Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Program ALFA PLUS

Štatút podporného programu ALFA PLUS

I. Definícia programu

1. Program ALFA PLUS je určený na podporu režijnej a kameramanskej činnosti pri realizácii dramatických, animovaných a dokumentárnych diel vytvorených v rámci Programu ALFA. 

Zmyslom programu ALFA PLUS je zabezpečiť komplexnú podporu tvorivých činností na audiovizuálnom diele od jeho počiatku – námetu, cez vznik scenára až po jeho realizáciu. Podpora v rámci programu ALFA PLUS sa nevzťahuje na študentské filmy, ani na práce a diela kvalifikačného rastu.

II. Priebeh programu

1. Predpokladom na zaradenie do programu ALFA PLUS je realizácia (výroba) scenára vytvoreného v rámci programu ALFA ľubovoľným producentským subjektom.

2. Uchádzač - režisér (aj autor scenára, ktorý je zároveň režisérom) a kameraman - musí predložiť:

a) uzatvorenú zmluvu o dielo s producentským subjektom,

b) plán realizácie diela potvrdený producentom,

c) čestné vyhlásenie autora scenára dramatického diela, že ide o realizáciu jeho diela vytvoreného v rámci Programu ALFA.

3. Autorovi a režisérovi diela môže byť podpora poskytnutá po preukázaní, že sa dielo realizuje, kameramanovi sa podpora poskytne na základe odporučenia režiséra.

4. Podpora sa poskytuje najmä na vypracovanie technického (režijného) scenára, a to:

a) pre režiséra maximálne na tri mesiace (maximálne po 400,- € na mesiac),

b) pre kameramana maximálne na dva mesiace (maximálne po 400,- € na mesiac)

5. Podpora nemôže byť súčasne poskytovaná na viac tvorivých činností (ak je napr. jeden tvorca autorom i režisérom diela, musí najprv ukončiť podporovanú autorskú činnosť, až potom mu môže byť poskytnutá podpora režijnej činnosti).

6. Tvorcovia podporovaných diel môžu požiadať o úhradu cestovných nákladov na území SR i v zahraničí preukázateľne spojených s prácou na diele v zmysle Vykonávacích smerníc k Zásadám podpornej činnosti.

7. Program ALFA PLUS nemá pevne stanovené termíny, stanovujú sa pre každé dielo individuálne podľa termínov realizácie (výroby).

III. Finančné zabezpečenie

1. Program ALFA PLUS sa zabezpečuje podľa aktuálnych finančných možností sekcie TFV z jej rozpočtu.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Autor je povinný dodržiavať podmienky poskytovania podpôr stanovené Vykonávacími smernicami k Zásadám podpornej činnosti LF. Pred poskytnutím podpory bude s každým autorom uzatvorená písomná dohoda, v ktorej budú uvedené podmienky i sankcie za ich nedodržiavanie.

Štatút bol schválený výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby dňa 25.2.2021.

Prihláška_do_Programu_Alfa_plus-kameramani_.pdf
Prihlaska_do_programu_ALFA_PLUS-režisér.pdf


Späť na Ceny a súťaže