Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Podporný program ALFA

Štatút podporného Programu ALFA

I. Definícia programu

1. Podporný Program ALFA je primárne určený na podporu vzniku pôvodných literárnych predlôh dramatických, animovaných a dokumentárnych diel. Pri adaptáciách sa vyžaduje súhlas autora pôvodného slovenského literárneho diela..

2. Program ALFA sa nevzťahuje na študentské filmy a práce a diela týkajúce sa kvalifikačného rastu.

II. Priebeh programu

1. Záujemcovia o podporu v rámci Programu ALFA sa zúčastňujú súbehu na námet diela v rozsahu 1-2 strany a to k 1. marcu a 15. septembru. Súťaž je anonymná.

2. Autori, ktorí sa uchádzajú o podporu v rámci Programu ALFA sú povinní odovzdať alebo zaslať spolu s námetom vyplnenú prihlášku, ktorej súčasťou je aj podpísané čestné vyhlásenie o tom, že námet nebol ponúknutý zatiaľ na realizáciu a nebol zrealizovaný. Ďalej treba priložiť potvrdenia subjektov, ktoré vyplácajú autorskú odmenu, o odvode 2% príspevkov LF za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, alebo čestné vyhlásenie, že 2% príspevky LF odviedol tvorca sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby sa bude prihliadať na splnenie tejto povinnosti. Námety, ktoré prídu po stanovenom termíne, nebudú do súbehu zaradené.

3. Za námet možno okrem nových, pôvodných textov považovať aj už publikované vlastné literárne dielo (poviedka, román, divadelná hra), ktoré však autor musí prispôsobiť požadovanému rozsahu.
Pokračovanie už raz podporeného diela, seriálu alebo cyklu sa za nový námet nepovažuje.

4. Prihlásené námety posúdia na tento účel zostavené dve trojčlenné odborné poroty, jedna pre dramatickú a animovanú tvorbu a jedna pre dokumentárnu tvorbu. Troch členov týchto lektorských zborov menuje výbor Sekcie TFV. Každý lektor posúdi prihlášku samostatne a ohodnotí dielo bodovým systémom (od 0 po 10). Body jednotlivých lektorov sa zrátajú a do ďalšieho kola postupuje 10 námetov dramatických diel, 5 námetov animovaných diel a 10 námetov dokumentárnych diel s najvyšším počtom bodov. Najnižší počet na postup je 18 bodov z možných 30. Účasť lektora ako autora v programe ALFA je vylúčená.

5. Uzávierka práce lektorského zboru je do 30. apríla a do 15. októbra príslušného roka.

6. Ak autor prihlási viac námetov a tie získajú dostatočný počet bodov na postup, podporu môže získať len jeden z nich podľa výberu autora.

7. Ak autor prihlási námety na dramatické príp. animované dielo a súčasne i na dielo dokumentárne, podporu môže získať len jeden z nich podľa výberu autora.

8. Autorom vybraných námetov poskytne LF podporu na vypracovanie rozšíreného námetu (treatmentu) v rozsahu 10-15 strán. Dĺžka tvorivého štipendia je jeden až dva mesiace podľa rozsahu a charakteru diela. Výška tvorivého štipendia je pre hrané filmy max. 400,- €, pre dokumentárne filmu max. 600,- €. V prípade viacerých spoluautorov sa výška podpory delí počtom autorov.

9. Pre dokumentárne a animované diela vrátane animovaného seriálu do 40 minút je vypracovanie rozšíreného námetu predbežným ukončením podpory. Autor môže požiadať o ďalšiu podporu na vypracovanie scenára v rámci Programu ALFA PLUS.

10. Rozšírené námety posúdi iný, pre tento účel zriadený lektorský zbor, do ktorého členov menuje výbor Sekcie TFV. Rovnakým spôsobom ako v bode 4 sa vyberie 5 rozšírených námetov (treatmentov), ktoré postúpia do ďalšieho kola. Tento počet môže byť v závislosti od aktuálnej finančnej situácie a kvality diel vyšší. Zásada minimálneho počtu 18 bodov z 30 možných platí i v tomto prípade.

11. Autorom vybraných rozšírených námetov (treatmentov) bude poskytnutá podpora na vypracovanie literárnych scenárov (tak, aby jej celková dĺžka vrátane podpory na vypracovanie rozšíreného námetu nepresiahla 6 mesiacov). Výška mesačného tvorivého štipendia je max. 600,- €. V prípade viacerých spoluautorov sa výška podpory delí počtom autorov.

12. Autori podporovaných diel môžu požiadať o úhradu cestovných nákladov na území SR i v zahraničí preukázateľne spojených s prácou na diele v zmysle Zásad podpornej činnosti.

III. Finančné zabezpečenie

1. Program ALFA sa zabezpečuje z rozpočtu sekcie TFV. Výška podpory na jedno dielo je maximálne 3.200,- €.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Autor je povinný dodržiavať podmienky poskytovania podpôr stanovené Vykonávacími smernicami k Zásadami podpornej činnosti LF. Pred poskytnutím podpory bude s každým autorom uzatvorená písomná dohoda, v ktorej budú uvedené podmienky i sankcie za ich nedodržiavanie.

2. Autorské práva autorov podporovaných diel zostávajú účasťou v programe ALFA nedotknuté.

Štatút Programu Alfa bol schválený výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby dňa 22.11.2019.

Prihláška do podporného programu ALFA


Späť na Ceny a súťaže