Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Podporný program ALFA

Štatút podporného Programu ALFA

I. Definícia programu

1. Podporný Program ALFA je primárne určený na podporu vzniku pôvodných literárnych predlôh dramatických, animovaných a dokumentárnych diel. Pri adaptáciách sa vyžaduje súhlas autora pôvodného slovenského literárneho diela..

2. Program ALFA sa nevzťahuje na študentské filmy a práce a diela týkajúce sa kvalifikačného rastu.

II. Priebeh programu

1. Záujemcovia o podporu v rámci Programu ALFA sa zúčastňujú súbehu na vypracovanie scenára predložením rozšíreného námetu: pri hranom filme a celovečernom animovanom filme v rozsahu 10 -15 strán, pri dokumentárnom filme v rozsahu 5 - 10 strán a pri krátkom animovanom filme v rozsahu 3 - 5 strán, a to k 31. marcu a 15. októbru. Súťaž je anonymná.

2. Autori, ktorí sa uchádzajú o podporu v rámci Programu ALFA sú povinní odovzdať alebo zaslať spolu s rozšíreným námetom vyplnenú prihlášku, ktorej súčasťou je aj podpísané čestné vyhlásenie o tom, že námet nebol ponúknutý zatiaľ na realizáciu a nebol zrealizovaný. Rozšírené námety, ktoré prídu po stanovenom termíne, nebudú do súbehu zaradené.

3. Za námet možno okrem nových, pôvodných textov považovať aj už publikované vlastné literárne dielo (poviedka, román, divadelná hra), ktoré však autor musí prispôsobiť požadovanému rozsahu.
Pokračovanie už raz podporeného diela, seriálu alebo cyklu sa za nový námet nepovažuje.

4. Prihlásené rozšírené námety posúdia na tento účel zostavené dve trojčlenné odborné poroty, jedna pre dramatickú a animovanú tvorbu a jedna pre dokumentárnu tvorbu. Členov týchto lektorských zborov menuje výbor Sekcie TFV. Každý lektor posúdi prihlášku samostatne a ohodnotí dielo bodovým systémom (od 0 po 10). Body jednotlivých lektorov sa zrátajú a do ďalšieho kola postupuje 7 rozšírených námetov dramatických diel, 3 rozšírených námety animovaných diel a 7 rozšírených námetov dokumentárnych diel s najvyšším počtom bodov. Najnižší počet na postup je 18 bodov z možných 30. Účasť lektora ako autora v programe ALFA je vylúčená.

5. Uzávierka práce lektorského zboru je do 15. mája a do 15. novembra príslušného roka.

6. Ak autor prihlási viac rozšírených námetov a tie získajú dostatočný počet bodov na postup, podporu môže získať len jeden z nich podľa výberu autora.

7. Ak autor prihlási rozšírené námety na dramatické, príp. animované dielo a súčasne i na dielo dokumentárne, podporu môže získať len jeden z nich podľa výberu autora.

8. Autorom vybraných rozšírených námetov poskytne LF tvorivé štipendium na vypracovanie scenára. Jeho dĺžka a výška sú závislé od rozpočtových možností výboru sekcie. Dĺžka je maximálne 4 mesiace podľa rozsahu a charakteru diela a výška maximálne 400,- € na mesiac. V prípade viacerých spoluautorov sa výška podpory delí počtom autorov. Tvorivé štipendium možno udeliť tvorcovi v Programe Alfa len raz v priebehu kalendárneho roka.

9. Po skončení štipendia predložia autori hraných filmov scenár v rozsahu min. 60 strán, autori celovečerných animovaných filmov scenár s výtvarným návrhom a storyboardom v rozsahu min. 60 strán, autori dokumentárnych filmov scenár v rozsahu min. 20 strán a autori krátkych animovaných filmov scenár s výtvarným návrhom a storyboardom v rozsahu min. 10 strán.

III. Finančné zabezpečenie

1. Program ALFA sa zabezpečuje z rozpočtu sekcie TFV. Výška podpory na jedno dielo je maximálne 1.600,- €.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Autor je povinný dodržiavať podmienky poskytovania podpôr stanovené Vykonávacími smernicami k Zásadám podpornej činnosti LF. Pred poskytnutím podpory bude s každým autorom uzatvorená písomná dohoda, v ktorej budú uvedené podmienky i sankcie za ich nedodržiavanie.

2. Autorské práva autorov podporovaných diel zostávajú účasťou v programe ALFA nedotknuté.

Štatút Programu Alfa bol schválený výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby dňa 16.1.2024 s účinnosťou od 1.1.2024

Prihláška Program Alfa.pdf


Späť na Ceny a súťaže