Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Program BETA

Štatút podporného programu BETA

I. Definícia programu

1.Podporný program BETA je určený na podporu, vzniku pôvodných teoretických, historiografických, biografických a encyklopedických diel z audiovizuálnej oblasti. Nevzťahuje sa na dielo, ktoré vzniká ako súčasť pracovného úväzku, ani na dielo kvalifikačného charakteru.

II. Priebeh programu

1. LF vypisuje súbeh tém na pôvodné dielo dvakrát ročne, a to k 31. marcu a k 15. októbru.

2. Autori, ktorí sa chcú uchádzať o podporu v rámci programu BETA sú povinní spolu s koncepciou diela v rozsahu jednej normostrany zaslať vyplnenú prihlášku do programu.

3. Prihlášky posúdi na tento účel zostavený trojčlenný odborný lektorský zbor bodovým systémom (0-10). Body jednotlivých lektorov sa zrátajú a trom dielam s najvyšším počtom bodov bude poskytnuté tvorivé štipendium, počet môže byť v závislosti od aktuálnej finančnej situácie a kvality diel vyšší. Najnižší počet na poskytnutie podpory je 18 bodov z 30 možných. Účasť lektora ako autora v programe BETA je vylúčená.

4. Uzávierka práce lektorského zboru je do 15. mája a do 15. novembra príslušného roka.

5. Autorom vybraných diel bude na vytvorenie prihláseného diela poskytnuté tvorivé štipendium maximálne do výšky 400,- € na mesiac. Dĺžka tvorivého štipendia je maximálne 3 mesiace podľa rozsahu a charakteru diela. V prípade viacerých spoluautorov sa výška schválenej podpory delí počtom autorov. Výška podpory na jedno dielo je maximálne 1.200,- €.

6. Ak autor navrhne viac tém, podporu môže dostať len jedno z nich podľa výberu autora.

7. Autori podporovaných diel môžu požiadať o úhradu cestovných nákladov na území SR i v zahraničí preukázateľne spojených s prácou na diele v zmysle Zásad podpornej činnosti.

III. Finančné zabezpečenie

1. Program BETA sa zabezpečuje z rozpočtu sekcie TFV.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Autor je povinný dodržiavať podmienky poskytovania podpôr stanovené Zásadami podpornej činnosti. Pred poskytnutím podpory bude s každým autorom uzatvorená písomná dohoda, v ktorej budú podmienky i sankcie za ich nedodržanie.

2. Autorské práva autorov podporovaných diel zostávajú účasťou v programe nedotknuté.

Štatút Programu BETA bol schválený výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby dňa 25.2.2021.

Prihláška do Programu Beta 2021.pdf


Späť na Ceny a súťaže