Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Kódovník

Všetky príspevky poukážte do Všeobecnej úverovej banky na účet IBAN SK47 0200 0000 0012 2545 9853.

Konštantný symbol pre odvod príspevkov je 0558.

Variabilný symbol pre odvod 1% príspevkov od používateľov diel a príspevkov za použitie voľných diel je 700.

Variabilné symboly pre odvody 2%-ných príspevkov:

Sekcia pre pôvodnú literatúru

1001
Pôvodná umelecká literatúra, poézia, próza, literárnovedné diela, literárnokritické diela

1002
Pôvodné dramatické diela a ďalšie dramatické žánre, scenáre, divadelné, rozhlasové hry, úpravy dramatických textov, estrády, pásma a iné javiskové formy, libretá pôvodných hudobnodramatických diel, libretá umeleckých výstav

1003
Pôvodné filmové a televízne scenáre (bez časového obmedzenia), námet a synopsis dramatického diela, námet seriálu a viacdielnej hry, literárna predloha, preexistentné diela: román, dramatické a hudobnodramatické diela, novela, poviedka, krátky literárny útvar, televízna úprava dramatického textu, námet zábavnej relácie, námet animovaného diela, literárna predloha animovaného diela, literárna predloha animovaného seriálu, scenár dramatického diela, scenár animovaného diela, televízna úprava dramatického textu

1004
Ostatné nemenované činnosti


Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru

2001
Pôvodná vedecká a odborná literatúra

2002
Počítačové programy

2003
Vedecké a odborné články uverejnené v slovenských periodikách

2004
Námet, komentár a k pôvodnému dokumentárnemu filmovému alebo televíznemu dielu z oblasti vedy a techniky

2005
Námet, diela vzdelávacieho charakteru

2006
Ostatné nemenované činnosti


Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

3001
Príspevky do printových a elektronických médií: publicistické vystúpenia, moderovanie, námet a scenár diela publicisticko-vzdelávacieho charakteru, námet dokumentárneho diela, komentár, drobné informačné state a príspevky

3002
Novinárske fotografie

3003
Ostatné nemenované činnosti


Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

Oblasť zábavného umenia

4001
Námet-synopsis: tanečného diela, seriálu a viacdielneho tanečného diela

4002
Scenáre: divadelného tanečného diela, pohybových scén v dielach dramatických, hudobno-dramatických

4003
Choreografia: v dielach dramatických, hudobno-dramatických, televíznych, filmových a video-tvorbe

4004
Réžia: dramatického, hudobno-dramatického diela, tanečného diela, zábavného tanečného diela, televízneho tanečného diela, filmového a video tanečného diela, dabingu

4005
Herecké výkony: v divadle, rozhlase, filme, televízii, videotvorbe, zábavných programoch, v dabingu

4006
Bábkoherecké výkony: v divadle, filme, televízii, videotvorbe, zábavných programoch

4007
Tanečné výkony: v tanečných dielach, dramatických, hudobno-dramatických, zábavných, televíznych, filmových a video

4008
Spevácko-herecké výkony: v divadle, rozhlase, filme, televízii, videotvorbe, zábavných programoch

4009
Recitácia a prednes umeleckej prózy

40010
Artistický výkon

40011
Konferencierske, moderátorské výkony

40012
Ostatné nemenované činnosti


Oblasť rozhlasu

40013
Réžia

40014
Dramaturgia

40015
Zvuková realizácia

40016
Konferencierske, moderátorské výkony


Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

4011
Scenáre: súťažných a ostatných zábavných programov televíznych, filmových a videoprogramov

4012
Scenáre: publicistického diela, dokumentárneho diela

4013
Zostava a výber programu

4014
Úprava: textu a komentáru zahraničného programu, nesynchrónneho a synchrónneho dialógu zahraničného programu, veršov v zahraničnom programe

4015
Vytvorenie podtitulkov: pre zahraničný program, veršov pre zahraničný program

4016
Námet a scenár: televíznej, filmovej a video reklamy, propagačného videofilmu

4017
Réžia: diel vytvorených vo filmovej, televíznej a videotvorbe, okrem réžie tanečných diel

4018
Kameramanské výkony: všetkých diel vytvorených vo filmovej, televíznej a videotvorbe

4019
Konferencierske, moderátorské výkony

40110
Kaskadérske výkony

40111
Ostatné nemenované činnosti


Sekcia pre umelecký preklad

5001
Preklady umeleckej literatúry: poézia, próza, literárnovedné a literárnokritické diela

5002
Preklady dramatických diel a ďalších dramatických žánrov: divadelných hier, rozhlasových hier, estrád, pásiem a iných javiskových foriem

5003
Preklady filmových a televíznych scenárov

5004
Ostatné nemenované činnosti


Sekcia pre vedecký a odborný preklad

6001
Preklady vedeckej a odbornej literatúry

6002
Preklady vedecko-populárnej literatúry

6003
Preklady publicistického diela a komentára k dokumentárnemu filmu prípadne dokumentárnej relácii

6004
Preklady propagačných materiálov, filmov, relácií, programov a videoprogramov

6005
Preklady reklamy v televízii, rozhlase a filme

6006
Preklady vedeckých a odborných článkov v periodikách

6007
Ostatné nemenované činnostiNa stiahnutie:

Kódovník (102kB, pdf)

Výpočet príspevkov.xls