ďalšom vyhlásenom termíne (september 2021) pred porotou a odborným publikom on-line. 

3. Na základe rozhodnutia porôt sa oceneným vyhlásia výsledky on-line a ceny sa odovzdajú na základe dohody (osobne, poštou).

Čl. 3 - Porota

1. Vypisovatelia vymenúvajú každý rok členov dvoch porôt a ich predsedov z radov pedagógov, redaktorov, významných praktikov a teoretikov prekladu:
- porota pre umelecký preklad a teóriu a kritiku umeleckého prekladu,
- porota pre odborný preklad a teóriu a kritiku odborného prekladu.

2. Každá porota má minimálne 3 členov podľa zastúpenia jazykov. Členstvo v porote je menovité. V prípade potreby sa zhodnotením prác poveria nezávislí experti.

3. Rokovanie poroty vedie predseda, ktorý zabezpečí, aby si členovia práce prezreli pred verejným kolom a na základe verejnej obhajoby súťažiacich stanovili hlasovaním poradie prác.

4. Predsedu poroty volia členovia poroty na svojom prvom zasadnutí. Porota môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

5. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.

6. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia počas rokovania.

7. Porota je povinná pridŕžať sa ustanovení tohto štatútu. Jej rozhodnutie je konečné. O rokovaní a rozhodnutiach poroty sa vyhotoví zápisnica.

Čl. 4 - Finančné zabezpečenie

1. Náklady na ceny, prémie a činnosť poroty hradia výbory sekcií LF takto:

v kategórii I.  - umelecký preklad - VSUP
v kategórii II.  - odborný preklad - VSOP
v kategórii III. - kritika a teória prekladu - VSOP

Čl. 5 - Záverečné ustanovenia

1. Vypisovatelia si vyhradzujú právo na čiastkové zmeny v znení štatútu po ukončení súťažného ročníka, najneskôr do vyhlásenia ďalšieho ročníka.

2. Uvedený Štatút Prekladateľskej univerziády nadobúda účinnosť dňa 24.2.2021.

Prekladateľská univerziáda


Späť na Ceny a súťaže