Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Divadlo a zábavné umenie

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

I. Všeobecné ustanovenia

1. O poskytovaní podpôr alebo odmien rozhoduje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, pričom podporuje najmä príjemcov autorských odmien, ktorí priamo alebo sprostredkovane odvádzajú do Literárneho fondu 2% príspevky z autorských honorárov. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

II. Podpora tvorivej práce

3. Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia bude poskytovať tieto podpory:

a/ tvorivá objednávka
b/ tvorivá súťaž
c/ tvorivé štipendium
d/ tvorivé študijné štipendium tvorivým pracovníkom
e/ príspevok na tvorivú cestu
f/ tvorivý pobyt v domovoch
g/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby (lektorovanie)
h/ príspevok za tvorivé besedy a prednášky
ch/ prémie za tvorivé výkony
i/ odmeny pri životných jubileách tvorcov
j/ ceny za tvorbu
k/ sociálne podpory tvorcom
l/ príspevok na kúpeľnú liečbu tvorcov
m/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

4. Podporu môžu dostať výkonní umelci z oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia bez ohľadu na členstvo v umeleckých združeniach. Kritici, historici a teoretici dramatických umení môžu dostať podporu iba vo zvlášť odôvodnených prípadoch. Podpora v sociálnej oblasti by nemala prekročiť 15% ročného rozpočtu výboru.

Smernice na poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory LF:

5. Tvorivé štipendium môžu výbory sekcií LF udeliť tvorcom maximálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka s tým, že medzi skončením jednej podpory a začiatkom druhej bude dodržaný 3 mesačný odstup.

6. Na jednu tému (bez ohľadu na žáner) môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium len jedenkrát.

A - Tvorivá objednávka

7. Tvorivá objednávka je výnimočná forma podpory, ktorá sa uzatvára na základe autonómneho rozhodnutia výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia na vytvorenie odborných teoretických prác z oblasti divadelnej a rozhlasovej tvorby.

8. Základným predpokladom na zaradenie diela medzi Tvorivé objednávky je jeho historicko-spoločenský význam a jeho dopad i kultúrny význam pre našu národnú kultúru.

9. Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia rozhodne o zaradení diela medzi Tvorivé objednávky na základe návrhu niektorého člena výboru sekcie.

10. Objednané diela sú stimulované cieľovými odmenami, ktoré sa vyplatia autorovi či zostavovateľovi po predchádzajúcom zlektorovaní rukopisu a jeho schválení vo výbore sekcie.

11. V prípade objednaných bibliografií bude výbor sekcie odmeňovať len také práce, ktoré vznikli mimo pracovných úloh vedeckých pracovísk, t.j. nie sú súčasťou pracovných povinností žiadateľa a tie, ktoré nemajú charakter osobne kvalifikačného rastu., t.j. nevznikajú za účelom získania či zvýšenia odbornej kvalifikácie autora.

12. Objednané diela bude výbor sekcie stimulovať odmenou do výšky 1.500,- €. Výška tvorivej podpory závisí od finančných možností výboru sekcie, rozsahu, náročnosti a spoločenského dosahu diela. 

13. Zaradenie diela medzi tvorivé objednávky nevylučuje čerpanie ďalších foriem podpornej činnosti.

14. Postup: Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia vyzve kompetentného odborníka k vypracovaniu publikácie. Autor následne predloží výboru sekcie svoje osobné údaje, prehľad predchádzajúcej publikačnej činnosti a projekt publikácie. Projekt by mal obsahovať zameranie publikácie, adresáta, ktorému je publikácia určená, počet hesiel, prípadne autorských hárkov a termín dokončenia rukopisu.

15. Spôsob vyplácania tvorivej odmeny: O poskytnutí tvorivej objednávky sa uzatvorí zmluva, v ktorej sa uvedú všetky podrobnosti o spôsobe vyplácania podpory. Zmluvu podpíše autor a riaditeľ LF. Tretina stanovenej výšky tvorivej odmeny sa vyplatí do dvoch týždňov po schválení ako záloha. Zvyšok tvorivej odmeny sa vyplatí po dokončení diela, jeho kladnom lektorskom posúdení a schválení vo výbore sekcie.

B - Tvorivá súťaž

16. Priebeh tvorivej súťaže sa riadi osobitným štatútom, ktorý schvaľuje výbor sekcie.

C - Tvorivé štipendium

17. Tvorivé štipendium sa môže poskytnúť umelcom:

- na scénické naštudovanie roly /dramatickej, hudobnodramatickej a tanečnej/
- na réžiu dramatického diela
- na choreografiu
- na dramaturgiu

18. Štipendium sa poskytuje umelcom, len ak za naštudovanie resp. prípravu podporovaného umeleckého diela nie sú inak honorovaní a za predpokladu zabezpečenia verejnej produkcie dotovaného umeleckého diela. Štipendium sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené umelecké výkony pričom sa prihliada na kritérium nekomerčnosti produkcie. Štipendium môže byť poskytnuté aj rozhlasovým umelcom, ak ich tvorivá činnosť smeruje k vytvoreniu podporovaného umeleckého diela. K žiadosti o tvorivé štipendium musí umelec priložiť čestné vyhlásenie, že odvádza z honoráru 2% príspevok do LF. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia brať do úvahy splnenie tejto povinnosti.

19. Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len vtedy, ak štipendista poruší, alebo nedodrží stanovené podmienky. Výbor môže v takom prípade tvorivé štipendium premeniť na pôžičku a povoliť umelcovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku (napr. choroba alebo úmrtie umelca) nie je dôvodom pre vrátenie vyplateného štipendia.

20. Výška tvorivého štipendia sa pohybuje do 350,- € mesačne.

21. Tvorivé štipendium možno udeliť na jedno umelecké dielo najviac na 6 mesiacov v priebehu jedného roka.

22. Ďalšie štipendium možno udeliť najskôr po 3 mesiacoch od skončenia predchádzajúceho.

23. Za úspešné ukončenie, a tým i využitie tvorivého štipendia sa považuje uvedenie podporeného diela. Pri premiére divadelnej hry bude v bulletine uvedené, že inscenácia vznikla s finančnou podporou Literárneho fondu.

D - Tvorivé študijné štipendium

24. Tvorivé študijné štipendium sa poskytuje maximálne na 2 mesiace na štúdium a získanie materiálu na vytvorenie nového (pôvodného) umeleckého a teatrologického diela.

25. Pre udeľovanie tvorivých študijných štipendií platia primerane ustanovenia o tvorivých štipendiách.

26. Študijné štipendium sa môže poskytnúť zahraničným umelcom a teoretikom propagujúcim slovenské umenie formou jednorazového študijného štipendia maximálne 250,- € v kalendárnom roku.

27. Žiadateľ o študijné štipendium je povinný predložiť tvorivý zámer a študijný program.

E - Príspevok na tvorivú cestu

28. LF môže udeliť príspevok umelcovi na základe jeho žiadosti podanej pred nastúpením cesty. Žiadosť musí obsahovať podrobný projekt pobytu, finančné náklady a musí byť uvedená aj suma, ktorou na cestu prispieva iná organizácia.

29. Pri cestách do zahraničia by malo ísť o cestu väčšieho kultúrneho významu. Pri cestách do zahraničia sa príspevok schvaľuje na základe žiadosti odôvodnenej buď pozvaním organizátora prípadne vyslaním tunajšou organizáciou. Príspevok sa uhrádza na základe predložených originálov cestovných lístkov pre Európu do 200,- € a pre iné štáty do 300,- €. V odôvodnených prípadoch možno prispieť aj na cestu vlastným autom do výšky cestovného vlakom 2. triedy.

30. Po skončení cesty je žiadateľ povinný podať správu o priebehu a výsledku cesty a predložiť vyúčtovanie (t. j. originál cestovného lístku). Príspevok na cestu sa vyplatí až po návrate z cesty a podaní správy.

F - Tvorivý pobyt v domovoch

31. Tvorivý pobyt v domovoch sa poskytuje podľa uváženia výboru bezplatne, za čiastočný poplatok alebo za plnú úhradu. Príspevok sa udeľuje na žiadosť umelca. Náklady na pobyt pozostávajú z ceny za ubytovanie 6,- € za noc a z ceny za stravu vo výške 11,- € na deň. Účasť ďalšej osoby počas tvorivého pobytu okrem dní pracovného voľna je možná v odôvodnených prípadoch len s predchádzajúcim súhlasom výboru. Náklady za ubytovanie sa v takom prípade účtujú podľa sadzobníka platného pre rekreačné pobyty. Po bezplatnom pobyte možno čerpať TP ďalších 30 dní za 6,- € za noc (ubytovanie) a 11,- € za deň (strava). Pobytové náklady je tvorca povinný uhradiť vopred s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa mu nevráti.

32. Tvorivé pobyty umožňujú umelcom nerušenú tvorivú prácu. Neposkytujú sa počas jarných, letných a zimných prázdnin.

33. Tvorivý pobyt sa musí čerpať bez prerušenia, pri neospravedlnenom prerušení sa pobyt ráta ako vyčerpaný.

34. Pobyt sa považuje za tvorivý iba vtedy, ak sa čerpá neprerušene minimálne 7 dní.

35. Po skončení tvorivého pobytu treba predložiť výboru do 30 dní správu o jeho využití.

G - Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

36. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje lektorom za hodnotenie umeleckého diela. Príspevok za túto činnosť sa priznáva podľa rozsahu rukopisného diela alebo knižného diela maximálne do výšky 350 €.

37. Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby členov výboru sekcie schvaľuje Rada fondu.

H - Príspevok za tvorivé besedy a prednášky

38. Príspevok sa môže poskytnúť na základe publikovanej prednášky či účasti na besede. Výška odmeny sa stanoví individuálne.

CH - Prémie za tvorbu

39. Prémia sa poskytuje najmä za pozoruhodné umelecké výkony v oblasti dramatického, hudobno-dramatického a tanečného umenia, umeleckého prednesu, rozhlasovej tvorby a za herecké výkony vo filme, televíznych inscenáciách a dabingu.

40. Výška prémie nesmie dosahovať výšku cien udeľovaných výborom.

I - Odmeny pri životných jubileách tvorcov

41. Odmena pri životnom jubileu sa udeľuje umelcom podľa uváženia výboru. Výbor sekcie udeľuje odmeny pri životných jubileách a to: od 65 rokov každých päť rokov do výšky 200,- €. 

J - Ceny za tvorbu

42. Ceny sa udeľujú podľa osobitných štatútov schvaľovaných výborom sekcie.

K – Sociálne podpory

43. Jednorazové sociálne podpory sa udeľujú pri prechodnej finančnej tiesni, v chorobe a pod., maximálne do 300,- € v kalendárnom roku. 

44. Mesačné sociálne podpory sa poskytujú umelcom na doplnenie dôchodku do výšky 390,- €.

L - Príspevok na kúpeľnú liečbu tvorcov

45. Výbor sekcie môže prispieť umelcovi na úhradu nákladov spojených s liečebným pobytom do sumy 200,- €.

M - Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

46. Liečebno-tvorivý pobyt v zariadeniach LF sa poskytuje žiadateľovi najviac raz za dva roky maximálne na 21 dní s príspevkom na ubytovanie 10,- € za noc a s príspevkom na ambulantnú liečbu v kúpeľných zariadeniach maximálne 10,- € denne. Stravu 11,- € denne musí žiadateľ uhradiť vopred. Poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

III. Záverečné ustanovenie

47. Príjemca akejkoľvek podpory, poskytnutej na základe týchto zásad, je povinný ihneď oznámiť fondu všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre priznanie alebo ponechanie podpory alebo určenie jej výšky.

48. Výbor sekcie po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení, alebo zastavení podpory, alebo o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť, vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti pre priznanie, zníženie alebo zastavenie podpory.

49. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie, svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

50. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia boli schválené na zasadnutí dňa 25.3.2019.