Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Prístup k informáciám

Zverejňovanie faktúr
Zverejňovanie zmlúv
Zverejňovanie objednávok

Predpis Literárneho fondu vydaný na realizáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /o slobode informácií/ a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

Úvod

1. Literárny fond v Bratislave /ďalej len “fond”/ je v zmysle § 2 zákona NR SR č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /ďalej len “zákon”/ osobou povinnou
sprístupňovať informácie podľa tohto zákona a osobou povinnou zverejňovať určené
informácie.

2. Táto interná smernica sa vydáva na realizáciu uvedeného zákona v podmienkach fondu.

Článok 1


Podľa § 4 Zákona NR SR č.13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch, v znení neskorších predpisov a Štatútu fondu, ktorý schválil v zmysle § 2 ods. 4 cit. zákona dňa 1.11.1993 minister kultúry, je riaditeľ fondu predstaviteľom fondu navonok, riadi ho, zastupuje a koná v jeho mene. Informácie o fonde je preto oprávnený poskytovať výlučne riaditeľ fondu alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba.

Článok 2

Plnením úloh, ktoré vyplývajú pre fond zo zákona po stránke organizačnej a s komplexným vedením agendy spojenej s poskytovaním informácií je poverené toto pracovisko:
- sekretariát riaditeľa fondu.

Článok 3

Riaditeľ fondu zabezpečí najneskôr do 31. marca 2001 zverejnenie a priebežnú aktualizáciu týchto informácií o fonde:

a/ spôsob zriadenia fondu, jeho hlavné právomoci a kompetencie a popis organizačnej
štruktúry,

b/ miesto, čas a spôsob, akým bude možné získavať informácie o fonde, kde možno podať
žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

c/ miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a informáciu o možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia oprávneného orgánu fondu, vrátane výslovného uvedenia
požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

d/ postup, ktorý musí fond dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, vrátane príslušných
lehôt, ktoré je nutné dodržať,

e/ prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých fond koná a
rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo
vzťahu k fondu,

f/ sadzobník správnych poplatkov, ktoré bude fond vyberať za správne úkony a sadzobník
úhrad za sprístupňovanie informácií.

Článok 4

Riaditeľ fondu zabezpečí, že informácie podľa článku 3 budú zverejnené v sídle fondu na verejne prístupnom mieste.

Článok 5

Postup a pravidlá vybavovania žiadostí
o sprístupnenie informácií o fonde


1. Miestom pre podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií o fonde je sekretariát riaditeľa
fondu.

2. Pracovisko uvedené v bode 1 tohoto článku bude prijímať žiadosti v pracovné dni.

3. Všetci žiadatelia, ktorí budú požadovať sprístupnenie informácií na inom mieste fondu,
musia byť nasmerovaní na stanovené pracovisko. Aj došlá pošta obsahujúca sprístupnenie
informácií musí byť doručená na toto pracovisko.

4. Uvedené pracovisko vedie evidenciu žiadostí s údajmi o ich dátume prijatia, ich obsahu a
spôsobe poskytnutia informácie, o výsledku jej vybavenia a o prípadnom podaní opravného
prostriedku.

5. Za žiadosť o sprístupnenie informácií o fonde sa pokladá iba také podanie, z ktorého je
zjavné, že je určené fondu, kto ho podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob
sprístupnenia žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá tieto predpísané náležitosti, pracovisko
ihneď vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote /ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní/
žiadosť doplnil a poučí ho, ako treba žiadosť doplniť /Príloha č. 1/. Ak žiadateľ tak neurobí
aj napriek výzve, pracovisko žiadosť odloží a nebude ďalej vo veci konať.

6. Každú prijatú žiadosť príslušné pracovisko zaeviduje, t.j. opatrí evidenčným číslom jednania,
vyznačí dátum jej podania, založí k nej spis s krycím listom /Príloha č. 2/. Ak žiadateľ
požaduje písomné potvrdenie o prijatí podania a informáciu o predpokladanej výške úhrady,
pracovisko mu tieto poskytne. /Príloha č. 3/

7. O prijatých a zaevidovaných žiadostiach pracovisko informuje riaditeľa fondu okamžite
alebo pred koncom každého pracovného dňa. Riaditeľ rozhodne o ďalšom postupe pri
vybavovaní žiadosti podľa článku 7.

Článok 6
Lehoty


1. Žiadosť o sprístupnenie informácií bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do
10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2. Táto lehota môže byť predĺžená najviac o ďalších 10 dní ak:

a/ vyhľadávanie a zber požadovaných informácií sa vykoná na inom mieste, ako je sídlo
fondu,

b/ v jednej žiadosti sa požaduje vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo
odlišných informácií,

c/ existujú také preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a
sprístupňovaním informácie, o ktorých sa dá predpokladať, že sa odstránia v rámci
predĺženej lehoty.

Na základe rozhodnutia riaditeľa alebo inej riaditeľom písomne poverenej osoby, príslušné
pracovisko v rámci určenej 10 dňovej lehoty oznámi žiadateľovi jej predĺženie, a to aj s
uvedením dôvodu.

3. Ak riaditeľ fondu alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba v lehote na vybavenie
žiadosti neposkytne informácie či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu ,
predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za
deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na
vybavenie žiadosti /odst. 1 a 2/.

Článok 7
Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť


1. Riaditeľ alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba sprístupňujú na žiadosť informácie
ústnym oboznámením, rozhodnutím o umožnení nahliadnuť do spisu, rozhodnutím o
umožnení vyhotoviť žiadateľovi odpis, výpis, kópiu na technický nosič dát, rozhodnutím o
sprístupnení kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou alebo
elektronickou poštou.

2. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, riaditeľ alebo iná
riaditeľom písomne poverená osoba, si so žiadateľom dohodne iný spôsob sprístupnenia.

3. Ak riaditeľ alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba nemá požadované informácie k
dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, oboznámi s
týmto príslušné pracovisko, ktoré postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má
požadované informácie k dispozícii, inak sa žiadosť odmietne rozhodnutím /§ 18 zákona/.
Postúpenie žiadosti oddelenie bezodkladne oznámi žiadateľovi.

4. O poskytnutí informácie v požadovanom rozsahu, spôsobe poskytnutia informácie a lehote
urobí riaditeľ alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba rozhodnutie do záznamu o
spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

5. Ak riaditeľ fondu alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba žiadosti nevyhovie alebo
vyhovie len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie /Príloha č. 4/.

Článok 8
Odkaz na zverejnenú informáciu


1. Ak je predmetom žiadosti získanie informácie, ktorú už fond zverejnil, môže riaditeľ fondu
alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť
údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, riaditeľ fondu alebo iná
riaditeľom písomne poverená osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na
sprístupnenie plynuť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení
informácie.

Článok 8
Opravné prostriedky

1. Proti rozhodnutiu riaditeľa fondu alebo inej riaditeľom písomne poverenej osoby o
odmietnutí žiadosti možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia rozhodnutia alebo od márneho uplynutia lehoty podľa čl. 6 Odvolacej komisi.

2. Odvolacia komisia rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak tak neurobí,
predpokladá sa, že odvolanie zamietla a potvrdila napadnuté rozhodnutie. Za deň doručenia
tohoto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Článok 10
Úhrada nákladov spojených so sprístupňovaním informácií


1. Informácie o fonde poskytuje riaditeľ fondu alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba
bezplatne, s výnimkou úhrady materiálových nákladov na zhotovenie kópií, zadováženie
technických nosičov a odoslanie informácie žiadateľovi.

2.  Za materiálové náklady na sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:

a/ obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

b/ vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä papier,

c/ obstaranie obalu, a to najmä obálok,

d/ odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

3. Úhrada nákladov podľa ods. 2 sa určuje ako súčet týchto nákladov a získané prostriedky sú
príjmom fondu.

4. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je uvedený v Prílohe č. 5.

Článok 11
Ochrana utajovaných skutočností

Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií, alebo patrí do bankového alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, riaditeľ fondu alebo iná riaditeľom písomne poverená osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný predpis.

Článok 12
Ochrana osobnosti a osobných údajov

1. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej
povahy, podobizne, obrazové snímky obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej
osoby alebo jej prejavov osobnej povahy fond sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný
zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby 1.

2. Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme
za podmienok ustanovených v § 4 až 18 zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov
v informačných systémoch fond sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo
na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

3. Ak dotknutá osoba podľa ods. 1 alebo 2 nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas
môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže
poskytnúť jej blízka osoba.

Článok 13
Ochrana obchodného tajomstva

1. Informácie označené ako obchodné tajomstvo2 fond nesprístupní.

2. Za porušenie alebo ohrozenie obchodného tajomstva sa však v zmysle zákona nepokladá
sprístupnenie informácie:

a/ týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo3,
životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability4,

b/ o znečisťovaní životného prostredia /§ 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom
prostredí/,

c/ ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo
nakladania s majetkom štátu,

d/ o štátnej pomoci /Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci/ a informácie o hospodárení s
verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a o obsahu,
plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Článok 14
Ďalšie obmedzenie prístupu k informáciám

1. Fond obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu, ak:

a/ jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu
povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu
fondu neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich
dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí fond
osobu vo výzve upozorniť.

b/ ju zverejňuje na základe osobitného zákona; ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo
vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,

c/ tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom5 s
výnimkou, ak autor na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas,

d/ sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a
hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

2. Ustanovenie podľa ods. 1 písm. a/ sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za
verejné financie, alebo ak sú to informácie týkajúce sa použitia takých prostriedkov, alebo
ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce.

Článok 15
Podmienky obmedzenia

1. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva riaditeľ fondu alebo iná riaditeľom
písomne poverená osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných
informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie
odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.

2. Sprístupnenie informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie povinností
zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona.6

Článok 16
Záverečné ustanovenia

Príslušné pracovisko pripraví pre potreby rady fondu polročne správu o plnení zákona o slobodnom prístupe k informáciám vo fonde.

Článok 17
Účinnosť


Tento interný predpis nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2001.

V Bratislave 31. januára 2001

JUDr. Ladislav S e r d a h é l y
riaditeľ fondu

Poznámky:

1 Napr. aj pracovné príjmy fyzických osôb - § 2 písm. a/ a § 12 zákona č. 52/1998 Z.z.
2 § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z.z.
a zákona č. 13/1998 Z.z.
3 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991Zb. o dojednaní
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
4 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z.z. o uzavretí
Dohovoru o biologickej diverzite.
5 Napr. zákona č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon,zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch
priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov; zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových
vzoroch/
6 Napr. § 73 ods. 2 písm. b/ zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predp.,
§ 11 ods. 2 písm. k/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole
v štátnej správe.

SADZOBNÍK

poplatkov za sprístupnenie informácií v Literárnom fonde Bratislava

Podľa ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva financií SR vydanú pod č. 481/2000 Z.z. stanovujem
výšku materiálnych nákladov súvisiacich s poskytnutím informácií takto:

a/ nosiče dát:

- 1 ks CD /kompaktný disk/ - čistý ...................................................  0,75 € /22,50 Sk/
- 1 ks disketa - čistá .......................................................................  0,23 € /6,80 Sk/

b/ papierové výrobky 1 ks:

- obálka A/4 ..................................................................................  0,08 € /2,50 Sk/
- obálka A/5 ......................................................................................0,03 € /1,00 Sk/
- obálka A/6 ....................................................................................  0,07 € /2,00 Sk/
- obálka podlhovastá.......................................................................  0,02 € /0,60 Sk/
- obálka s dnom.............................................................................  0,20 € /6,00 Sk/
- obálka taška A/4 ..........................................................................  0,20 € /6,00 Sk/
- obálka kartónová A/5 ..................................................................  0,18 € /5,50 Sk/
- obálka kartónová A/4 ...................................................................  0,28 € /8,50 Sk/
- obálka bublinková /so vzduch. vankúšom/ ................................. 0,58 € /17,50 Sk/
- hárok papiera................................................................................  0,03 € /1,00 Sk/

c/ fotokópie 1 strana:
- čiernobiela A/4 ..............................................................................  0,07 € / 2,- Sk/

d/ poštovné: - podľa platného cenníka, bude sa hradiť dobierkou

V Bratislave 1. januára 2009

JUDr. Ladislav S e r d a h é l y
riaditeľ fondu

Na stiahnutie

Žiadosť o sprístupnenie informácie (29,5kB, doc)