Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Pôvodná literatúra

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre pôvodnú litaratúru

I. Všeobecné ustanovenia

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

II. Podpora tvorivej práce

Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru môže poskytovať tieto podpory:

a/ tvorivá objednávka
b/ tvorivá súťaž
c/ tvorivé štipendium
d/ dlhodobé tvorivé štipendium
e/ tvorivé študijné štipendium
f/ príspevok na tvorivú cestu
- v SR
- do zahraničia
g/ tvorivý pobyt v domovoch
h/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby
i/ príspevok za tvorivé besedy a prednášky
j/ prémie za literárnu tvorbu
k/ odmena pri životnom jubileu tvorcu
l/ cena za tvorivú činnosť
m/ sociálna podpora tvorcom
- jednorazová
- mesačná
n/ príspevok na liečenie tvorcov
o/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení


Smernice na poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory LF:

3. Na jednu tému (bez ohľadu na žáner) môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium len jedenkrát.

Smernice na poskytovanie jednotlivých druhov podpôr pre výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru:

A – Tvorivá objednávka

4. V súčasnosti výbor pozastavil poskytovanie tejto formy podpornej činnosti.

B – Tvorivá súťaž

5. Vznik nových diel podporuje výbor vypisovaním tvorivých súťaží. Priebeh každej súťaže sa riadi osobitným štatútom, ktorý schvaľuje výbor sekcie. 

C – Tvorivé štipendium

6. Tvorivé štipendium sa poskytuje na napísanie alebo dokončenie rukopisu. Tvorivé štipendium sa neposkytuje na knižný debut s výnimkou laureátov významných literárnych súťaží.

7. K žiadosti o tvorivé štipendium je autor povinný priložiť potvrdenie vydavateľa o odvode 2% príspevku za dielo, na dokončenie ktorého žiadateľ poberal predchádzajúce tvorivé štipendium alebo čestné vyhlásenie, že príspevok odviedol sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru brať do úvahy splnenie tejto povinnosti.

8. Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len vtedy, ak štipendista poruší alebo nedodrží stanovené podmienky. Výbor môže v takom prípade premeniť tvorivé štipendium na pôžičku a povoliť autorovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku (napr. choroba alebo úmrtie autora) nie je dôvodom na vrátenie vyplateného štipendia.

9. Maximálna výška mesačného tvorivého štipendia je 500,- €.

10. Tvorivé štipendium možno udeliť autorovi až po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia predchádzajúceho tvorivého štipendia najviac na dobu 6 mesiacov.

11. Po skončení tvorivého štipendia predloží autor správu o využití štipendia, ktorej súčasťou je 1 exemplár dokončeného rukopisu a informácia o termíne vydania rukopisu. Po vydaní diela odovzdá autor 1 výtlačok do knižnice Literárneho fondu.

12. Za využitie tvorivého štipendia možno vo výnimočných prípadoch považovať uverejnenie podstatnej časti podporeného diela, schválenie správy, prípadne lektorský posudok.

D – Dlhodobé tvorivé štipendium

13. V súčasnosti výbor pozastavil poskytovanie tejto formy podpornej činnosti.

E – Tvorivé študijné štipendium

14. V súčasnosti výbor pozastavil čerpanie tejto formy podpornej činnosti.

15. Jednorazové študijné štipendium podľa bodu 21/c Zásad podpornej činnosti LF možno poskytnúť zahraničným umelcom maximálne do výšky 200,- € v kalendárnom roku.

F – Príspevok na tvorivú cestu

16. V súčasnosti výbor sekcie pozastavil poskytovanie tejto formy podpory.

G – Tvorivý pobyt v domovoch

17. Tvorivý pobyt si môžu spisovatelia čerpať s predchádzajúcim súhlasom výboru; vo výnimočných prípadoch so súhlasom riaditeľa LF po konzultácii s predsedom výboru:

a/ bezplatne, t. j. dĺžka bezplatného tvorivého pobytu je maximálne 21 dní do roka (minimálne 7 dní), pričom výbor sekcie hradí tvorcovi ubytovanie vo výške 6,- € za noc a stravu do výšky 11,- € na deň,

b/ za čiastočný poplatok, t. j. po vyčerpaní bezplatného pobytu môže autor čerpať ďalších 30 dní za poplatok 6,- € za noc (ubytovanie) a poplatok za stravu 11,- € denne. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia. 

c/ za plnú úhradu – náklady za pobyt pozostávajú z ceny za ubytovanie (podľa cenníka LF platného pre rekreačné pobyty) a ceny za stravu.

Čerpanie tvorivého a liečebného pobytu v jednom kalendárnom roku sa vylučuje.

18. Účasť ďalšej osoby počas tvorivého pobytu okrem dní pracovného voľna je povolená v odôvodnených prípadoch len s predchádzajúcim súhlasom výboru. Náklady za ubytovanie sa v takom prípade účtujú podľa sadzobníka platného pre rekreačné pobyty. V izbách 3 a viacposteľových sa účtuje polovica ceny izby platnej pre rekreačné pobyty.

19. Tvorivý pobyt musí byť vyčerpaný bez prerušenia, pri neospravedlnenom prerušení sa pobyt ráta ako vyčerpaný.

20. Po skončení tvorivého pobytu treba predložiť výboru správu o jeho využití do 30 dní.

21. V prípade, ak žiadosť o tvorivý pobyt pre zahraničných autorov sprostredkuje Literárne informačné centrum, všetky finančno-organizačné náležitosti upravuje osobitná Dohoda medzi Literárnym fondom a Literárnym informačným centrom.

H – Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

22. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby (umeleckej) sa udeľuje lektorom za hodnotenie umeleckého diela. O výške príspevku pre členov porôt literárnych cien a tvorivých súťaží rozhoduje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru každý rok osobitne a na základe finančných možností sekcie.

23. Za celoročné kritické hodnotenie tvorby môže byť členom výboru po schválení Radou fondu udelený jednorazový príspevok.

I – Príspevok za tvorivé prednášky a besedy

24. V súčasnosti výbor pozastavil čerpanie tejto formy podpornej činnosti. 

J – Prémie za literárnu tvorbu

25. Prémia za knižnú tvorbu sa udeľuje za knižne publikované literárne dielo vysokej umeleckej hodnoty na základe výberu porôt literárnych cien z celkovej ročnej produkcie. Skladá sa z diplomu a finančnej odmeny.

26. Výška prémie nesmie dosiahnuť výšku cien udeľovaných výborom.

K – Odmena pri životnom jubileu tvorcu

27. V súčasnosti výbor pozastavil udeľovanie odmien pri životných jubileách.

L – Ceny za tvorivú činnosť

28. Ceny za literárnu tvorbu sa udeľujú podľa osobitných štatútov schválených sekciou.

M – Sociálne podpory tvorcom

29. Sociálne podpory sa poskytujú okruhu podporovaných osôb odkázaných na takúto pomoc, po zvážení všetkých dôležitých okolností.

30. Jednorazové sociálne podpory sa udeľujú pri prechodnej, nezavinenej finančnej tiesni, v chorobe a pod. najviac do výšky 200,- € v kalendárnom roku.

31. Mesačné sociálne podpory:

Výbor v súčasnosti pozastavil vyplácanie tejto formy podpornej činnosti.

N – Príspevok na liečenie tvorcov

32. Výbor sekcie môže poskytnúť spisovateľovi príspevok na čiastočnú úhradu liečenia, najviac 3/4 hodnoty liečebného poukazu do ceny 200,- € (max. raz za dva roky).

O – Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

33. Výbor sekcie môže prispieť spisovateľovi na úhradu nákladov spojených s pobytom v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení maximálne na 21 dní raz za dva roky s príspevkom na ubytovanie 10,- € za noc a s príspevkom na ambulantnú liečbu 10,- € denne. Stravu vo výške 11,- € na deň si žiadateľ hradí sám.

III. Záverečné ustanovenia

34. Príjemca akejkoľvek podpory, poskytnutej podľa týchto smerníc, je povinný ihneď oznámiť LF všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre priznanie alebo ponechanie podpory.

35. Výbor sekcie po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení alebo zastavení podpory alebo o povinnosti poskytnutú podporu - prípadne jej časť - vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie, zníženie alebo zastavenie podpory.

36. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov všetkých členov prijať výnimočné rozhodnutie svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

37. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru boli schválené na zasadnutí dňa 23.1.2020 s platnosťou od 1.2.2020.