Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Tvorivá súťaž o najlepšiu prácu ŠVK a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

V súlade so svojim poslaním vytvárať vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel a oceňovať významné výsledky tvorivej činnosti v tejto oblasti, výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

v y p i s u j e

Tvorivú súťaž o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí

Cieľ súťaže: Stimulovať študentskú vedeckú činnosť doma i v zahraničí.

Podmienky súťaže :

1. Návrh na prémiu za najlepšiu prácu ŠVK predkladá na základe rozhodnutia porôt Rada ŠVK spolu s dekanom fakulty v danom akademickom roku. Sekcia ŠVK nemôže byť vytvorená v oblasti nesúvisiacej s odbornosťou fakulty (napr. sekcia anglického jazyka na technickej fakulte).

a) Podmienkou súťaže je účasť minimálne 8 súťažných prác a aspoň trojčlenná porota, ktorej výrok je prílohou k návrhu.

b) V každej sekcii ŠVK možno navrhnúť len jednu (aj kolektívnu) prácu.

c) V návrhu na prémiu je potrebné uviesť osobné údaje súťažiaceho (dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, prípadne číslo účtu v IBAN). K návrhu treba priložiť protokol zo zasadnutia poroty a prácu navrhnutú na prémiu (zaslané práce sa späť nevracajú).

d) Prémia sa udeľuje:
- za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie len za 1. miesto - 120,- €
- za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí:
1. miesto prípadne udelená cena pre mladého vedca 120,- €
2. miesto 100,- €
3. miesto 80,- €

2. Návrhy na ocenenie za úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodných olympiádach študentov predkladá Iuventa, ktorá je poverená koordináciou a zabezpečením predmetných olympiád.  Návrhy musia obsahovať osobné údaje súťažiaceho (dátum narodenia, adresu trvalého bydliska prípadne číslo účtu IBAN).

Formy ocenenia:

Zlatá medaila - 120 €
Strieborná medaila - 100 €
Bronzová - 80 €

Uzávierka súťaží je do 30. júna príslušného roka.

3. Prémie najlepším študentom - programátorom sa udeľujú za vynikajúce výsledky dosiahnuté v medzinárodných programátorských súťažiach v danom školskom roku.  Musí ísť o programátorské súťaže bez vekového obmedzenia. Prémie sa udeľujú na základe návrhu, ktorý predkladá Slovenská informatická spoločnosť. Výška prémie môže byť maximálne 120,- €.

4. O návrhoch na prémie za najlepšiu prácu ŠVK, za úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodných olympiádach študentov a prémiách najlepším študentom - programátorom za vynikajúce výsledky dosiahnuté
v medzinárodných programátorských súťažiach v danom školskom roku, rozhodujú členovia výboru sekcie na svojom zasadnutí.

5. Udelené prémie sa poukazujú odmeneným študentom poštou spolu s listom.

Návrhy na udelenie prémií a ocenení treba poslať na adresu: 
Literárny fond
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy
Grösslingová 55
815 40 Bratislava 1


Štatút bol schválený výborom Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 21.11.2019 a nadobúda platnosť 1.1.2020.

Vzor návrhu na udelenie prémií za najlepšiu prácu ŠVK

Meno študenta :
Názov víťaznej práce:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Číslo účtu, IBAN vo formáte: SK11 1111 1111 1111 1111


Späť na Ceny a súťaže