Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

O Literárnom fonde

Literárny fond /ďalej len fond/ je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Podrobnosti o poslaní a úlohách fondu a spôsob ich uskutočňovania určuje Štatút Literárneho fondu. Sídlo fondu je v Bratislave na Grösslingovej 55.

Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov s osobitným zreteľom na:

 • pôvodnú krásnu literatúru
 • vedeckú a odbornú literatúru
 • novinárstvo a novinársku fotografiu
 • prekladateľstvo
 • divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie

Podporu slovesnej tvorby a interpretačných výkonov zabezpečuje fond prostredníctvom výborov sekcií:

1. výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru, ktorý podporuje autorov pôvodných slovesných diel z odboru poézie, prózy a dramatických umení, autorov z oblasti literárnej kritiky, literárnej histórie a literárnej teórie,

2. výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, ktorý podporuje autorov vedeckých a odborných diel, štúdií a príspevkov a autorov počítačových programov,

3. výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, ktorý podporuje autorov publicistických prác pre tlač, rozhlas a televíziu, teoretikov a historikov novinárstva, kritikov a teoretikov dramatických umení,

4. výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia a historikov dramatických umení,

5. výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby, ktorý podporuje výkonných umelcov z oblasti televízie, filmu a videotvorby, autorov kritických, historických a teoretických diel z audiovizuálnej oblasti,

6. výboru Sekcie pre umelecký preklad, ktorý podporuje prekladateľov umeleckej literatúry,

7. výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad, ktorý podporuje prekladateľov vedeckej a odbornej literatúry.

Členov výborov sekcií fondu delegujú jednotlivé umelecké, profesijné a iné, náplňou činnosti blízke, združenia a organizácie.

Všetky výbory sekcií sa pri rozhodovaní riadia Zásadami podpornej činnosti Literárneho fondu, prostredníctvom ktorých vytvárajú autorom a výkonným umelcom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky materiálne podmienky pre vznik nových literárnych diel a umeleckých výkonov.

Formami podpornej činnosti sú:

 • tvorivá objednávka - podmienky a formu tvorivej objednávky určujú vykonávacie smernice výborov sekcií fondu,
 • tvorivá súťaž - priebeh každej súťaže sa spravuje osobitným štatútom,
 • tvorivé štipendium - účelom je podporiť vytvorenie, najmä však dokončenie nového literárneho diela alebo realizáciu umeleckého diela. Pri udeľovaní tvorivého štipendia sa prihliada na kvalitu doterajšej literárnej tvorby žiadateľa, úroveň predloženej ukážky a reálnu perspektívu diela uplatniť sa v kultúrnom a spoločenskom živote,
 • tvorivé študijné štipendium - sa poskytuje autorom na štúdium a získanie materiálu na vytvorenie nového diela, výkonným umelcom na nerušené štúdium náročného umeleckého diela a získavanie nových umeleckých skúseností, zahraničným tvorcom, ktorí sa zaslúžili o propagáciu slovenskej kultúry a ktorí sú na študijnom pobyte v SR,
 • príspevok na tvorivú cestu - umožňuje autorom a výkonným umelcom získať alebo doplniť materiál na pripravované dielo, resp. umelecký výkon, vedeckým a odborným pracovníkom sa poskytuje na konfrontáciu ich práce s výsledkami bádania zahraničných vedcov a na to, aby mohli svoje práce publikovať, príp. s nimi oboznamovať vedeckú verejnosť na medzinárodnom fóre,
 • tvorivý pobyt v domovoch - umožňuje tvorivým pracovníkom nerušenú tvorivú prácu; poskytuje sa podľa uváženia výboru bezplatne, za čiastočný poplatok alebo za plnú úhradu,
 • príspevok za kritické hodnotenie tvorby - sa poskytuje lektorom, ktorí svojím stanoviskom k posudzovanému dielu umožňujú výboru objektívne rozhodnúť o žiadosti autora,
 • príspevok za tvorivé besedy a prednášky - sa poskytuje za vypracovaný a prednesený referát, divadelným kritikom za účasť na divadelných predstaveniach mimo ich stáleho pôsobiska,
 • prémie za tvorivú činnosť - sa udeľujú za pôvodné i prekladové literárne diela vysokej umeleckej hodnoty, za vedecké a odborné diela, novinárske diela, umelecké výkony, príp. za články,
 • odmeny pri životných jubileách tvorcov,
 • ceny za tvorivú činnosť - oceňujú sa vynikajúce pôvodné i prekladové diela a umelecké výkony, udeľujú sa podľa osobitných štatútov,
 • sociálne podpory tvorcom - poskytujú sa jednorazové alebo mesačné, v prípade odkázanosti na túto pomoc v starobe a chorobe,
 • príspevok na liečenie tvorcov - poskytuje sa na čiastočnú úhradu liečebného pobytu, príp. na úhradu všetkých nákladov spojených s liečebným pobytom, iné formy podľa uváženia príslušného výboru.

Doplňujúce kritériá pre poskytovanie podpôr fondu a finančné limity jednotlivých druhov sú stanovené v osobitných vykonávacích smerniciach jednotlivých výborov sekcií.

Na podporu tvorivej činnosti okrem hore uvedených druhov tvorivých podpôr fond zriaďuje a spravuje domovy. V súčasnosti má fond v správe:

 • Domov Ivana Stodolu v Piešťanoch,
 • Domov slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci
 • Dom Jiřího Wolkra v Hornom Smokovci, v súčasnosti mimo prevádzky

Domovy fondu sa využívajú na tvorivé, rekreačné a liečebné pobyty.

ZÁSADY PODPORNEJ ČINNOSTI LITERÁRNEHO FONDU.pdf

Štatút Literárneho fondu (2).pdf