Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

ŠTATÚT

V súlade so svojím poslaním vytvára výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF (ďalej výbor sekcie) vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel. V štruktúre foriem podpornej činnosti však chýbala kategória pozitívnej spätnej väzby aj na iné ako knižné diela (najmä články) a preto výbor sekcie v snahe oceniť tvorbu pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriaďuje Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.

I. Organizačné a finančné zabezpečenie

1. Tvorivá prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo (ďalej len prémia) je prejavom verejného uznania za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo a udeľuje ju v súlade so Štatútom LF podľa návrhu poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy občanovi Slovenskej republiky. Prémiu možno udeliť autorovi (autorom) za to isté dielo iba raz (tú istú prácu môžu autori prihlásiť do súťaže iba raz). Pri udeľovaní prémie bude porota prihliadať na špecifiká jednotlivých kategórií. Do súťaže nemožno prihlásiť dielo, ktorého citácie boli zahrnuté do celkového počtu citácií, s ktorými autor už získal Prémiu za trojročný ohlas.

2.  Prémia sa udeľuje v troch kategóriách:
- spoločenské a humanitné vedy
- prírodné a lekárske vedy
- technické vedy a geovedy

Podmienkou súťaže je účasť minimálne 5 prihlásených autorov v danej kategórii.

3.  V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom a peňažná odmena do výšky:
I. miesto - 1.000 €
II. miesto - 700 €
III. miesto - 500 €
4. Do hodnotenia budú zaradené návrhy, ktoré splnia nasledujúce požiadavky:
- prídu na Literárny fond do 31. mája 2020,
- obsahujú údaje o autorovi (autoroch) podľa príslušného tlačiva LF (http://www.litfond.sk, Tlačivá), v prípade kolektívneho diela zastupuje kolektív jeho vedúci, prípadne iný poverený člen autorského kolektívu.
- názov a bibliografické údaje diela citovaného do konca roka 2019,
- počet citácií (a ohlasov) bez autocitácií (pozn. 1) od publikovania diela do konca roka 2019 v štruktúre:
a) citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (pozn. 2)
b) citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (pozn. 2)
c) citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
d) citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch
e) iné ohlasy, t. j. recenzie a kritiky na publikované dielo (pozn. 3)
- zoznam citácií (a ohlasov) na túto prácu; citácie majú byť označené kategóriou (pozn. 4) a očíslované poradovým číslom
- prípadné podporné stanovisko vedeckej spoločnosti, vedeckej rady a pod.
Vypisovateľ súťaže odporúča, aby autori vypracovali scientometrickú časť návrhu v súčinnosti s ich inštitucionálnou knižnicou.

Materiály priložené k návrhu sa nevracajú.

5. Na posúdenie došlých návrhov na prémie výbor sekcie zriaďuje trojčlennú porotu, ako svoj poradný odborný orgán. Návrh poroty je pre výbor sekcie odporúčaním, na základe ktorého môžu členovia výboru sekcie určiť držiteľov ocenení v jednotlivých kategóriách.

6. Udelenie prémií sa oznamuje verejnosti prostredníctvom médií a internetu. Prémie sa slávnostne odovzdávajú spolu s Cenou za vedeckú a odbornú literatúru.


II. Záverečné ustanovenia

1. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

2. Uvedený štatút Prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo bol schválený výborom Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 21.11.2019 a nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Poznámky:
1. citácie autora a spoluautorov práce
2. každá citácia môže byť zarátaná iba raz, aj keď je indexovaná v oboch citačných databázach
3. platí pre oblasť spoločenských a humanitných vied
4. podľa Vyhlášky č 456/2012 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti alebo Smernice Predsedníctva SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov v SAV

Návrhový list - Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2020.pdf


Späť na Ceny a súťaže