Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

O Literárnom fonde

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Podrobnosti o poslaní a úlohách fondu a spôsob ich uskutočňovania určuje Štatút Literárneho fondu.

Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov s osobitným zreteľom na:

  • pôvodnú krásnu literatúru
  • vedeckú a odbornú literatúru
  • novinárstvo a novinársku fotografiu
  • prekladateľstvo
  • divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie