Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Umelecký preklad

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre umelecký preklad

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre umelecký preklad

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre umelecký preklad.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

3. Za predpokladu, že sa nesplnia požadované podmienky, LF bude požadovať vrátenie udelených finančných prostriedkov.

II. PODPORA TVORIVEJ PRÁCE

1. Druhy podpornej činnosti

a/ tvorivá súťaž
b/ tvorivé štipendium
c/ tvorivý pobyt v domovoch
d príspevok za kritické hodnotenie tvorby
e/ príspevok za tvorivé besedy a prednášky
f/ prémia za knižnú tvorbu
g/ Cena Jána Hollého
h/ Cena Blahoslava Hečka
i/ sociálna podpora tvorcom - jednorazová
j/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu
v kúpeľnom zariadení

Právo na podporu LF majú tvoriví pracovníci (prekladatelia a teoretici prekladu) bez ohľadu na členstvo v umeleckých združeniach, na poskytnutie podpory však niet právneho nároku.

Podpory, ktoré fond vypláca, nepodliehajú nijakej dani.

O poskytnutí podpory rozhoduje výbor Sekcie, a to v každom prípade osobitne a po zvážení všetkých dôležitých okolností. Výbor prostredníctvom aparátu LF kontroluje využitie podpôr, ako aj spoločenskú návratnosť vynaložených prostriedkov (správy o využití tvorivého štipendia...).

Ďalšie tvorivé štipendium možno udeliť až po uplynutí 3 mesiacov od ukončenia čerpania predchádzajúceho štipendia. Tvorivý pracovník môže vo výboroch sekcií čerpať do roka najviac 2 tvorivé štipendiá, pričom na 1 tému môže tvorivý pracovník čerpať iba 1 tvorivé štipendium.

2. Smernice na poskytovanie jednotlivých druhov podpornej činnosti:

A - Tvorivá súťaž

3. Tvorivú súťaž môže výbor SUP vypísať sám alebo v súčinnosti s ďalšími spolu vypisovateľmi na vznik kvalitných prekladov umeleckej literatúry.

4. Priebeh tvorivej súťaže sa riadi osobitným štatútom.

B - Tvorivé štipendium

5. Účelom tvorivého štipendia je podporiť vytvorenie nového prekladu cudzojazyčného diela do slovenčiny alebo slovenského diela do jazykov národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Výbor Sekcie pre umelecký preklad môže udeliť tvorivé štipendium aj na preklad audiovizuálneho diela.

6. Výbor SUP stanovil dĺžku štipendia na dobu maximálne 5 mesiacov podľa rozsahu diela a náročnosti prekladu. V prípade dramatických textov malého rozsahu (menej ako 100 strán) a literárnych scenárov bude výbor sekcie zvažovať nielen umeleckú náročnosť prekladu, ale aj prekladateľskú erudíciu žiadateľa. V prípade knižných prekladov musí žiadateľ bezpodmienečne spĺňať podmienku jedného knižného prekladu.

7. Ak musí prekladateľ prácu na preklade pre chorobu alebo z iných vážnych príčin prerušiť, informuje o tom LF a vyplácanie štipendia sa mu pozastaví alebo zruší.

8. Maximálna výška TŠ je 350,- € mesačne.

9. Štipendium sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené preklady, pričom žiadateľ je povinný k zmluve priložiť aj cca 20 s. ukážku, v prípade prekladov audiovizuálnych diel je žiadateľ povinný predložiť minimálne 5 strán ako ukážku. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada nielen na kvalitu doterajšej tvorby, ale aj jazykovú úroveň predloženej ukážky i reálnu perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote. Štipendium sa zásadne neudeľuje na preklad časti rozsiahlejšieho diela, teda v prípade ak vydavateľ dielo rozdelí na niekoľko častí medzi viacerých prekladateľov a ani dvojici prekladateľov audiovizuálneho diela. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru potvrdenie vydavateľstva o prevzatí rukopisu alebo potvrdenie objednávateľa o odovzdaní prekladu audiovizuálneho diela.

C - Tvorivý pobyt v domovoch

10. Tvorivý pobyt v domovoch sa poskytuje podľa uváženia výboru SUP bezplatne, za čiastočný poplatok alebo za plnú úhradu. Príspevok sa udeľuje na žiadosť prekladateľa. Pobyt sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené knižné preklady, v prípade literárnoteoretických štúdií o preklade sa zmluva nevyžaduje. Po skončení tvorivého pobytu je žiadateľ povinný podať písomnú správu o jeho využití.

11. Prekladateľom sa poskytujú dva druhy tvorivých pobytov:
a/ tvorivý pobyt s príspevkom možno čerpať maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 9,- € na noc, stravu vo výške 13,- € na deň hradí žiadateľ pred nástupom na pobyt zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.
b/ tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje autorovi čerpať ďalších 30 dní tvorivého za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej výške 9,- € za noc a stravné vo výške 13,- € na deň. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

D - Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

12. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje lektorom za hodnotenie umeleckého prekladu. Príspevok za túto činnosť sa priznáva podľa rozsahu, maximálne do výšky 170,- €. O výške príspevku pre členov poroty Ceny Jána Hollého, Prekladateľskej univerziády a externých posudzovateľov rozhoduje výbor Sekcie pre umelecký preklad každý rok osobitne a na základe finančných možností sekcie.

E - Príspevok za tvorivé besedy a prednášky

13. Tvorivým pracovníkom, ktorí aktívne vystúpia na besede o preklade, môže výbor poskytnúť príspevok do výšky 30,- €.


F - Prémia za knižnú tvorbu

14. Prémia za knižnú tvorbu sa udeľuje za prekladové literárne dielo vysokej umeleckej hodnoty, na základe výberu poroty CJH z celkovej ročnej prekladovej produkcie. Skladá sa z diplomu a finančnej odmeny do 500,- €. V prípade neudelenia ceny alebo prémie v niektorej kategórii je možné navýšiť počet prémií v inej kategórii a presunúť do nej nevyčerpané finančné prostriedky.

G - Cena Jána Hollého

15. Cenu Jána Hollého za umelecký preklad v kategórii prekladu poézie a veršovanej drámy a prekladu prózy a eseje udeľuje výbor podľa štatútu ceny každoročne na základe návrhu ním menovanej poroty, ktorá uskutoční užší výber z celkovej ročnej prekladovej produkcie.

16. Cena sa skladá z diplomu a odmeny vo výške 1.200,- €.

H - Cena Blahoslava Hečka

17. Cenu Blahoslava Hečka udeľuje výbor podľa štatútu ceny osobnostiam slovenského umeleckého prekladu za celoživotné dielo.

18. Cena sa skladá z diplomu a odmeny vo výške 1.000,- €.

I - Sociálna podpora tvorivým pracovníkom


19. Jednorazová sociálna podpora sa udeľuje pri prechodnej nezavinenej finančnej tiesni, v chorobe a pod., maximálne do výšky 200,- € v kalendárnom roku.

J – Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF spojený s ambulantnou liečbou v kúpeľnom zariadení

20. Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad môže prispieť prekladateľovi na 21 dňový liečebný pobyt v zariadení Literárneho fondu čiastkou 14,- € na ubytovanie za noc. Stravu počas liečebného pobytu vo výške 13,- € za deň je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

21. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie, svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

22. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre umelecký preklad boli schválené na zasadnutí dňa 22.3.2023 s účinnosťou od 22.3.2023.