Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text

Štatút tvorivej súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový text na rok 2019

Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text

I. Základné ustanovenia

1. Vypisovateľom a organizátorom súťaže je Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru a výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.

2. Partnerom tvorivej súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava.

3. Cieľom tvorivej súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu v rozhlase a divadlách.

II. Podmienky tvorivej súťaže

Tvorivá súťaž sa vypisuje každý nepárny rok v týchto oblastiach:

1.  divadlo:

a/ pôvodná divadelná hra
b/ hra pre deti a mládež
c/ bábková hra

2. rozhlas:

a/ pôvodná rozhlasová hra
b/ rozhlasová rozprávková hra a hra pre deti a mládež
c/ feature, esej

V oboch oblastiach možno udeliť tri ceny:

1. cena 1.000,- €
2. cena 750,- €
3. cena 500,- €

3.  adaptácie

v oblasti divadla - adaptácia epického a lyrického diela bez ohraničenia pôvodu

v oblasti rozhlasu - adaptácia slovenského epického a lyrického diela

V oboch oblastiach adaptácie možno udeliť tri ceny:

1. cena 500,- €
2. cena 350,- €
3. cena 150,- €

4. Súťaž je anonymná. Do zvláštnej obálky, ktorú autor označí heslom “Pôvodný dramatický text” je potrebné vložiť list, na ktorom bude uvedené meno autora, adresa a názov diela. Na origináli a kópiách autor svoje meno neuvádza. Práce treba posielať v 3 exemplároch na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava.

5. Do súťaže môžu byť prihlásené iba pôvodné práce, ktoré neboli nikde ponúknuté na zverejnenie a ani sa v príslušnom kalendárnom roku nezúčastnia inej autorskej súťaže na Slovensku, o čom predloží autor pri každom diele čestné vyhlásenie, pričom toto obmedzenie platí až do vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky môže gestor súťaže cenu odňať a požadovať vrátenie finančnej čiastky. Ak autor prihláseného diela do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

6. Literárny fond nevyžiadané prihlásené texty autorom nevracia.

III. Porota

1. Súťažné práce v jednotlivých oblastiach posudzuje trojčlenná odborná porota. V oblasti rozhlasu 1 člena poroty menuje RTVS, 1 člena výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru a 1 člena výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia. V oblasti divadla 2 členov menuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia a 1 člena výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru.

2. Prácu poroty riadi predseda, ktorý je za jej činnosť zodpovedný. Každý člen poroty je povinný prečítať všetky prihlásené práce a písomne ich vyhodnotiť. Porota je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3. Porota má výhradné právo cenu neudeliť.

4. Porota má aj výhradné právo rozdeliť peniaze určené na jednotlivé ceny podľa vlastného uváženia. 

IV. Organizačné zabezpečenie

1. Organizačné zabezpečenie súťaže vedie LF, ktorý na vedenie agendy určí zodpovedného pracovníka. Pracovník LF sa zúčastňuje zasadnutí porôt, ale nemá
hlasovacie právo.

2. Finančné náklady na ceny sa zabezpečujú z rozpočtov uvedených výborov sekcií s výnimkou ceny za feature, pričom každý výbor sekcie hradí 50% finančných nákladov. Finančné krytie ceny za feature a príspevkov za kritické hodnotenie tejto súťaže zabezpečí výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.

3. Partner tvorivej súťaže RTVS zabezpečí rozhlasové naštudovanie víťazného textu v oblasti rozhlasu podľa ním stanovených podmienok. Ak porota 1. cenu v oblasti rozhlasu neudelí, RTVS má právo podľa vlastného uváženia vybrať iný súťažný text. RTVS zabezpečí spropagovanie vypísania tvorivej súťaže.

4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť práce, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcom kalendárnom roku v programe ALFA organizovanom výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby.

5. Uzávierka tvorivej súťaže je vždy 30.09. príslušného kalendárneho roka.
Výsledky tvorivej súťaže budú zverejnené prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a internetu do 15. 12. príslušného kalendárneho roka.


Späť na Ceny a súťaže