Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Televízia

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

I. Všeobecné ustanovenia

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

II. Podpora tvorivej práce

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby bude poskytovať tieto podpory:

a/ tvorivá objednávka
b/ tvorivá súťaž
c/ tvorivé štipendium
d/ študijné štipendium tvorcom
e/príspevok na tvorivú cestu
f/tvorivý pobyt v domovoch
g/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby /lektorovanie/
h/ príspevok za tvorivé besedy a prednášky
ch/ prémie za tvorbu
i/ odmeny pri životných jubileách tvorcov
j/ ceny za tvorbu
k/ sociálne podpory tvorcom
l/ príspevok na liečenie tvorcov
m/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadeníSmernice na poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory Literárneho fondu :


3. Tvorivé štipendium môžu výbory sekcií LF udeliť tvorcovi maximálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka s tým, že medzi skončením jednej podpory a začiatkom druhej bude dodržaný 3-mesačný odstup.

4.  Na jednu tému (bez ohľadu na žáner) môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendiá len 1-krát.

A – Tvorivá objednávka

5. Tvorivá objednávka je forma podpory, ktorá umožňuje výboru Sekcie FTV iniciovať vznik diela, na ktorom má záujem. Môže tak učiniť buď priamym zadaním konkrétnemu tvorcovi, alebo na základe konkurzu.

6.  Tvorivá objednávka sa môže použiť pri podpore tvorby všetkých druhov audiovizuálnych diel (najmä ich slovesnej časti) vrátane diel teoretických, encyklopedických a im podobných.

7. Tvorivá objednávka sa uzatvára formou písomnej dohody medzi umelcom a fondom. V nej sa umelec zaviaže odovzdať dokončenú prácu v určitom termíne a LF sa zaviaže za predloženú prácu udeliť dohodnutú odmenu. V dohode sa o. i. uvádzajú podmienky vyplácania odmeny.

8.  Umelec je povinný po dokončení práce predložiť fondu rukopis na lektorské posúdenie, príp. doklad o prijatí diela šíriteľom.

9. Tvorivá objednávka sa podporuje čiastkou do 1000,- € podľa charakteru a rozsahu diela. V odôvodnených prípadoch môže byť tvorivá odmena zvýšená.

10. Podmienky vyplácania podpory stanovuje výbor sekcie v každom jednotlivom prípade.

B – Tvorivá súťaž

11. Tvorivé súťaže sa vypisujú verejné alebo uzavreté. Priebeh každej tvorivej súťaže sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje výbor sekcie. Ak tvorca získa za jeden tvorivý výkon viac cien alebo prémií finančne dotovaných LF, úhrn týchto odmien nesmie presiahnuť výšku jednej najvyššej možnej odmeny za tento tvorivý výkon (tvorivé štipendiá sa za ceny nepovažujú). 

C – Tvorivé štipendium

12. Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len vtedy, ak štipendista poruší alebo nedodrží stanovené podmienky. Výbor môže v takomto prípade tvorivé štipendium premeniť na pôžičku a povoliť autorovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku (napr. choroba alebo úmrtie autora) nie je dôvodom na vrátenie vyplateného štipendia.

13. Tvorivé štipendium sa poskytuje v rámci podporných programov ALFA, ALFA PLUS a BETA v zmysle štatútov jednotlivých programov (pozri webovú stránku LF http://www.litfond.sk Ceny a súťaže):

a) Podporný program ALFA je primárne určený na podporu vzniku pôvodných literárnych predlôh dramatických, animovaných a dokumentárnych diel. Nevzťahuje sa na študentské filmy, práce a diela týkajúce sa kvalifikačného rastu. Pri adaptáciách sa vyžaduje súhlas autora pôvodného slovenského literárneho diela.

b) Zmyslom programu ALFA PLUS je zabezpečiť komplexnú podporu tvorivých činností na audiovizuálnom diele od jeho počiatku – námetu, cez vznik scenára až po jeho realizáciu. Program sa nevzťahuje na dielo, ktoré vzniká ako súčasť pracovného úväzku, ani na dielo kvalifikačného charakteru. Je určený na podporu:
– scenáristickej, režijnej a kameramanskej činnosti pri realizácii dramatických, animovaných a dokumentárnych diel vytvorených v rámci programu ALFA,
– na podporu autorov rozšírených námetov (treatmentov) animovaných a dokumentárnych diel vytvorených v programe ALFA – na ich scenáristické spracovanie.

c) Podporný program BETA je určený na podporu, vzniku pôvodných teoretických, historiografických, biografických a encyklopedických diel z audiovizuálnej oblasti. Nevzťahuje sa na dielo, ktoré vzniká ako súčasť pracovného úväzku, ani na dielo kvalifikačného charakteru.

14. Tvorca môže od Literárneho fondu poberať v danom časovom úseku len jedno štipendium.

a/ Počas poberania tvorivého štipendia nemôže byť poskytnutý príspevok na cestu, ak táto nesúvisí s podporovaným dielom,
b/ Ak tvorca preruší prácu na podporovanom diele z akýchkoľvek dôvodov, musí bezodkladne požiadať o prerušenie vyplácania tvorivého štipendia.
c/ V prípade dokázateľného porušenia týchto smerníc sa tvorivé štipendium tvorcovi odoberie, a zároveň stráca možnosť poskytnutia ďalšej podpory v najbližších 3 rokoch.

15. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru správu o využití štipendia, ktorej súčasťou je 1 exemplár dokončeného rukopisu, DVD alebo iný nosič. Za úspešné ukončenie, a tým i využitie tvorivého štipendia možno pokladať: uvedenie podporeného diela alebo schválenie správy, prípadne kladné lektorské posúdenie.

16. K prihláške do programov Alfa, Alfa plus a Beta je tvorca povinný priložiť potvrdenia subjektov, ktoré vyplácajú autorskú odmenu, o odvode 2% príspevkov LF za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, alebo čestné vyhlásenie, že 2% príspevky LF odviedol sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby prihliadať na splnenie tejto povinnosti.

D – Tvorivé študijné štipendium tvorivým pracovníkom

17. Študijné štipendium sa môže poskytnúť tvorcom, teoretikom a organizátorom zo zahraničia propagujúcim slovenské umenie formou jednorazového študijného štipendia maximálne 170,- € v kalendárnom roku. 

E – Príspevok na tvorivú cestu

18. LF môže udeliť tvorcovi príspevok na cestu na základe jeho žiadosti podanej pred nastúpením cesty. Žiadosť musí obsahovať podrobný plán pobytu, finančné náklady a musí byť uvedená aj suma, ktorou prispieva na cestu iná organizácia.  Malo by ísť o cestu väčšieho kultúrneho, prípadne odborného významu. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov na cestovné a ubytovanie a tvorca ho môže čerpať do výšky 700,- € ročne. Ak požiadajú o príspevok na cestu na MFF s rovnakým filmom viacerí tvorcovia, príspevok sa udelí len jednému z nich.

19. Delenie podujatí:

a) zahraničné (príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov na cestovné - dopravu):

I. kategória – študijné pobyty tvorcov
Posudzujú sa individuálne a neplatí finančný limit. Cesta je viazaná na konkrétny projekt a po skončení cesty sa musí predložiť podrobná správa. Príspevky sa neposkytujú na workshopy, pretože podpora vývoja scenárov sa uskutočňuje prostredníctvom podporných programov Alfa a Alfa+.

II. kategória – účasť tvorcov na festivaloch:
- Európa do 300,- €
- zámorie do 600,- €

III. kategória - účasť novinárov na festivaloch:
- vo výške 50 % z nákladov na cestovné (dopravu) - Európa maximálne 150,- €, zámorie maximálne 300,- €. 

b) v SR:

na významné festivalové podujatia organizované v SR sa príspevok poskytuje na úhradu nákladov na cestovné (dopravu) a ubytovanie.

20. Po skončení cesty je žiadateľ povinný podať správu o priebehu a výsledku cesty a predložiť vyúčtovanie (t. j. originál cestovného lístka a doklad o ubytovaní) podľa podmienok schválenia. Príspevok na cestu sa vyplatí až po návrate z cesty a podaní správy.

F – Tvorivý pobyt v domovoch

21. Tvorivý pobyt v domovoch sa poskytuje podľa uváženia výboru bezplatne, za čiastočný poplatok alebo za plnú úhradu. Príspevok sa udeľuje na žiadosť umelca.
Náklady na pobyt pozostávajú z ceny za ubytovanie 6,- € za noc a z ceny za stravu vo výške 11,- € na deň. Účasť ďalšej osoby počas tvorivého pobytu okrem dní pracovného voľna je povolená v odôvodnených prípadoch len s predchádzajúcim súhlasom výboru. Náklady za ubytovanie sa v takomto prípade účtujú podľa sadzobníka platného pre rekreačné pobyty. Po bezplatnom pobyte možno čerpať TP ďalších 30 dní za 6,- € za noc (ubytovanie) a 11,- € za deň (strava). Pobytové náklady je tvorca povinný uhradiť vopred zloženkou s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa mu nevráti.

22. Tvorivé pobyty umožňujú autorom nerušenú tvorivú prácu. Neposkytujú sa počas jarných, letných a zimných prázdnin, keď je celá kapacita domovov vyčlenená na rekreačné pobyty.

23. Tvorivý pobyt sa musí čerpať bez prerušenia, pri neospravedlnenom prerušení sa pobyt ráta ako vyčerpaný. Po jeho skončení je žiadateľ povinný predložiť písomnú správu o jeho využití.

G – Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

24. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri cenách a súťažiach sa udeľuje za pôsobenie v porotách súťaží vyhlásených alebo spoluorganizovaných Literárnym fondom. Schvaľuje sa výborom sekcie a priznáva sa podľa objemu práce (počtu námetov a ich rozsahu alebo počtu filmov).

25. Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby schvaľuje Rada fondu.


H – Príspevok za tvorivé besedy a prednášky

26.Príspevok sa poskytuje na základe prednesenej prednášky. Maximálna výška príspevku je 200,- €.

CH – Prémie za tvorbu

27. Prémia sa poskytuje, najmä ak vzniklo nové, umelecky priebojné dielo, ak bol podaný pozoruhodný umelecký výkon, alebo ak je mimoriadny spoločenský záujem na rozvoji niektorého žánru.

28. Prémia sa môže poskytnúť aj za celoživotné dielo významným tvorcom v oblasti televíznej tvorby, filmu a videotvorby.

29. Výška prémie nesmie dosahovať výšku cien udeľovaných výborom.

I – Odmeny pri životných jubileách tvorcov

30. Odmena pri životnom jubileu sa udeľuje umelcom podľa uváženia výboru. Výbor sekcie udeľuje odmeny len pri okrúhlych životných jubileách, a to:

pri 50 rokoch 100,- €
pri 60 rokoch 150,- €
pri 70 rokoch a vyššie (v 5 ročnej periodicite) 200,- €.

J – Ceny za tvorbu

31. Ceny sa udeľujú podľa osobitných štatútov schvaľovaných výborom sekcie. 

K – Sociálne podpory tvorcom

32. Sociálne podpory sa poskytujú okruhu podporovaných osôb, odkázaných na takúto pomoc, po zvážení všetkých dôležitých okolností.

33.Jednorazové sociálne podpory sa udeľujú pri prechodnej nezavinenej finančnej tiesni, v chorobe a pod. maximálne v sume 430,- € v kalendárnom roku.

34. Mesačné sociálne podpory sa poskytujú tvorivým pracovníkom na doplnenie dôchodku do 430,- € .

L - Príspevok na liečenie tvorcov

35. Výbor sekcie môže poskytnúť umelcovi príspevok na čiastočnú úhradu liečenia maximálne do sumy 340,- €

M - Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

36. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF spojený s ambulantnou liečbou v kúpeľnom zariadení sa poskytuje žiadateľovi raz za dva roky maximálne na 21 dní s príspevkom na ubytovanie 10,- € za noc a s príspevkom na ambulantnú liečbu maximálne 10,- € denne. Stravu 11,- € denne musí žiadateľ uhradiť vopred priloženou poštovou poukážkou, ktorej ústrižkom sa preukáže pri nástupe na pobyt spolu s poukazom vedúcemu domova. Poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia. 

III. Záverečné ustanovenie

37.Príjemca akejkoľvek podpory poskytnutej na základe týchto zásad je povinný ihneď oznámiť fondu všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre priznanie alebo ponechanie podpory, alebo určenie jej výšky.

38. Výbor sekcie po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení alebo zastavení podpory, alebo o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie, zníženie alebo zastavenie podpory.

39. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvomi tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

40. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti filmu, televízie a videotvorby boli schválené na zasadnutí dňa 22.11.2019.