Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Prémia za trojročný vedecký ohlas

Š t a t ú t Prémie za trojročný vedecký ohlas

V súlade so svojím poslaním vytvára výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF (ďalej výbor sekcie) vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel. V štruktúre foriem podpornej činnosti však chýbala kategória pozitívnej spätnej väzby aj na iné ako knižné diela (najmä články), a preto výbor sekcie v snahe oceniť tvorbu pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriaďuje Prémiu za trojročný vedecký ohlas.

I.  Organizačné a finančné zabezpečenie

1. Tvorivá prémia za trojročný vedecký ohlas (ďalej len prémia) je prejavom verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri kalendárne roky a udeľuje ju podľa návrhu poroty výbor sekcie občanovi Slovenskej republiky. Prémiu možno udeliť autorovi raz za tri roky. Autorovi môže byť prémia udelená maximálne dvakrát.

2.  Prémia sa udeľuje v troch kategóriách:
- spoločenské vedy
- prírodné a lekárske vedy
- technické vedy a geovedy

3.  V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom a peňažná odmena do výšky:

I. miesto - 1.000 €
II. miesto - 700 €
III. miesto - 500 €

4. Do hodnotenia budú zaradené návrhy, ktoré splnia nasledujúce požiadavky:

- prídu na Literárny fond do 31. mája 2019
- predkladateľ (aj autor môže byť predkladateľom) písomne prehlási, že je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií,
- obsahujú údaje o autorovi (autoroch) podľa príslušného tlačiva LF (http://www.litfond.sk, Tlačivá), v prípade kolektívneho diela zastupuje kolektív jeho vedúci, prípadne iný poverený člen autorského kolektívu.
- zoznam publikovaných prác, citovaných v rokoch 2016-2018,
- zoznam citácií na tieto práce (predovšetkým podľa citačného indexu SCOPUS/SCI/PUBMED, s vylúčením autocitácií), vo forme výpisu z SCI databázy cez Web of Science (služba v Univerzitnej knižnici alebo na UK),
- zoznam piatich najcitovanejších prác,
- iné formy ohlasu v rokoch 2016-2018 (najmä v oblasti spoločenských vied), napr. recenzie, životopisy, slovníkové heslá, patenty, iné (treba uviesť aké a doložiť kópiami),
- prípadné podporné stanovisko vedeckej spoločnosti, vedeckej rady a pod.,
- prípadne aj štatistický prehľad citačného ohlasu mimo SCI evidencie.
Materiály preložené k návrhu sa nevracajú.

5. Na posúdenie došlých návrhov na prémie výbor sekcie zriaďuje trojčlennú porotu, ako poradný odborný orgán výboru sekcie. Z predložených písomných návrhov poroty členovia výboru sekcie po diskusii a na základe verejného hlasovania určia držiteľov I., II. a III. miesta v každej kategórii. Pokiaľ prihlásení autori nedosiahnu dostatočný počet citácií, výbor sekcie prémiu neudelí.

6. Udelenie prémií sa oznamuje verejnosti prostredníctvom médií a internetu. Prémie sa slávnostne odovzdávajú spolu s Cenou za vedeckú a odbornú literatúru.

II. Záverečné ustanovenia

1. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

2. Uvedený štatút Prémie za trojročný vedecký ohlas bol schválený na výbore Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 22.11.2018 a nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Prémia za trojročný vedecký ohlas za roky 2016-2018 - návrh.pdf


Späť na Ceny a súťaže