Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Cena Mateja Bella

Štatút Ceny Mateja Bela

Preambula

S cieľom podporiť obsahovo i jazykovo hodnotné preklady diel, ktoré významne prispejú k rozvoju príslušného vedného odboru, výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu zriaďuje Cenu Mateja Bela a stanovuje tento štatút:

§ 1

1. Cena Mateja Bela (ďalej cena) je prejavom verejného uznania za preklad vedeckého alebo odborného diela, za lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie.

2. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu (ďalej výbor sekcie).


§ 2

1. Cena sa udeľuje za:

• preklad originálu vedeckého, odborného alebo popularizačného diela:
- z cudzieho jazyka do slovenčiny,
- zo slovenčiny do cudzieho jazyka,
- slovenskej časti viacjazyčného prekladu diela,
• lexikografické dielo,
• dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu.

2. Každoročne sa udeľuje cena za preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka v kategóriách: 
• spoločenské vedy,
• prírodné a lekárske vedy,
• diela interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy.

3. Ceny sa udeľujú vždy za každé dva predchádzajúce roky vydania:
- v párnom roku vydania v kategóriách:
• preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka,
• dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu,

- v nepárnom roku vydania v kategórii:
• lexikografické dielo.

4. Na zaradenie diela do súťaže za príslušný kalendárny rok alebo dvojročné obdobie je rozhodujúci údaj v tiráži a ISBN. Do súťaže sa zaraďujú prvé vydania diela.

5. Cena sa môže udeliť aj za celoživotné prekladateľské dielo a za celoživotné dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu.

§ 3

1. Autor oceneného diela dostane diplom o udelení ceny.

2. Súčasťou ceny v každej kategórii je peňažná odmena v maximálnej výške 1.000,- €.

3. Vydavateľovi diela odmeneného cenou sa udeľuje Pocta Literárneho fondu (bez finančnej odmeny).

4. V každej kategórii sa môže udeliť jedna prémia, a to iba v prípade, že cena nebude udelená. Autor diela dostane diplom o udelení prémie. Súčasťou prémie je peňažná odmena, ktorej výšku stanoví výbor sekcie. Max. výška prémie je 500,- €.

5. Vydavateľom ďalších odmenených diel sa udeľuje Uznanie Literárneho fondu (bez finančnej odmeny).

6. Návrhy na zaradenie do súťaže o cenu môžu predkladať právnické i fyzické osoby.

Do súbehu o Cenu Mateja Bela sa budú prijímať iba diela žijúcich prekladateľov, autorov lexikografických diel a diel z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu. Ak prekladateľ alebo autor lexikografického diela či diela z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu prihláseného do súbehu o cenu v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.

7. Cena alebo prémia sa môže udeliť občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Cudzí štátny príslušník musí spĺňať podmienky stanovené v Zásadách podpornej činnosti Literárneho fondu (ZPČ LF).

8. Prekladateľovi, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom a nespĺňa podmienky stanovené v ZPČ LF, môže výbor udeliť Čestné uznanie a plaketu Literárneho fondu (bez finančnej odmeny). 

9. Cena alebo prémia sa neudelí, ak v danom kalendárnom roku (v prípade diel uvedených v § 2, bod 3 za hodnotené dva roky) nevyšlo dielo, ktoré by si v príslušnej kategórii zaslúžilo ocenenie.

§ 4

1. Na komplexné posúdenie návrhov na udelenie ceny a prémií v jednotlivých kategóriách sa zriaďuje porota – poradný orgán výboru sekcie.

2. Porota má spravidla päť členov. Menuje a odvoláva ich výbor sekcie. Porota volí zo svojho stredu predsedu.

3. Funkčné obdobie poroty je dvojročné. Ak niektorý z členov prestane pracovať v porote ešte pred uplynutím funkčného obdobia, či už z dôvodu odvolania alebo pre inú príčinu, výbor sekcie vymenuje nového člena poroty.

4. Členstvo v porote nie je zlúčiteľné s účasťou v súťaži o cenu.

§ 5

1. Zasadania poroty zvoláva a vedie predseda poroty, v jeho neprítomnosti ním poverený člen poroty.

2. Porota môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov poroty. Neprítomný člen poroty môže hlasovať aj písomnou formou.

§ 6

1. Porota rokuje o návrhoch na udelenie ceny, ktoré prídu na adresu výboru do konca marca nasledujúceho roka.

2. V predbežnom konaní členovia poroty posúdia prihlásené knihy podľa kritérií hodnotenia slovenskej vedeckej, odbornej a populárno-náučnej literatúry daného žánru.

3. V druhom kole porota hodnotí vybrané diela na základe najmenej dvoch písomných odborných posudkov. Posudky vypracúvajú členovia poroty, prípadne nezávislí experti – odborníci na oblasť prekladu alebo skúsení prekladatelia.

§ 7

1. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou poroty zabezpečuje tajomník poroty. Zúčastňuje sa na rokovaniach a vyhotovuje zápisnice, ktoré potvrdzuje svojím podpisom predseda poroty.

2. Tajomníka poroty menuje a odvoláva riaditeľ Literárneho fondu z pracovníkov fondu. Za svoju činnosť sa tajomník zodpovedá riaditeľovi Literárneho fondu.

§ 8

1. Návrhy poroty na udelenie ceny a prémií sú pre výbor sekcie odporúčaním. Výbor ich prerokúva a schvaľuje za účasti predsedu a tajomníka poroty.

2. Udelenie ceny sa zverejňuje prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov.

§ 9

Finančné prostriedky na úhradu všetkých nákladov spojených s udelením ceny zabezpečuje výbor sekcie zo svojho rozpočtu.

Štatút bol schválený na zasadnutí výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu dňa 19.1.2023.

Návrhový list - Cena M. Bela za rok 2022.pdf


Späť na Ceny a súťaže