Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Avízo

V zmysle Zákona č. 13/93 Zz. sú finančným základom hospodárenia Literárneho fondu : 

A – Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov fondu

a/ Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú fondu s výnimkami uvedenými v odsekoch b/ a c/ príspevok vo výške 2% z ich hrubých príjmov.

b/ Dedičia autorských práv, ak dosiahnu ročný príjem z autorských odmien viac ako 1.660,- €, odvádzajú fondu príspevok vo výške 3%, ak dosiahne tento ich príjem viac ako 3.320,- € ročne, odvádzajú príspevok vo výške 5% celkových ročných hrubých príjmov.

c/ Príspevok podľa odseku a/ sa neodvádza z príjmov zo závislej činnosti.

d/ Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok podľa ods. a/ a v prípadoch podľa odseku b/ zrazí príspevok formou preddavku vo výške 2%. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca fondu.

e/ Príjemcovia autorských odmien, na ktorých odmeny sa vzťahuje ods. b/ sú povinní poukázať príslušnému fondu rozdiel medzi príspevkom, ktorý sú povinní uhradiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.

B – Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel

a/ Za vydanie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela vo forme neperiodickej publikácie odvádza vydavateľ alebo nakladateľ príspevok vo výške 2% z príjmov za predaj diel.

b/ Vydavateľ alebo nakladateľ periodickej tlače odvádza za uverejnenie voľného diela príspevok vo výške 25% spravidla poskytovanej autorskej odmeny za zhodný spôsob použitia podobného diela, ktoré nie je voľné.

c/ Za verejné uvedenie voľného divadelného diela vrátane jeho hudobnej a výtvarnej zložky, za vysielanie takýchto diel rozhlasom alebo televíziou, za uvádzanie vyrobených zvukových snímok týchto diel do predaja, ako aj za použitie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela na výrobu filmu odvádza používateľ diela príspevok vo výške 25% sumy, ktorú bol povinný zaplatiť ako obvyklú autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné.

d/ Za verejné prednesenie voľného literárneho diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 20% obvyklej autorskej odmeny za také použitie, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.

e/ Príspevok za verejné uvedenie voľného diela sa neodvádza, ak sa na produkciu nevyberá vstupné.

f/ Za rozhlasové vysielanie voľných literárnych a hudobných diel odvádza používateľ príspevok vo výške 0,14% z koncesionárskych poplatkov ročne (z toho LF 40%).

g/ Za televízne vysielanie voľných literárnych diel odvádza používateľ príspevok vo výške 0,1% z koncesionárskych poplatkov (z toho LF 50%).

h/ Za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca z úhrnu autorských odmien za použitie voľného literárneho diela 5%.

i/ Za použitie voľných diel pri verejnom premietaní filmov alebo pri inom komerčnom použití filmov odvádza používateľ príspevok 15% z úhrnu autorských odmien za premietanie a iné komerčné použitie filmov pre autorov ich literárnej zložky.

C – Príspevky používateľov diel

Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1% pri:

a/ vydaní, distribúcii aj predaji diela vo forme neperiodickej publikácie z predajnej ceny celého nákladu,

b/ vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,

c/ verejnom uvádzaní divadelných hier z úhrnného príjmu zo vstupného,

d/ uvádzaní zvukových a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky,

e/ rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov (50% z tejto sumy),

Variabilné symboly a informácie o úhradách nájdete v Kódovníku

Na stiahnutie:

Výpočet_príspevkov.xls

Elektronické odoslanie formulára pre výpočet príspevkov