Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Program ALFA PLUS

Štatút podporného programu ALFA PLUS

I. Definícia programu

1. Program ALFA PLUS je určený:
a) na podporu scenáristickej, režijnej a kameramanskej činnosti pri realizácii dramatických, animovaných a dokumentárnych diel vytvorených v rámci Programu ALFA,

b) na podporu autorov rozšírených námetov (treatmentov) animovaných a dokumentárnych diel vytvorených v Programe ALFA - na ich scenáristické spracovanie. 

Zmyslom programu ALFA PLUS je zabezpečiť komplexnú podporu tvorivých činností na audiovizuálnom diele od jeho počiatku – námetu, cez vznik scenára až po jeho realizáciu. Podpora v rámci programu ALFA PLUS sa nevzťahuje na študentské filmy, ani na práce a diela kvalifikačného rastu.

II. Priebeh programu

1. Predpokladom pre zaradenie do programu ALFA PLUS je realizácia (výroba) scenára vytvoreného v rámci programu ALFA ľubovoľným producentským subjektom.

2. Uchádzač (autor dokumentárneho a animovaného diela, scenárista, režisér a kameraman) musí predložiť:

a) uzatvorenú zmluvu o dielo s producentským subjektom,

b) plán realizácie diela potvrdený producentom,

c) čestné vyhlásenie autora scenára, že ide o realizáciu jeho diela vytvoreného v rámci Programu ALFA.

d) potvrdenia subjektov, ktoré vyplácajú autorskú odmenu, o odvode 2% príspevkov LF za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, alebo čestné vyhlásenie, že 2% príspevky LF odviedol tvorca sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby prihliadať na splnenie tejto povinnosti.

O ďalšiu podporu sa môže uchádzať i autor scenára, keď dielo sám režíruje.

3. Autorovi a režisérovi diela môže byť podpora poskytnutá po preukázaní, že sa dielo realizuje, ostatným tvorcom sa podpora poskytne na základe odporučenia režiséra.

4. Podpora sa poskytuje najmä na vypracovanie technického (režijného) scenára, a to:

a) pre režiséra maximálne na tri mesiace (maximálne po 600,- € na mesiac),

c) pre scenáristu a kameramana maximálne na dva mesiace (maximálne po 600,- € na mesiac)

c) autorom scenárov animovaných a dokumentárnych diel môže byť tvorivé štipendium poskytnuté maximálne do výšky 600,- € na mesiac. Celková dĺžka podpory vrátane podpory na vypracovanie rozšíreného námetu (treatmentu) na jedno dielo nesmie presiahnuť šesť mesiacov a 3.600,- €,-. Pri väčšom rozsahu diela sa dĺžka podpory úmerne predĺži a pri menšom rozsahu skráti. Podpora nemôže byť súčasne poskytovaná na viac tvorivých činností (ak je napr. jeden tvorca autorom i režisérom diela, musí najprv ukončiť podporovanú autorskú činnosť, až potom mu môže byť poskytnutá podpora režijnej činnosti).

5. Tvorcovia podporovaných diel môžu požiadať o úhradu cestovných nákladov na území SR i v zahraničí preukázateľne spojených s prácou na diela v zmysle Vykonávacích smerníc k Zásadám podpornej činnosti.

6. Program ALFA PLUS nemá pevne stanovené termíny, stanovujú sa pre každé dielo individuálne podľa termínov realizácie (výroby).

III. Finančné zabezpečenie

1. Program ALFA PLUS sa zabezpečuje z rozpočtu sekcie TFV.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Autor je povinný dodržiavať podmienky poskytovania podpôr stanovené Vykonávacími smernicami k Zásadám podpornej činnosti LF. Pred poskytnutím podpory bude s každým autorom uzatvorená písomná dohoda, v ktorej budú uvedené podmienky i sankcie za ich nedodržiavanie.

Štatút bol schválení výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby dňa 25.1.2016.

Elektronický formulár

Prihláška do podporného programu ALFA PLUS pre autorov
Prihláška do podporného programu ALFA PLUS pre režisérov
Prihláška do podporného programu ALFA PLUS pre kameramanov


Späť na Ceny a súťaže