Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

ŠTATÚT

V súlade so svojím poslaním vytvára výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF (ďalej výbor sekcie) vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel. V štruktúre foriem podpornej činnosti však chýbala kategória pozitívnej spätnej väzby aj na iné ako knižné diela (najmä články) a preto výbor sekcie v snahe oceniť tvorbu pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriaďuje Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.

I. Organizačné a finančné zabezpečenie

1. Tvorivá prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo (ďalej len prémia) je prejavom verejného uznania za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo a udeľuje ju v súlade so Štatútom LF podľa návrhu poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy občanovi Slovenskej republiky. Prémiu možno udeliť autorovi (autorom) za to isté dielo iba raz (tú istú prácu môžu autori prihlásiť do súťaže iba raz). Pri udeľovaní prémie bude porota prihliadať na špecifiká jednotlivých kategórií.

2.  Prémia sa udeľuje v troch kategóriách:
- spoločenské vedy
- prírodné a lekárske vedy
- technické vedy a geovedy

3.  V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom a peňažná odmena do výšky:
I. miesto - 1.000 €
II. miesto - 700 €
III. miesto - 500 €
4. Do hodnotenia budú zaradené návrhy, ktoré splnia nasledujúce požiadavky:
- prídu na Literárny fond do 31. mája 2019,
- predkladateľ (aj autor môže byť predkladateľom) písomne prehlási, že je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií,
- obsahujú údaje o autorovi (autoroch) podľa príslušného tlačiva LF (http://www.litfond.sk, Tlačivá), v prípade kolektívneho diela zastupuje kolektív jeho vedúci, prípadne iný poverený člen autorského kolektívu.
- názov diela, citovaného pred rokom 2019,
- zoznam citácií na dielo (predovšetkým podľa citačného indexu SCOPUS/SCI/PUBMED, s vylúčením autocitácií), prípadné podporné stanovisko vedeckej spoločnosti, vedeckej rady a pod.,
- prípadne aj štatistický prehľad celkového citačného ohlasu na citované dielo.
Materiály priložené k návrhu sa nevracajú.

5. Na posúdenie došlých návrhov na prémie výbor sekcie zriaďuje trojčlennú porotu, ako svoj poradný odborný orgán. Z predložených písomných návrhov poroty členovia výboru sekcie po diskusii a na základe verejného hlasovania určia držiteľov I., II. a III. miesta v každej kategórii.Pokiaľ prihlásení autori nedosiahnu dostatočný počet citácií, výbor sekcie prémiu neudelí.

6. Udelenie prémií sa oznamuje verejnosti prostredníctvom médií a internetu. Prémie sa slávnostne odovzdávajú spolu s Cenou za vedeckú a odbornú literatúru.


II. Záverečné ustanovenia

1. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

2. Uvedený štatút Prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo bol schválený výborom Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 22.11.2018 a nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo - návrh.pdf


Späť na Ceny a súťaže