Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Literárna súťaž Jašíkove Kysuce

Štatút Literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE

Článok 1
Základné ustanovenie

1.1. JAŠÍKOVE KYSUCE sú celoslovenskou literárnou súťažou určenou mladým talentovaným autorom do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti.

1.2. Poslaním podujatia je:
a) literárna súťaž mladých prozaikov a jej vyhodnotenie,
b) konfrontácia prozaickej generácie s vývojovými tendenciami a tradíciami slovenskej prózy,
c) tvorivý dialóg mladých autorov s organizátormi JAŠÍKOVÝCH KYSÚC, seminár a besedy predstaviteľov súčasnej prózy s čitateľskou verejnosťou.

Článok 2
Program

2.1. Program podujatia pozostáva:
a) vyhodnotenie literárnej súťaže mladých autorov na osobitnom seminári a literárny večer
s mladými autormi, na ktorom sa prezentujú víťazné práce,
b) zo spomienky na Rudolfa Jašíka (pietna spomienka pri pamätnej tabuli, návšteva Pamätnej izby Rudolfa Jašíka),
c) seminár – Rudolf Jašík a jeho literárny vplyv na formovanie ďalších generácií spisovateľov,
d) ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia ako sú besedy so spisovateľmi, autogramiády, prezentácie kníh, prednášky a semináre o súčasnej slovenskej literatúre a pod. 

Článok 3
Organizátori a systém organizácie

3.1. JAŠÍKOVE KYSUCE organizujú:
a) Kysucká knižnica v Čadci
b) Spolok slovenských spisovateľov
c) Literárny fond
d) Kysucká kultúrna nadácia.

3.2. Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE riadi a usmerňuje výbor, ktorý pozostáva
z predstaviteľov, delegátov z každého subjektu, podieľajúceho sa na jej príprave a realizácii. Členovia výboru zodpovedajú za komunikáciu medzi spoluorganizátormi a kontrolujú plnenie úloh, ktoré pre ich organizáciu stanovuje štatút.

3.3. Kysuckú knižnicu v Čadci v organizačnom výbore zastupuje riaditeľ a metodik.

3.4. Spolok slovenských spisovateľov v organizačnom výbore zastupuje ním menovaný zástupca.

3.5. Kysuckú kultúrnu nadáciu v organizačnom výbore zastupujú ňou menovaní zástupcovia.


Článok 4
Celoslovenská literárna súťaž

4.1. Celoslovenská literárna súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE má za úlohu podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi, podchytiť mladých a začínajúcich prozaikov,
nadviazať na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a zhodnotiť súťažné práce.

4.2. Súťaž vyhlasuje Spolok slovenských spisovateľov v celoslovenských médiách a Kysucká knižnica v Čadci v regionálnej tlači a iných médiách do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke,
určenej tejto súťaži, ktorú vlastní a spravuje Kysucká knižnica v Čadci. Miestom konania vyhodnotenia literárnej súťaže je Kysucká knižnica v Čadci. Termín konania určuje organizačný výbor (predbežný termín je prelom mesiacov
november - december príslušného roka).

4.3. Literárnu súťaž vypisujú organizátori pre autorov do 35 rokov, píšucich po slovensky, ktorí ešte knižne nepublikovali.

4.4. Priebeh súťaže:

a) mladí prozaici môžu do súťaže zasielať svoje práce elektronickou poštou na adresu: jasik@kniznica-cadca.sk , prípadne klasickou poštou tlačené na papieri alebo na elektronických nosičoch na adresu: Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca so značkou „Jašíkove Kysuce“ ;

b) súťažné prózy budú zverejňované priebežne spolu s ďalšími potrebnými informáciami na stránke: http://www.jasikovekysuce.sk;

c) k súťažným textom sa bude vyjadrovať trojčlenná odborná porota, do ktorej delegujú svojich členov Spolok slovenských spisovateľov, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Literárny fond. Uvedené organizácie
určia členov odbornej poroty do 30. júna príslušného kalendárneho roka a oznámia mená porotcov organizátorovi súťaže Kysuckej knižnici v Čadci;

d) svoj názor na súťažné texty môžu vyjadriť aj čitatelia webovej stránky, a zároveň aj súťažiaci môžu reagovať na súťažné prózy spolusúťažiacich.

4.5.  Súbeh tvorivej súťaže sa uzavrie 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, zaradia organizátori do ďalšieho ročníka.

4.6. Odborná porota posúdi súťažné práce a navrhne tieto ocenenia:

Pre kategóriu súťažiacich „dospelí od 18 do 35 rokov“: 

a) Cena Rudolfa Jašíka vo výške 170,- € - cenu udeľuje Kysucká knižnica v Čadci,
b) 3 prémie Ceny Rudolfa Jašíka po 85,- € - udeľuje Literárny fond.

Pre kategóriu súťažiacich „mládež od 10 do 18 rokov“

Prémia Jozefa Hnitku vo výške 100,- € - prémiu udeľuje Kysucká kultúrna nadácia.

V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

4.7. Výsledky súťaže sa vyhlasujú v rámci Jašíkových Kysúc a taktiež budú zverejnené na webových stránkach organizátorov.

4.8. Odborná porota zároveň odporučí najlepšie súťažné práce na publikovanie.

Článok 5
Financovanie

5.1. Finančné náklady na Jašíkove Kysuce zabezpečujú organizátori :

a) Spolok slovenských spisovateľov - cestovné a ubytovanie delegácie SSS a členov odbornej poroty podľa finančných možností;

b) Literárny fond – 3 prémie Ceny Rudolfa Jašíka, príspevky za kritické hodnotenie tvorby pre členov odbornej poroty;

c) Kysucká knižnica v Čadci – Cenu Rudolfa Jašíka, náklady spojené s prevádzkovaním web stránok, náklady spojené s propagáciou (plagáty, pozvánky, doručovanie), náklady na vydanie zborníka súťažných próz, náklady spojené s účasťou vybraných mladých
prozaikov na vyhodnotení, zabezpečuje prepravu delegátov v rámci Kysúc;

d) Kysucká kultúrna nadácia – Prémiu Jozefa Hnitku, náklady na slávnostnú večeru v plnej výške
a hradí aj náklady členom, ktorých vysiela na Jašíkove Kysuce.

Článok 6
Archív a dokumentácia

Archív Jašíkových Kysúc (súťažné práce, zápisnice zo zasadnutí organizačného výboru, korešpondencia, pozvánky, plagáty, zborníky, fotodokumentácia ... ) sústreďuje, buduje a eviduje Kysucká knižnica v Čadci.

Článok 7
Záverečné ustanovenie


1. Podľa tohto štatútu sa postupuje od 1. 5. 2014.

2. Úlohy stanovené v štatúte sú záväzné pre každého zúčastneného. Ak by niektorý zo spoluorganizátorov nemohol z vážnych dôvodov niektorú z jemu stanovených úloh realizovať, je povinný bezodkladne písomnou formou na to upozorniť ostatných spoluorganizátorov.

Bratislava – Čadca dňa 23. 4. 2014

Organizátori:  Pečiatka organizácie a podpis štatutára:

Spolok slovenských spisovateľov

Literárny fond

Kysucká knižnica v Čadci

Kysucká kultúrna nadácia


Späť na Ceny a súťaže