Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Vedecký a odborný preklad

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad a to v každom prípade osobitne a po zvážení všetkých dôležitých okolností.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

3. Za predpokladu, že sa nesplnia požadované podmienky, LF bude požadovať vrátenie udelených finančných prostriedkov.

II. PODPORA TVORIVEJ PRÁCE

Druhy podpornej činnosti, ktoré poskytuje výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad:

a/ tvorivá objednávka
b/ tvorivá súťaž
c/ tvorivé štipendium
d/ príspevok na tvorivú cestu
- v SR
- do zahraničia
e/ tvorivý pobyt v domovoch
f/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby
g/ príspevok za tvorivé besedy a prednášky
h/ prémia za knižnú tvorbu a prémia za článok
ch/ odmeny pri životných jubileách
i/ Cena Mateja Bela
j/ sociálna podpora tvorcom
- jednorazová
- mesačná
k/ príspevok na liečenie tvorcov
l/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

4.  Právo na podporu LF majú tvoriví pracovníci - vedeckí a odborní prekladatelia bez ohľadu na členstvo v občianskych združeniach, na poskytnutie podpory však niet právneho nároku.

5.  Podpory, ktoré fond vypláca, nepodliehajú dani.

6.  Výbor prostredníctvom aparátu LF kontroluje využitie podpôr, ako aj spoločenskú návratnosť vynaložených prostriedkov (správy o využití tvorivého štipendia, správy z ciest).

Smernice na poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory LF:

7.  Tvorivé štipendium môžu výbory sekcií LF udeliť tvorcom maximálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka s tým, že medzi skončením jednej podpory a začiatkom druhej musia uplynúť najmenej 3 mesiace.

8.  Na jednu tému (bez ohľadu na žáner) môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium len jedenkrát.

Smernice na poskytovanie jednotlivých druhov podpornej činnosti platné pre výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad:

A – Tvorivá objednávka

9.  Cieľom tvorivej objednávky je podporiť vznik nových odborných slovníkov, teoretických prác komparatívnej lexikológie, teórie a kritiky odborného prekladu.
Postup:
a) Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad vyzve kompetentného odborníka, aby vypracoval dielo uvedené v bode 9. Ak dotyčný súhlasí, predloží výboru žiadosť o udelenie tvorivej objednávky a vypracuje projekt.
b) Záujemca o podporu predloží výboru sekcie žiadosť o udelenie tvorivej objednávky a vypracuje projekt vytvorenia diela uvedeného v bode 9.

10. Podmienkou udelenia tvorivej objednávky je predloženie zmluvy s vydavateľstvom. Prílohou projektu je ukážka približne tretiny celkového rozsahu budúceho diela.

11. Predmetom žiadosti o tvorivú objednávku nemôže byť vytvorenie alebo dokončenie diela, ktoré čiastočne či v plnom rozsahu vzniká ako súčasť pracovných povinností žiadateľa, prípadne ako práca na získanie či zvýšenie jeho odbornej kvalifikácie.

12. Podmienky vyplatenia tvorivej odmeny sú uvedené v Štatúte tvorivej objednávky.

B – Tvorivá súťaž

13. Súťaž môže výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad vypísať sám alebo v súčinnosti s ďalšími spoluvypisovateľmi na vznik kvalitných prekladov vedeckej a odbornej literatúry.

14. Priebeh súťaže sa riadi osobitným štatútom, ktorý schvaľuje výbor sekcie.

C – Tvorivé štipendium

15. Účelom tvorivého štipendia je podporiť dokončenie nového prekladu a pôvodných diel z oblasti lexikografie, komparatívnej lexikológie a z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada na kvalitu doterajšej literárnej tvorby žiadateľa, odbornú a jazykovú úroveň predloženej ukážky a perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote. Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len vtedy, ak štipendista poruší alebo nedodrží stanovené podmienky. Výbor môže v takom prípade premeniť tvorivé štipendium na pôžičku a povoliť autorovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku ako napr. choroba alebo úmrtie prekladateľa nie je dôvodom na vrátenie štipendia. Pri vydaní podporeného knižného diela prekladateľ bude uvádzať logo Literárneho fondu v tiráži a formuláciu: „Preklad tohto diela vznikol s finančnou podporou literárneho fondu“.

16. Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad stanovil dĺžku štipendia najviac 6 mesiacov.

17. Ak musí prekladateľ prácu na preklade pre chorobu alebo z iných príčin prerušiť, informuje o tom LF a vyplácanie štipendia sa pozastaví alebo zruší.

18. Maximálna výška mesačného tvorivého štipendia je 300,- €.

19. Štipendium sa poskytuje len na zmluvne zabezpečené preklady. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru potvrdenie vydavateľstva o prevzatí rukopisu a po vyjdení diela poskytne jeden výtlačok pre potreby LF.

D – Príspevok na tvorivú cestu

- na území Slovenskej republiky
- do zahraničia

20. Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad môže prekladateľovi udeliť finančný príspevok na úhradu cestovných nákladov na základe jeho žiadosti podanej pred nastúpením cesty doplnenej o fotokópiu pozvania.

21. Udeľuje sa pri cestách mimoriadneho vedeckého alebo odborného významu (účasť na konferenciách, knižných veľtrhoch a študijné cesty).

22. O výške príspevku na cestu na území SR (či sa cestovné uhradí v plnej výške, alebo len jeho časť) rozhodne výbor sekcie na základe svojej finančnej situácie a po zvážení všetkých okolností.

23. Pri cestách do zahraničia sa uhradí cestovné maximálne do výšky 300,- €.

E – Tvorivý pobyt v domovoch

24. Tvorivý pobyt v domovoch sa poskytuje podľa uváženia výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad bezplatne, za čiastkový poplatok alebo za plnú úhradu len na zmluvne zabezpečené knižné preklady, v prípade literárno-teoretických štúdií o preklade sa zmluvy nevyžaduje. Po skončení tvorivého pobytu je žiadateľ povinný podať písomnú správu o jeho využití. Príspevok sa udeľuje na žiadosť prekladateľa.

25. Bezplatné tvorivé pobyty trvajú v jednom kalendárnom roku najviac 30 dní, s tým, že sa pobyt môže rozčleniť na niekoľko úsekov nie kratších ako 7 dní. Sekcia hradí prekladateľovi ubytovanie vo výške 6,- € za noc a stravu do výšky 11,- € za deň.

26. Tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje tvorcovi čerpať ďalších 30 dní TP za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej výške 6,- € za noc a stravné vo výške 11,- € na deň. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

F – Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

27. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje lektorom za hodnotenie vedeckého alebo odborného prekladu. Príspevok za túto činnosť sa priznáva podľa rozsahu v súlade so smernicami LF a podľa osobitnej tabuľky, maximálne do výšky 170,- €.

28. Príspevky za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách sa nebudú honorovať jednotne podľa vnútorného sadzobníka LF, ale diferencovane podľa ich úrovne a v súlade so Zásadami podpornej činnosti LF. Porota bude predkladať návrh na ocenenie posudzovateľov výboru sekcie.

29. Za celoročné kritické hodnotenie odbornej prekladovej tvorby môže byť po schválení Radou fondu udelený jednorazový príspevok.

G – Príspevok za tvorivé besedy a prednášky

30. Udeľuje sa za prípravu a prednesenie prednášky na podujatiach organizovaných Slovenskou spoločnosťou prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) a Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), ktorých spoluorganizátorom je aj Literárny fond. Vypláca sa po odovzdaní téz prednášky. Pri mimoriadne závažných kritických analýzach možno udeliť príspevok do výšky 50 €.

31. Tvorivým pracovníkom, ktorí sa zúčastnia na besede o preklade môže výbor poskytnúť príspevok do výšky 30,- €

H – Prémia za knižnú tvorbu – prémia za článok

32. Prémia za knižnú tvorbu sa udeľuje za prekladové literárne dielo vysokej odbornej a vedeckej hodnoty na základe výberu poroty Ceny Mateja Bela z celkovej ročnej prekladovej tvorby. Skladá sa z diplomu a finančnej odmeny.

33. Prémia za článok – v snahe podporiť rozvoj kritiky prekladu výbor každoročne priebežne odmeňuje kriticko-analytické články o preklade, ktoré boli uverejnené v novinách a časopisoch. Maximálna výška prémie je 35,- €.

CH – Odmeny pri životných jubileách tvorcov

34. Odmena sa udeľuje pri životných jubileách významných prekladateľov vedeckej a odbornej literatúry. Výška odmeny sa určí podľa finančnej situácie sekcie.

I – Cena Mateja Bela

35. Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad udeľuje výbor sekcie podľa štatútu ceny každoročne na základe návrhu ním menovanej poroty, ktorá uskutoční užší výber z celkovej ročnej prekladovej produkcie v troch kategóriách:

1. Cena sa udeľuje za:
a/ preklad originálu vedeckého alebo odborného diela (ďalej diela)
- z cudzieho jazyka do slovenčiny,
- zo slovenčiny do cudzieho jazyka,
- slovenskej časti viacjazyčného prekladu diela,
b/ lexikografické dielo
c/ dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu.

2. Každoročne sa udeľuje ceny za preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka v kategóriách:

a/ spoločenské vedy
b/ prírodné a lekárske vedy
c/ diela interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy.

3. Ceny sa udeľujú každé dva roky nasledovne:
- v párnom roku v kategóriách:
a) preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka
b) dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu

- v nepárnom roku v kategórii: lexikografické dielo

4. Na zaradenie diela do súťaže za príslušný kalendárny rok alebo dvojročné obdobie je rozhodujúci údaj v tiráži a ISBN.

5. Cena sa môže udeliť aj za celoživotné prekladateľské dielo a za celoživotné dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu.

36. Autor oceneného diela dostane diplom o udelení ceny. Súčasťou ceny je odmena do výšky 1.000,- € za každú kategóriu.

37. Ak v danom kalendárnom roku nevyšlo dielo, ktoré by si zaslúžilo cenu v plnej výške, cena sa neudelí. V takom prípade je možné v nasledujúcom roku odmeniť v niektorej z kategórií dve diela hodné tohto ocenenia.

J – Sociálna podpora tvorcom – mesačná a jednorazová

38.  Podpory zo sociálnych dôvodov sa poskytujú prekladateľom odkázaným na túto pomoc pre starobu, chorobu a prechodnú finančnú tieseň, po zvážení všetkých dôležitých okolností.

39. Jednorazová sociálna podpora sa udeľuje pri prechodne nezavinenej tiesni, pri úmrtí v rodine, v chorobe a pod. maximálne do výšky 270,- € v kalendárnom roku.

40. Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku sa poskytuje prekladateľom na doplnenie dôchodku do výšky 390,- €.

K – Príspevok na liečenie tvorcov

41. Na liečebný pobyt v kúpeľoch možno poskytnúť finančný príspevok iba sociálne slabým žiadateľom buď na čiastočnú úhradu liečebného pobytu, alebo na úhradu všetkých nákladov spojených s liečebným pobytom maximálne do výšky 150,- €.

L/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

42. Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad môže prispieť prekladateľovi na úhradu nákladov spojených s liečebno-tvorivým pobytom v zariadeniach LF na dobu 21 dní v sume 10,- € za noc a 10,- € na ambulantnú liečbu. Náklady na stravu vo výške 11,- € na deň si žiadateľ hradí sám pred nástupom na pobyt.

III. POMOC ZAHRANIČNÝM PREKLADATEĽOM

A – Jednorazové študijné štipendium zahraničným tvorcom

1. Zahraničným prekladateľom, ktorí sú na študijných pobytoch v SR je možné poskytnúť jednorazové študijné štipendium do výšky 200,- €.

B – Tvorivý pobyt v domovoch

2. Zahraničným prekladateľom sa v zariadeniach LF môže poskytnúť tvorivý pobyt po rozhodnutí výboru v prípade, ak propagujú slovenskú kultúru v zahraničí a v iných odôvodnených prípadoch.

3. Tvorivý pobyt sa zahraničným prekladateľom poskytuje buď bezplatne, alebo za čiastočný poplatok.

4. Bezplatné tvorivé pobyty trvajú v jednom kalendárnom roku najviac 21 dní, najkratšia dĺžka pobytu je 7 dní.

5. Náklady na pobyt pozostávajú z ceny za ubytovanie a stravu.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie svojím rozsahom presahujúce ustanovenia týchto smerníc.

2. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad boli schválené dňa 27.3.2019 s platnosťou od 1.4.2019.