Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Štatút Tvorivej súťaže na slovenské znenie dokumentárnych audiovizuálnych diel

Štatút Tvorivej súťaže na slovenské znenie dokumentárnych audiovizuálnych diel

Úvod
Tvorivej súťaže na slovenské znenie dokumentárnych audiovizuálnych diel sa zúčastňujú prekladatelia komentárov k dokumentárnym audiovizuálnym dielam. Jej cieľom je nielen oceniť kvalitné preklady audiovizuálnych dokumentárnych textov, ale aj zviditeľniť prácu prekladateľov a ich nezastupiteľnú rolu pri vzniku kvalitného slovenského znenia dokumentárneho audiovizuálneho diela.

Čl. 1 – Základné ustanovenia

1. Vypisovateľom Tvorivej súťaže na slovenské znenie dokumentárnych audiovizuálnych diel je výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad a výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia LF.

2. V rámci tvorivej súťaže výbory sekcií udelia 3 ceny za preklad dokumentárnych filmov:

1. cena – 500,- €
2. cena – 300,- €
3. cena – 200,- €

3. Ceny možno udeliť za audiovizuálne dielo, ktoré bolo prvýkrát odvysielané od 15. 7. predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. 8. príslušného kalendárneho roka.

4. Ceny môžu byť udelené iba prekladateľom, ktorí v zmysle Zákona o umeleckých fondoch odvádzajú do Literárneho fondu 2% príspevky a majú trvalé bydlisko na území SR.

5. Písomné návrhy na udelenie cien predkladajú vysielatelia príp. dabingové štúdiá a členovia výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad, pričom počet prihlásených súťažných prác od 1 navrhovateľa nesmie presiahnuť počet 5. Uzávierka predkladania návrhov je do 10.9. príslušného kalendárneho roka.

6. Návrhy musia obsahovať písomné zdôvodnenie, originál a preklad textu audiovizuálneho diela v písomnej podobe spolu s jeho digitálnym záznamom. Nekompletné návrhy nebudú do súbehu zaradené. 

Čl. 2 – Porota

7. Porota sa ustanovuje každý rok. Členom poroty nemôže byť v príslušnom roku udelená cena.

8. Porota tvorivej súťaže je trojčlenná.

9. Dvoch členov poroty menuje výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad a jedného člena poroty výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia. Predsedu poroty volia členovia poroty na svojom prvom zasadnutí. Porota môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Porota rokuje o tých písomných návrhoch, ktoré boli predložené do 10.9. príslušného kalendárneho roka.

10. Členovia poroty vypracujú písomné posudky na každý návrh v súbehu v prípade potreby sa zhodnotením prác poveria nezávislí experti.

11. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.

12. Návrh poroty na udelenie cien je pre výbor sekcie odporúčaním.

13. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia počas rokovania.

14. Tajomníkom poroty je referent výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad.

Čl. 3 – Finančné zabezpečenie

15. Náklady na ceny a činnosť poroty hradia výbory sekcií LF takto:
50 % výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad
50% výbor Sekcie pre divadlo, rozhlas a zábavné umenie


Čl. 4 – Organizačné zabezpečenie

16. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tvorivej súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční spolu s odovzdávaním Výročných cien za divadelnú tvorbu, rozhlasovú tvorbu a dabing (najneskôr do 30.11.príslušného kalendárneho roka).

Čl. 5 – Záverečné ustanovenia

17. Vypisovateľ si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu.

18. Uvedený štatút Tvorivej súťaže na preklad a úpravu audiovizuálnych textov schválil výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad dňa 21.1.2016 a Sekcia pre rozhlas, divadlo a zábavné umenie dňa 25.1.2016 s účinnosťou od 1. februára 2016. 


Späť na Ceny a súťaže