Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Štatút tvorivej Súťaže na slovenské znenie audiovizuálnych diel

V r. 2021 sa tvorivá súťaž nevypisuje.

Úvod

Tvorivej Súťaže na slovenské znenie audiovizuálnych diel sa zúčastňujú prekladatelia audiovizuálnych diel a úpravcovia filmových dialógov. Jej cieľom je nielen oceniť kvalitné preklady audiovizuálnych textov, ale aj zviditeľniť prácu prekladateľov i úpravcov a ich nezastupiteľnú rolu pri vzniku kvalitného slovenského znenia audiovizuálnych diel.

Čl. 1 – Základné ustanovenia

1. Vypisovateľmi tvorivej Súťaže na slovenské znenie audiovizuálnych diel je výbor Sekcie pre umelecký preklad a výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.

2. V rámci súťaže výbory sekcií udelia 3 ceny za slovenské znenie audiovizuálnych diel:

1. cena – 500,- €
2. cena – 300,- €
3. cena – 200,- €

3. Ceny možno udeliť za audiovizuálne diela, ktoré boli prvýkrát odvysielané od 15. 7. predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. 8. príslušného kalendárneho roka.

4. Ceny môžu byť udelené iba prekladateľom a úpravcom, ktorí v zmysle Zákona o umeleckých fondoch odvádzajú do Literárneho fondu 2% príspevky a majú trvalé bydlisko na území SR.

5. Písomné návrhy na udelenie cien predkladajú vysielatelia príp. dabingové štúdiá a členovia výboru Sekcie pre umelecký preklad, pričom počet prihlásených súťažných prác od jedného navrhovateľa nesmie presiahnuť počet 5. Návrhy na ceny a prémie sa prijímajú do 10.9. príslušného kalendárneho roka.

6. Návrhy musia obsahovať písomné zdôvodnenie a originál, preklad a úpravu textu audiovizuálneho diela v písomnej podobe spolu s jeho digitálnym záznamom. Nekompletné návrhy nebudú do súbehu zaradené.

ČL. 2 – Porota

7. Porota sa ustanovuje každý rok. Členovi poroty nemôže byť v príslušnom roku udelená cena.

8. Porota tvorivej súťaže je trojčlenná.

9. Dvoch členov poroty menuje výbor Sekcie pre umelecký preklad a jedného člena poroty výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, rozhlasu a zábavného umenia.

10. Predsedu poroty volia členovia poroty na svojom prvom zasadnutí. Porota môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

11. Porota rokuje o tých písomných návrhoch, ktoré boli predložené do 10.9. príslušného kalendárneho roka.

12. Členovia poroty vypracujú písomné posudky na každý návrh v súbehu. V prípade potreby sa zhodnotením prác poveria nezávislí experti.

13. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.

14. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia počas rokovania.

15. Tajomníkom poroty je referent výboru Sekcie pre umelecký preklad.

Čl. 3 – Finančné zabezpečenie

16. Finančné náklady na ceny a činnosť poroty hradia výbory sekcií takto:
50% finančných nákladov hradí výbor Sekcie pre umelecký preklad
50% finančných nákladov hradí výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.

Čl. 4 – Organizačné zabezpečenie

17. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tvorivej súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční spolu s odovzdávaním Výročných cien za divadelnú tvorbu, rozhlasovú tvorbu a dabing najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roka.

Čl. 5 – Záverečné ustanovenia

18. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

19. Uvedený štatút tvorivej Súťaže na preklad a úpravu audiovizuálnych textov schválil výbor Sekcie pre umelecký preklad dňa 26. 1. 2016 a výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia dňa 25.1.2016 a nadobudol účinnosť 1. februára 2016.


Späť na Ceny a súťaže