Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Rozhlas

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

I. Všeobecné ustanovenia

1. O poskytovaní podpôr alebo odmien rozhoduje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

II. Podpora tvorivej práce

3. Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia bude poskytovať tieto podpory:

a/ tvorivé štipendium
b/ tvorivá súťaž
c/ príspevok na tvorivú cestu
d/ tvorivý pobyt v domovoch
e/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby (lektorovanie)
f/ prémie za umelecké výkony
g/ ceny za umelecké výkony
h/ jednorazové sociálne podpory
ch/ príspevok na kúpeľnú liečbu výkonných umelcov
i/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení
.

4. Podporu môžu dostať výkonní umelci z oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia bez ohľadu na členstvo v umeleckých združeniach. Kritici, historici a teoretici dramatických umení môžu dostať podporu iba vo zvlášť odôvodnených prípadoch.

Smernice na poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory LF:

5. Tvorivé štipendium môžu výbory sekcií LF udeliť tvorcom maximálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka s tým, že medzi skončením jednej podpory a začiatkom druhej bude dodržaný 3 mesačný odstup.

6. Na jednu tému (bez ohľadu na žáner) môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium len jedenkrát.

A - Tvorivé štipendium

7. Tvorivé štipendium sa môže poskytnúť umelcom:
- na scénické naštudovanie roly /dramatickej, hudobnodramatickej a tanečnej/
- na réžiu dramatického diela
- na choreografiu
- na dramaturgiu
- na rozhlasový scenár
- na teatrologický výskum SC AICT

8. Štipendium sa poskytuje umelcom, len ak za naštudovanie resp. prípravu podporovaného umeleckého diela nie sú inak honorovaní a za predpokladu zabezpečenia verejnej produkcie dotovaného umeleckého diela. Štipendium sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené umelecké výkony pričom sa prihliada na kritérium nekomerčnosti produkcie. Štipendium môže byť poskytnuté aj rozhlasovým umelcom, ak ich tvorivá činnosť smeruje k vytvoreniu podporovaného umeleckého diela. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia brať do úvahy splnenie tejto povinnosti.

9. Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len vtedy, ak štipendista poruší, alebo nedodrží stanovené podmienky. Výbor môže v takom prípade tvorivé štipendium premeniť na pôžičku a povoliť umelcovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku (napr. choroba alebo úmrtie umelca) nie je dôvodom pre vrátenie vyplateného štipendia.

10. Výška tvorivého štipendia sa pohybuje do výšky 200,- € mesačne, maximálna dĺžka tvorivého štipendia je 3 mesiace.

11. Za úspešné ukončenie, a tým i využitie tvorivého štipendia sa považuje uvedenie podporeného diela. Pri premiére divadelnej hry sa v divadelnom bulletine bude uvádzať, že inscenácia vznikla s finančnou podporou Literárneho fondu. V podporenej relácii RTVS sa nahrá oznam, že relácie vznikla s finančnou podporou Literárneho fondu.

B - Tvorivá súťaž

12. Priebeh tvorivej súťaže sa riadi osobitným štatútom, ktorý schvaľuje výbor sekcie.

C - Príspevok na tvorivú cestu

13. LF môže udeliť príspevok umelcovi na základe jeho žiadosti podanej pred nastúpením cesty. Žiadosť musí obsahovať podrobný projekt pobytu, finančné náklady a musí byť uvedená aj suma, ktorou na cestu prispieva iná organizácia.

14. Pri cestách do zahraničia by malo ísť o cestu väčšieho kultúrneho významu. Pri cestách do zahraničia sa príspevok schvaľuje na základe žiadosti odôvodnenej buď pozvaním organizátora prípadne vyslaním tunajšou organizáciou. Príspevok sa uhrádza na základe predložených originálov cestovných lístkov pre Európu do 200,- € a pre iné štáty do 300,- €. V odôvodnených prípadoch možno prispieť aj na cestu vlastným autom do výšky cestovného vlakom 2. triedy.

15. Po skončení cesty je žiadateľ povinný podať správu o priebehu a výsledku cesty a predložiť vyúčtovanie (t. j. originál cestovných dokladov). Príspevok na cestu sa vyplatí až po návrate z cesty a podaní správy.

D - Tvorivý pobyt v domovoch

16. Tvorcom sa poskytujú dva druhy tvorivých pobytov:
a/ tvorivý pobyt s príspevkom možno čerpať maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 9,- € na noc, stravu vo výške 13,- € na deň hradí žiadateľ pred nástupom na pobyt zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia,

b/ tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje autorovi čerpať ďalších 30 dní tvorivého za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej výške 9,- € za noc a stravné vo výške 13,- € na deň. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

E - Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

17.  Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje lektorom za hodnotenie umeleckého výkonu prípadne knižného diela. Výšku príspevku schvaľuje výbor sekcie na základe svojich rozpočtových možností.


F - Prémie za umelecké výkony

18. Prémia sa poskytuje najmä za pozoruhodné umelecké výkony v oblasti dramatického, hudobno-dramatického a tanečného umenia, umeleckého prednesu, rozhlasovej tvorby a za herecké výkony vo filme, televíznych inscenáciách a dabingu. Maximálna výška prémie je 500,- €.

19. Výška prémie nesmie dosahovať výšku cien udeľovaných výborom.

G – Ceny za umelecké výkony

20. Ceny sa udeľujú podľa osobitných štatútov schvaľovaných výborom sekcie. Na návrh jednej právnickej osoby môže byť v každej oblasti umeleckej činnosti udelená max. 1 cena za celoživotné dielo, 2 výročné ceny a 4 prémie. Výnimku tvoria návrhy ZROT na udelenie cien a prémií za rozhlasovú tvorbu.

H - Jednorazové sociálne podpory

21. Jednorazové sociálne podpory sa udeľujú pri prechodnej finančnej tiesni, v chorobe a pod., maximálne do výšky 300,- € v kalendárnom roku.

CH - Príspevok na kúpeľnú liečbu tvorcov

22. Výbor sekcie môže prispieť umelcovi na úhradu nákladov spojených s liečebným pobytom v kúpeľoch do výšky 200,- €.

I - Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

23. Výbor sekcie môže umelcovi raz za dva roky prispieť na 21 dňový liečebný pobyt v zariadení Literárneho fondu čiastkou 14,- € na ubytovanie za noc. Stravu počas liečebného pobytu vo výške 13,- € za deň je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

III. Záverečné ustanovenie

19. Príjemca akejkoľvek podpory, poskytnutej na základe týchto zásad, je povinný ihneď oznámiť fondu všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre priznanie alebo ponechanie podpory alebo určenie jej výšky.

20. Výbor sekcie po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení, alebo zastavení podpory, alebo o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť, vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti pre priznanie, zníženie alebo zastavenie podpory.

21. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie, svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

22. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia boli schválené na zasadnutí dňa 22.3.2023