Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

ŠTATÚT

V súlade so svojím poslaním vytvára výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF (ďalej výbor sekcie) vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel. V štruktúre foriem podpornej činnosti však chýbala kategória pozitívnej spätnej väzby aj na iné ako knižné diela (najmä články) a preto výbor sekcie v snahe oceniť tvorbu pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriaďuje Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.

I. Organizačné a finančné zabezpečenie

1. Tvorivá prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo (ďalej len prémia) je prejavom verejného uznania za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo a udeľuje ju v súlade so Štatútom LF podľa návrhu poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy občanovi Slovenskej republiky. Prémiu možno udeliť autorovi za to isté dielo iba raz. Pri udeľovaní prémie bude porota prihliadať na špecifiká jednotlivých kategórií.

2.  Prémia sa udeľuje v troch kategóriách:
- spoločenské vedy
- prírodné a lekárske vedy
- technické vedy a geovedy

3.  V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom a peňažná odmena do výšky:
I. miesto - 900 €
II. miesto - 600 €
III. miesto - 400 €
4. Do hodnotenia budú zaradené návrhy, ktoré splnia nasledujúce požiadavky:
- prídu na Literárny fond do 31. mája 2017,
- predkladateľ (aj autor môže byť predkladateľom) písomne prehlási, že je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií,
- obsahujú údaje o autorovi (autoroch) podľa príslušného tlačiva LF (http://www.litfond.sk, Tlačivá), v prípade kolektívneho diela zastupuje kolektív jeho vedúci, prípadne iný poverený člen autorského kolektívu.
- názov diela, citovaného pred rokom 2017,
- zoznam citácií na dielo (predovšetkým podľa citačného indexu SCOPUS/SCI/PUBMED, s vylúčením autocitácií),
- kópie piatich najcitovanejších prác,
- prípadné podporné stanovisko vedeckej spoločnosti, vedeckej rady a pod.,
- prípadne aj štatistický prehľad celkového citačného ohlasu na citované dielo.

5. Z predložených písomných návrhov členovia výboru sekcie po diskusii a na základe verejného hlasovania určia držiteľov I., II. a III. miesta v každej kategórii.Pokiaľ prihlásení autori nedosiahnu dostatočný počet citácií, výbor sekcie prémiu neudelí.

6. Udelenie prémií sa oznamuje verejnosti prostredníctvom médií a internetu. Prémie sa slávnostne odovzdávajú spolu s Cenou za vedeckú a odbornú literatúru.


II. Záverečné ustanovenia

1. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

2. Uvedený štatút Prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo bol schválený výborom Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 5.12.2016 a nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.pdf


Späť na Ceny a súťaže