Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Umelecký preklad

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre umelecký preklad

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre umelecký preklad.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

3. Za predpokladu, že sa nesplnia požadované podmienky, LF bude požadovať vrátenie udelených finančných prostriedkov.

II. PODPORA TVORIVEJ PRÁCE

1. Druhy podpornej činnosti

a/ tvorivá objednávka
b/ tvorivá súťaž
c/ tvorivé štipendium
d/ príspevok na tvorivú cestu - v SR
- do zahraničia
e/ tvorivý pobyt v domovoch
f/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby
g/ príspevok za tvorivé besedy a prednášky
h/ prémia za knižnú tvorbu a prémia za článok
ch/ Cena Jána Hollého
i/ sociálna podpora tvorcom - jednorazová
- mesačná
j/ príspevok na liečenie tvorcov
k/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu
v kúpeľnom zariadení

Právo na podporu LF majú tvoriví pracovníci (prekladatelia a teoretici prekladu) bez ohľadu na členstvo v umeleckých združeniach, na poskytnutie podpory však niet právneho nároku.

Podpory, ktoré fond vypláca, nepodliehajú nijakej dani.

O poskytnutí podpory rozhoduje výbor Sekcie, a to v každom prípade osobitne a po zvážení všetkých dôležitých okolností. Výbor prostredníctvom aparátu LF kontroluje využitie podpôr, ako aj spoločenskú návratnosť vynaložených prostriedkov (správy o využití tvorivého štipendia, správy z ciest).

Ďalšie tvorivé štipendium možno udeliť až po uplynutí 3 mesiacov od ukončenia čerpania predchádzajúceho štipendia. Tvorivý pracovník môže vo výboroch sekcií čerpať do roka najviac 2 tvorivé štipendiá, pričom na 1 tému môže tvorivý pracovník čerpať iba 1 tvorivé štipendium.

2. Smernice na poskytovanie jednotlivých druhov podpornej činnosti:

A - Tvorivá objednávka

1. Tvorivá objednávka je výnimočná forma podpory, ktorá sa uzatvára na základe autonómneho rozhodnutia výboru Sekcie pre umelecký preklad na zostavenie zborníkov, špeciálnych bibliografií pre potreby LF a prekladateľských spoločností či napísanie literárno-kritických štúdií o preklade.

2. Výbor Sekcie pre umelecký preklad rozhodne o zaradení diela medzi TO na základe písomného návrhu prekladateľských spoločností alebo na návrh niektorého člena VSUP.

3. Odmena sa vyplatí autorovi či zostavovateľovi po predchádzajúcom lektorovaní rukopisu, jeho prevzatí a po schválení vo výbore SUP.

4. Výbor sekcie bude odmeňovať len také práce, ktoré vznikli mimo pracovných úloh vedeckých pracovísk či mimo grantov.

5. Objednané diela bude výbor SUP stimulovať týmito odmenami:

zostavenie výberovej bibliografie do 330,- €
zostavenie zborníka do 330,- €
translatologická štúdia do 660,- €

B - Tvorivá súťaž

6. Tvorivú súťaž môže výbor SUP vypísať sám alebo v súčinnosti s ďalšími spoluvypisovateľmi na vznik kvalitných prekladov umeleckej literatúry.

7. Priebeh tvorivej súťaže sa riadi osobitným štatútom.

C - Tvorivé štipendium

8. Účelom tvorivého štipendia je podporiť vytvorenie nového prekladu cudzojazyčného diela do slovenčiny alebo slovenského diela do jazykov národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Výbor Sekcie pre umelecký preklad môže udeliť tvorivé štipendium aj na preklad audiovizuálneho diela tvorcom (prekladateľom), ktorí odvádzajú do Literárnehfo fondu 2% príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch.

9. Výbor SUP stanovil dĺžku štipendia na dobu maximálne 6 mesiacov podľa rozsahu diela a náročnosti prekladu. V prípade dramatických textov malého rozsahu (menej ako 100 strán) a literárnych scenárov bude výbor sekcie zvažovať nielen umeleckú náročnosť prekladu, ale aj prekladateľskú erudíciu žiadateľa. V prípade knižných prekladov musí žiadateľ bezpodmienečne spĺňať podmienku jedného knižného prekladu.

10. Ak musí prekladateľ prácu na preklade pre chorobu alebo z iných vážnych príčin prerušiť, informuje o tom LF a vyplácanie štipendia sa mu pozastaví alebo zruší.

11. Maximálna výška TŠ je 350,- € mesačne.

12. Štipendium sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené preklady, pričom žiadateľ je povinný k zmluve priložiť aj cca 20 s. ukážku, v prípade prekladov audiovizuálnych diel je žiadateľ povinný predložiť minimálne 5 strán ako ukážku. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada nielen na kvalitu doterajšej tvorby, ale aj jazykovú úroveň predloženej ukážky i reálnu perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote. Štipendium sa zásadne neudeľuje na preklad časti rozsiahlejšieho diela, teda v prípade ak vydavateľ dielo rozdelí na niekoľko častí medzi viacerých prekladateľov a ani dvojici prekladateľov audiovizuálneho diela. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru potvrdenie vydavateľstva o prevzatí rukopisu alebo potvrdenie objednávateľa o odovzdaní prekladu audiovizuálneho diela.

13. K žiadosti o tvorivé štipendium je autor povinný priložiť potvrdenie vydavateľa alebo objednávateľa o odvode 2% príspevku za dielo, na preklad ktorého žiadateľ poberal predchádzajúce tvorivé štipendium alebo čestné vyhlásenie, že príspevok odviedol sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor Sekcie pre umelecký preklad brať do úvahy splnenie tejto povinnosti.

D - Príspevok na tvorivú cestu - na území Slovenskej republiky
- do zahraničia

14. Výbor SUP môže prekladateľovi udeliť finančný príspevok na základe jeho žiadosti, podanej pred nastúpením cesty, ktorá musí obsahovať podrobný plán pobytu.

15. Urobí tak zvyčajne vtedy, ak pôjde o cestu väčšieho kultúrneho alebo odborného významu. Finančný príspevok sa prekladateľovi vyplatí až po návrate z cesty, po predložení platných cestovných dokladov a písomnej správy z cesty.

16. Cestovné náklady sa uhradia do výšky 50 %, maximálne však do 330,- €. Fotokópia pozvania sa bude vyžadovať v prípade konferencií, sympózií, rôznych kurzov, prednášok a pod. Výbor tieto podujatia bude pre značný kultúrny i odborný význam pri schvaľovaní žiadostí pokladať za primárne.  Žiadosti o návštevy knižných veľtrhov, zahraničných médií, vydavateľstiev a pod., ktoré netreba doložiť pozvaním, výbor vybaví kladne iba v prípade, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.

E - Tvorivý pobyt v domovoch

17. Tvorivý pobyt v domovoch sa poskytuje podľa uváženia výboru SUP bezplatne, za čiastočný poplatok alebo za plnú úhradu. Príspevok sa udeľuje na žiadosť prekladateľa. Pobyt sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené knižné preklady, v prípade literárnoteoretických štúdií o preklade sa zmluva nevyžaduje. Po skončení tvorivého pobytu je žiadateľ povinný podať písomnú správu o jeho využití.

18. Bezplatné tvorivé pobyty trvajú v jednom kalendárnom roku najviac 30 dní, s tým, že sa pobyt môže rozčleniť na niekoľko úsekov nie kratších ako 7 dní.

19. Náklady na pobyt pozostávajú z ceny za ubytovanie 6,- € za noc a z ceny za stravu vo výške 11,00 € na deň. Účasť ďalšej osoby počas tvorivého pobytu okrem dní pracovného voľna je povolená v odôvodnených prípadoch len s predchádzajúcim súhlasom VSUP. Náklady za ubytovanie sa v takom prípade účtujú podľa sadzobníka platného pre rekreačné pobyty. Po bezplatnom pobyte možno čerpať TP ďalších 30 dní za 6,- € za noc (ubytovanie) a 11,00 € za deň (strava), ktoré žiadateľ uhradí vopred priloženou poštovou poukážkou.

F - Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

20. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje lektorom za hodnotenie umeleckého prekladu. Príspevok za túto činnosť sa priznáva podľa rozsahu, maximálne do výšky 170,- €. O výške príspevku pre
členov poroty Ceny Jána Hollého, Prekladateľskej univerziády a externých posudzovateľov rozhoduje výbor Sekcie pre umelecký preklad každý rok osobitne a na základe finančných možností sekcie.

21. Za celoročné kritické hodnotenie umeleckej prekladovej tvorby môže byť členom výboru po schválení Radou fondu udelený jednorazový príspevok.

G - Príspevok za tvorivé besedy a prednášky

22. Udeľuje sa za prípravu a prednesenie prednášky na podujatiach organizovaných LF a SSPUL a v osobitných prípadoch aj za prednášky prednesené na podujatiach v zahraničí. Vypláca sa po odovzdaní téz prednášky. Pri mimoriadne závažných kritických analýzach možno udeliť príspevok až do výšky 50 €.

23. Tvorivým pracovníkom, ktorí aktívne vystúpia na besede o preklade, môže výbor poskytnúť príspevok do výšky 30,- €.

H - Prémia za knižnú tvorbu - prémia za článok

24. Prémia za knižnú tvorbu sa udeľuje za prekladové literárne dielo vysokej umeleckej hodnoty, na základe výberu poroty CJH z celkovej ročnej prekladovej produkcie. Skladá sa z diplomu a finančnej odmeny do 700,- €.

25. Prémia za článok - výbor - v snahe podporiť rozvoj kritiky prekladu - odmeňuje každoročne priebežne kriticko-analytické články o preklade, ktoré boli uverejnené v novinách a v printových i internetových časopisoch.
Výška prémie za recenziu: do 50,- €
Výška prémie za štúdiu:  do 150,- €

CH - Cena Jána Hollého

26. Cenu Jána Hollého za umelecký preklad v kategórii prekladu poézie a veršovanej drámy a prekladu prózy a eseje udeľuje výbor podľa štatútu ceny každoročne na základe návrhu ním menovanej poroty, ktorá uskutoční užší výber z celkovej ročnej prekladovej produkcie.

27. Cena sa skladá z diplomu a odmeny vo výške 1.400,- €.

Cena Blahoslava Hečka

28. Cenu Blahoslava Hečka udeľuje výbor podľa štatútu ceny osobnostiam slovenského umeleckého prekladu za celoživotné dielo.

29. Cena sa skladá z diplomu a odmeny vo výške 1.000,- €.

I - Sociálna podpora tvorivým pracovníkom - mesačná a jednorazová

30. Podpory zo sociálnych dôvodov sa poskytujú prekladateľom odkázaným na túto pomoc pre starobu, chorobu a prechodnú finančnú tieseň, po zvážení všetkých dôležitých okolností.

31. Jednorazová sociálna podpora sa udeľuje pri prechodnej nezavinenej finančnej tiesni, v chorobe a pod., maximálne do výšky 200,- € v kalendárnom roku.

32. Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku sa poskytuje prekladateľom na doplnenie dôchodku do 390,- € (po započítaní dôchodku a ostatných príjmov)

.J - Príspevok na liečenie tvorcov

33. Na liečebný pobyt v kúpeľoch možno poskytnúť finančný príspevok iba sociálne slabým žiadateľom maximálne do výšky 200,- €.

K – Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

34.  Príspevok na liečenie a pobyt v tvorivých zariadeniach LF sa poskytuje žiadateľovi raz za dva roky maximálne na 21 dní s príspevkom na ubytovanie 10,- € za noc, spolu 200,- € a ambulantnú liečbu 10,- € na deň, spolu 210,- €; výška príspevku: 410,- €. Stravu 11,00 € denne, t. j. 231,- € na 21-dňový pobyt musí žiadateľ uhradiť vopred priloženou poštovou poukážkou, ktorej ústrižkom sa preukáže pri nástupe na pobyt spolu s poukazom vedúcemu domova. Poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.


III. POMOC ZAHRANIČNÝM PREKLADATEĽOM

A - Jednorazové študijné štipendium zahraničným hosťom

1. Zahraničným prekladateľom a teoretikom prekladu, ktorí sú na študijných pobytoch v SR možno poskytnúť jednorazové študijné štipendium do výšky 200,- €. V prípade, že tvorivý pobyt sprostredkuje Literárne informačné centrum, všetky finančno-organizačné náležitosti upravuje osobitná Dohoda medzi LF a Literárnym informačným centrom.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie, svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

2. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre umelecký preklad boli schválené na zasadnutí dňa 19. 03. 2019 s platnosťou od 1. 4. 2019.