Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecká a odborná literatúra

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

I. Všeobecné ustanovenia

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF (ďalej len výbor sekcie).

2.  Materiál na rokovanie výboru sekcie predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

II. Podpora tvorivej práce

Výbor sekcie bude poskytovať tieto podpory:

a) tvorivá súťaž
b) tvorivé štipendium
c) tvorivé študijné štipendium
d) príspevok na tvorivú cestu
e) tvorivý pobyt v domovoch
f) príspevok za kritické hodnotenie tvorby
g) prémie za tvorivú činnosť
h) prémie za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí
i) cena za tvorivú činnosť
j) sociálne podpory tvorcom
k) príspevok na liečenie
l) príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

Smernice pre poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory LF:

3. Tvorivé štipendium môžu výbory sekcií LF udeliť žiadateľom maximálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka s tým, že medzi skončením jednej podpory a začiatkom druhej bude dodržaný 3-mesačný odstup.

4.  Na jednu tému (bez ohľadu na žáner) môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium len jedenkrát.

Smernice na poskytovanie jednotlivých druhov podpôr platné pre výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy:

A - Tvorivá súťaž

5. Vznik nových diel podporuje sekcia vypisovaním každoročných alebo jednorazových súťaží, ktorých priebeh sa riadi osobitným štatútom. Sekcia každoročne udeľuje prémie za účasť:
- v Tvorivej súťaži o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie(ŠVK) a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí,
- za účasť na medzinárodných olympiádach študentov v zahraničí (na návrh IUVENTY),
- za vynikajúce výsledky dosiahnuté v medzinárodných programátorských súťažiach v danom školskom roku, ktoré získali najlepší študenti - programátori. Musí ísť o programátorské súťaže bez vekového obmedzenia. Návrh predkladá Slovenská informatická spoločnosť.

B - Tvorivé štipendium

6. Vedeckým a odborným pracovníkom, ktorí pracujú na novom diele môže, výbor sekcie poskytnúť tvorivé štipendium.

7.  Tvorivé štipendium možno udeliť autorovi v priebehu kalendárneho roka iba jedenkrát, maximálne na dobu 6 mesiacov a nemožno ho viac predĺžiť. Na to isté dielo môže byť poskytnuté tvorivé štipendium iba raz.  Výška tvorivého štipendia môže byť mesačne do 600,- €, podľa rozsahu a obťažnosti diela. Ďalšie tvorivé štipendium možno udeliť autorovi až po uplynutí 6 mesiacov od ukončenia predchádzajúceho tvorivého štipendia. V prípade žiadosti o tvorivé štipendium na kolektívne dielo môže o štipendium požiadať vedúci autorského kolektívu, prípadne iný poverený člen autorského kolektívu. Štipendium sa udeľuje na dielo.
K žiadosti o tvorivé štipendium je autor povinný priložiť potvrdenie vydavateľa o odvode 2% príspevku za dielo, na dokončenie ktorého žiadateľ poberal predchádzajúce tvorivé štipendium alebo čestné vyhlásenie, že príspevok odviedol sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor sekcie brať do úvahy splnenie tejto povinnosti.

8. Tvorivé štipendium sa neposkytuje na:
- napísanie jednej kapitoly alebo časti diela, ktorá je súčasťou kolektívneho diela,
- dielo, ktoré vzniká ako súčasť pracovného úväzku, ani na kvalifikačnú prácu,
- vysokoškolské skriptá,
- antológie, almanachy, vedecké štúdie,
- zborníky z konferencií, súbory prejavov,
- časopisecké diela,
- memoárovú literatúru,
- kroniky obcí a miest,
- zostavenie diela a jeho redakciu,
- diela, ktorých celkový rozsah nepresahuje 60 strán,
- diela začínajúcich autorov (prvotiny).

9. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada na kvalitu doterajšej tvorby žiadateľa, úroveň predloženej ukážky a reálnu perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote.

10. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru sekcie správu a dokončený rukopis, prípadne potvrdenie vydavateľstva o prevzatí a vydaní rukopisu. 

11. Ak preruší autor prácu na diele pre chorobu, zastaví sa aj výplata štipendia. 

C - Tvorivé študijné štipendium

12. Jednorazové tvorivé študijné štipendium podľa bodu 21 c) Zásad podpornej činnosti možno poskytnúť zahraničným vedcom maximálne do výšky 165,-€ v kalendárnom roku. 

D - Príspevok na tvorivú cestu

13. Príspevky na tvorivé zahraničné cesty možno poskytovať na základe žiadosti podanej pred uskutočnením cesty vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych študijných cestách.

14. Pri rozhodovaní o udelení príspevku na cestu bude výbor sekcie prihliadať na:

a) tvorivý profil žiadateľa,
b) či sa cesta koná z vlastnej iniciatívy alebo na pozvanie druhej strany,
c) žiadateľovu aktívnu účasť na medzinárodných podujatiach,
d) celkovú sumu nákladov na cestu,
e) akou sumou sa má žiadateľ podieľať na finančných nákladoch,
f) podporu udelenú žiadateľovi sekciou v minulosti (o príspevok možno požiadať raz za rok, pričom prednosť majú žiadatelia, ktorým ešte príspevok na cestu nebol poskytnutý),
g) pri cestách do zámoria bude výbor sekcie poskytovať príspevok prednostne na významné svetové podujatia (napr. svetový kongres) s aktívnou účasťou, spravidla prednáškou,
h) pri cestách, kde je účasť na podujatí s posterom, môže výbor sekcie poskytnúť príspevok iba do výšky 50%, podľa vzdialenosti cieľovej krajiny,
ch) ak o príspevok požiadajú viacerí spoluautori prednášky (posteru), ktorá má byť na danom podujatí prednesená, príspevok môže byť udelený iba jednému (prvému spoluautorovi).

15. Poskytnutie tvorivého príspevku na cestu je vylúčené:

a) pri dlhodobých študijných pobytoch presahujúcich 2 mesiace, kde žiadateľ poberá primerané štipendium,
b) pri cestách úradného alebo vedecko-administratívneho charakteru, služobných cestách (v rámci medziakademických dohôd),
c) pri cestách, ktorých náklady žiadateľ uhradzuje z autorských odmien, ktoré má alebo bude mať v zahraničí,
d) pri cestách, ktorých náklady hradí niektorá iná inštitúcia,
e) pri študijných pobytoch, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumného projektu na pracovisku.

16.  Príspevky na tvorivé zahraničné cesty možno poskytnúť len na cestovné náklady (cestovné lístky, letenka).

17. Členenie výšky príspevku podľa vzdialenosti cieľovej krajiny pri účasti na podujatí s prednáškou: 

- zámorské a ázijské krajiny do výšky 1000,- €
- európske krajiny, Turecko a európska časť Ruska do výšky 500,- €
- susedné krajiny do výšky 80,- €

Členenie výšky príspevku podľa vzdialenosti cieľovej krajiny pri účasti na podujatí s posterom: 

- zámorské a ázijské krajiny do výšky 500,- €
- európske krajiny, Turecko a európska časť Ruska do výšky 250,- €
- susedné krajiny do výšky 40,- €

18. V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní kontaktov a spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie vo výnimočných, zreteľa hodných prípadoch, podľa svojho uváženia poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku do 35 rokov až do výšky 1200,- € na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom pobyte v zahraničí.

19. Po skončení cesty je žiadateľ povinný podať správu o priebehu a výsledku cesty a predložiť vyúčtovanie podľa podmienok schválenia.  Príspevok na cestu sa vyplatí až po návrate z cesty a podaní správy a vyúčtovania.

20. Príspevky na cestu v rámci SR bude výbor sekcie schvaľovať len do výšky preukázaných cestovných nákladov (vlak, autobus).

E - Tvorivý pobyt v domovoch

21. Tvorivé pobyty umožňujú autorom nerušenú tvorivú prácu.  Neposkytujú sa počas jarných, letných a zimných prázdnin, kedy je celá kapacita domovov vyčlenená na rekreačné pobyty.

22. Tvorivý pobyt možno čerpať maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 6,- € na noc a príspevkom na stravu maximálne 11,- € denne. Príspevok na stravu možno čerpať len počas pobytu, na ktorý bol schválený (nemožno ho čerpať počas ďalšieho pobytu, ani zaň nemožno požadovať kompenzáciu).

23. Po bezplatnom pobyte možno čerpať tvorivý pobyt ďalších 30 dní za poplatok 6,- € za izbu na noc a poplatok za stravu 11,- € denne. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

24. Na to isté dielo možno tvorivý pobyt čerpať iba jedenkrát. Tvorivý pobyt sa neposkytuje na kvalifikačnú prácu.

25. Tvorivý pobyt sa musí vyčerpať bez prerušenia, pri neospravedlnenom prerušení sa ráta ako vyčerpaný.

26.  Po skončení pobytu treba predložiť výboru do 30 dní správu o jeho využití.

F - Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

27. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa poskytuje lektorom za hodnotenie vedeckého alebo odborného diela. Výška príspevku sa priznáva podľa rozsahu diela: 

a) za kritické hodnotenie tvorby - bežné do 0,30 € za jednu prečítanú stranu rukopisu,
b) za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách 0,30 € za jednu prečítanú stranu, najmenej však 10,- € a najviac 300,- € za jeden posudok.

28. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje aj členom výboru sekcie. 

G - Prémie za tvorivú činnosť

29. Prémia za knižnú tvorbu sa udeľuje každoročne za nové, pôvodné vedecké alebo odborné dielo - na návrh porôt literárnych cien. Výšku prémií možno udeliť v rozpätí od 500,- € do 1 800,- € .

30. Tvorivá prémia za trojročný vedecký ohlas sa udeľuje ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri kalendárne roky a prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo ako prejav uznania za výrazný vedecký ohlas na jedno dielo. Podrobnosti udeľovania upresňuje Štatút Prémie za trojročný vedecký ohlas a Prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.

H - Prémia za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí

31. Vedeckým, vedecko-pedagogickým a odborným pracovníkom, ktorí dovŕšili vek 70 rokov, a významnou mierou sa zaslúžili o rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí, možno udeliť na návrh príslušnej vedeckej rady, vedeckej spoločnosti alebo člena výboru sekcie Prémiu za významný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. Prémia sa udeľuje do výšky 2.000,- €.

I - Cena za tvorivú činnosť

32. Každoročne sa udeľuje Cena za vedeckú a odbornú literatúru v 5 kategóriách:
- v kategórii spoločenských a humanitných 2.500,- €
- v kategórii biologických a lekárskych vied 2.500,- €
- v kategórii prírodných a matematických vied 2 500,- €
- v kategórii technických vied a vied o Zemi a vesníre 2.500,- €
- v kategórii encyklopedických vied, slovníkovej
literatúry a vied o architektúre 2.500,- €

33.Návrh na udelenie ceny vypracúvajú príslušné odborné poroty, ktoré pre jednotlivé kategórie menuje výbor sekcie. Podrobnosti upresňuje Štatút Ceny za vedeckú a odbornú literatúru.

J - Sociálna podpora tvorcom

34. Poskytuje sa vedeckým a odborným pracovníkom odkázaným na túto pomoc pre chorobu alebo vysoký vek.

35. Jednorazová sociálna podpora sa poskytuje pri prechodne nezavinenej finančnej tiesni, v chorobe a pod., maximálne vo výške 500,- € v kalendárnom roku.

K - Príspevok na liečenie tvorcov

36. Výbor sekcie môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť vedeckým a odborným pracovníkom príspevok na čiastočnú úhradu liečebného pobytu maximálne 200,- € (na ubytovanie).

L – Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

37. Zabezpečuje sa podľa kapacity v domovoch LF. Pobyt sa poskytuje najviac na 21 dní. Počas pobytu možno žiadateľovi poskytnúť príspevok na ubytovanie vo výške 10,- € za noc a príspevok na ambulantné liečenie maximálne 10,- € denne.  Stravu vo výške 11,- € na deň si žiadateľ musí počas liečebného pobytu hradiť sám.  K žiadosti o liečebný pobyt treba priložiť aj lekársky návrh na liečenie.

III. Záverečné ustanovenia

38. Príjemca akejkoľvek podpory poskytnutej podľa týchto smerníc, je povinný ihneď oznámiť LF všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre priznanie alebo ponechanie podpory alebo určenie jej výšky.

39. Výbor sekcie po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení alebo zastavení podpory, alebo o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť vrátiť.  To isté platí, ak bola podpora priznaná na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie, zníženie alebo zastavenie podpory.

40. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie najmenej dvoma tretinami hlasov všetkých členov sekcie prijať výnimočné uznesenie svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

Tieto Vykonávacie smernice boli schválené výborom Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dňa 21. 11. 2019, platnosť nadobúdajú od 1. 1. 2020.