Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Prémia za trojročný vedecký ohlas

Š t a t ú t Prémie za trojročný vedecký ohlas

V súlade so svojím poslaním vytvára výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF (ďalej výbor sekcie) vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel. V štruktúre foriem podpornej činnosti však chýbala kategória pozitívnej spätnej väzby aj na iné ako knižné diela (najmä články), a preto výbor sekcie v snahe oceniť tvorbu pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriaďuje Prémiu za trojročný vedecký ohlas.

I.  Organizačné a finančné zabezpečenie

1. Tvorivá prémia za trojročný vedecký ohlas (ďalej len prémia) je prejavom verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri kalendárne roky a udeľuje ju podľa návrhu poroty výbor sekcie občanovi Slovenskej republiky. Prémiu možno udeliť autorovi raz za tri roky, pričom hodnotené obdobia sa nesmú prekrývať. Autorovi môže byť prémia udelená maximálne dvakrát. Do celkového počtu citácií nemožno zaradiť dielo, s ktorým autor už získal Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.

2.  Prémia sa udeľuje v troch kategóriách:
- spoločenské a humanitné vedy
- prírodné a lekárske vedy
- technické vedy a geovedy.

Podmienkou súťaže je účasť minimálne 5 prihlásených autorov v danej kategórii.

3.  V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom a peňažná odmena do výšky:

I. miesto - 1.000 €
II. miesto - 700 €
III. miesto - 500 €

4. Do hodnotenia budú zaradené návrhy, ktoré splnia nasledujúce požiadavky:

- prídu na Literárny fond do 31. mája 2020,
- obsahujú údaje o autorovi,
- obsahujú počet citácií (a ohlasov) bez autocitácií (pozn. 1) za roky 2017-2019 v štruktúre:
a) citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (pozn. 2),
b) citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (pozn. 2),
c) citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch,
d) citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch,
e) iné ohlasy, t. j. recenzie a kritiky na publikované dielo (pozn. 3),
- zoznam publikovaných prác citfovaných v rokoch 2017-2019 spolu so zoznamom citácií (a ohlasov) na tieto práce za roky 2017-2019; citácie majú byť označené kategóriou (pozn. 4) a očíslované poradovým číslom,
- zoznam piatich najcitovanejších prác,
- prípadné podporné stanovisko vedeckej spoločnosti, vedeckej rady a pod.,

Vypisovateľ súťaže odporúča, aby autori vypracovali scientometrickú časť návrhu v súčinnosti s ich inštitucionálnou knižnicou.

Materiály priložené k návrhu sa nevracajú.

5. Na posúdenie došlých návrhov na prémie výbor sekcie zriaďuje trojčlennú porotu, ako svoj poradný odborný orgán. Návrh poroty je pre výbor sekcie odporúčaním, na základe ktorého môže výbor sekcie určiť držiteľov ocenení v jednotlivých kategóriách.

6. Udelenie prémií sa oznamuje verejnosti prostredníctvom médií a internetu. Prémie sa slávnostne odovzdávajú spolu s Cenou za vedeckú a odbornú literatúru.

II. Záverečné ustanovenia

1. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

2. Uvedený štatút Prémie za trojročný vedecký ohlas bol schválený na výbore Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 21.11.2019 a nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Poznámky:

1. citácie autora a spoluautorov práce,
2. každá citácia môže byť zarátaná iba raz, aj keď je indexovaná v oboch citačných databázach,
3. platí pre oblasť spoločenských a humanitných vied,
4. podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti alebo Smernice Predsedníctva SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov v SAV

Návrhový list - Prémia za trojročný ohlas 2020.pdf


Späť na Ceny a súťaže