Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Program ALFA PLUS

Štatút podporného programu ALFA PLUS

I. Definícia programu

1. Program ALFA PLUS je určený:
a) na podporu režijnej a kameramanskej činnosti pri realizácii dramatických diel vytvorených v rámci Programu ALFA,

b) na podporu autorov rozšírených námetov (treatmentov) animovaných a dokumentárnych diel vytvorených v Programe ALFA - na ich scenáristické spracovanie, na režijnú a kameramanskú činnosť. 

Zmyslom programu ALFA PLUS je zabezpečiť komplexnú podporu tvorivých činností na audiovizuálnom diele od jeho počiatku – námetu, cez vznik scenára až po jeho realizáciu. Podpora v rámci programu ALFA PLUS sa nevzťahuje na študentské filmy, ani na práce a diela kvalifikačného rastu.

II. Priebeh programu

1. Predpokladom na zaradenie do programu ALFA PLUS je realizácia (výroba) scenára vytvoreného v rámci programu ALFA ľubovoľným producentským subjektom.

2. Uchádzač - autor rozšíreného námetu dokumentárneho a animovaného diela, režisér (aj autor scenára, ktorý je zároveň režisérom) a kameraman - musí predložiť:

a) uzatvorenú zmluvu o dielo s producentským subjektom,

b) plán realizácie diela potvrdený producentom,

c) čestné vyhlásenie autora scenára dramatického diela, že ide o realizáciu jeho diela vytvoreného v rámci Programu ALFA.

d) potvrdenia subjektov, ktoré vyplácajú autorskú odmenu, o odvode 2% príspevkov LF za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, alebo čestné vyhlásenie, že 2% príspevky LF odviedol tvorca sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby sa bude prihliadať na splnenie tejto povinnosti.

3. Autorovi a režisérovi diela môže byť podpora poskytnutá po preukázaní, že sa dielo realizuje, kameramanovi sa podpora poskytne na základe odporučenia režiséra.

4. Podpora sa poskytuje najmä na vypracovanie technického (režijného) scenára, a to:

a) pre režiséra maximálne na tri mesiace (maximálne po 600,- € na mesiac),

b) pre kameramana maximálne na dva mesiace (maximálne po 600,- € na mesiac)

5. Autorom rozšírených námetov animovaných a dokumentárnych diel môže byť tvorivé štipendium poskytnuté maximálne do výšky 600,- € na mesiac. Celková dĺžka podpory vrátane podpory na vypracovanie rozšíreného námetu (treatmentu) na jedno dielo nesmie presiahnuť šesť mesiacov a 3.600,- €,-. Pri menšom rozsahu diela sa dĺžka podpory skráti. Podpora nemôže byť súčasne poskytovaná na viac tvorivých činností (ak je napr. jeden tvorca autorom i režisérom diela, musí najprv ukončiť podporovanú autorskú činnosť, až potom mu môže byť poskytnutá podpora režijnej činnosti).

6. Tvorcovia podporovaných diel môžu požiadať o úhradu cestovných nákladov na území SR i v zahraničí preukázateľne spojených s prácou na diele v zmysle Vykonávacích smerníc k Zásadám podpornej činnosti.

7. Program ALFA PLUS nemá pevne stanovené termíny, stanovujú sa pre každé dielo individuálne podľa termínov realizácie (výroby).

III. Finančné zabezpečenie

1. Program ALFA PLUS sa zabezpečuje z rozpočtu sekcie TFV.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Autor je povinný dodržiavať podmienky poskytovania podpôr stanovené Vykonávacími smernicami k Zásadám podpornej činnosti LF. Pred poskytnutím podpory bude s každým autorom uzatvorená písomná dohoda, v ktorej budú uvedené podmienky i sankcie za ich nedodržiavanie.

Štatút bol schválený výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby dňa 28.5.2018.

Elektronický formulár

Prihláška do podporného programu ALFA PLUS pre autorov
Prihláška do podporného programu ALFA PLUS pre režisérov
Prihláška do podporného programu ALFA PLUS pre kameramanov


Späť na Ceny a súťaže