Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Literárna súťaž Wolkrova Polianka

Štatút literárnej súťaže Wolkrova Polianka

Článok I
Základné ustanovenia

1. Wolkrova Polianka je celoslovenským literárnym podujatím mladej generácie slovenských básnikov.
Poslaním tohto podujatia je: 
a/ konfrontácia tvorivých úsilí mladej básnickej generácie s vývojovými tendenciami a tradíciami slovenskej poézie;
b/ literárna súťaž mladých básnikov a jej vyhodnotenie;
c/ stretnutia, diskusie, seminár a beseda mladých básnikov s predstaviteľmi súčasnej poézie a čitateľmi.

2. Wolkrova Polianka sa uskutočňuje každoročne vo Vysokých Tatrách. Miesto a termín konania určuje a podujatie po obsahovej a organizačnej stránke zabezpečuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.

Článok II
Program

Program Wolkrovej Polianky pozostáva z:

a/ pietnej slávnosti pri pomníku J. Wolkera,
b/ hodnotenia literárnej súťaže mladých autorov na osobitnom seminári,
c/ ďalších kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú besedy s čitateľmi, autogramiády, literárne večery a pod.

Článok III
Usporiadatelia

Usporiadateľmi Wolkrovej Polianky sú Literárny fond a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.

Článok IV
Literárna súťaž

1. Cieľom literárnej súťaže Wolkrova Polianka je podchytiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov a vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov. 

2. Súťaž vypisujú usporiadatelia Wolkrovej Polianky pre slovensky píšucich autorov do 30 rokov, ktorí nemajú vydané vlastné dielo umeleckej literatúry a nie sú už laureátmi Wolkrovej Polianky.

3. Vypísanie súťaže sa zverejňuje v tlačových a elektronických médiách.

4. Uzávierka súťaže je najmenej 1 mesiac pred vyhlásením jej výsledkov.

5. Do súťaže je možné poslať max. 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu max.200 veršov.

6. Súťažné práce je nutné poslať v troch exemplároch na adresu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska spolu s podpísanou prihláškou, uvedením kontaktných údajov a dátumu narodenia resp. rodného čísla a obálku označiť heslom „Wolkrova Polianka“. Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

7. Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota: 1 člena nominuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 1 člena Spolok slovenských spisovateľov a 1 člena Literárny fond.

8. Porota navrhuje udeliť:
a/ cenu v sume 200,- € s titulom „laureát Wolkrovej Polianky“ za príspevok mimoriadnej kvality;
b/ 3 prémie po 150,- € za najlepšie práce;
c/ najviac 5 čestných uznaní bez finančnej odmeny.

9. Porota môže navrhnúť niektoré z ocenení neudeliť.

10. Výsledky súťaže sa vyhlasujú v rámci podujatia Wolkrova Polianka.

11. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať ocenené práce v literárnych časopisoch.

Článok V
Financovanie

Finančné náklady Wolkrovej Polianky zabezpečujú usporiadatelia vo svojom rozpočte takto:

a/ Literárny fond – cenu v sume 200,- €, 3 prémie po 150,- € a príspevky za kritické hodnotenie členom poroty.

b/ AOSS – z pridelenej dotácie Fondu na podporu umenia - hodnotiaci seminár, cestovné, ubytovanie a stravovanie delegácie Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, ubytovanie a stravovanie mladým účastníkom.

c/ V prípade neudelenia dotácie Ministerstvom kultúry SR, budú organizátori hľadať iné zdroje financovania.

Článok VI
Záverečné ustanovenie

Podľa tohto štatútu sa postupuje od 1.1.2019.


Späť na Ceny a súťaže