Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Výročné ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2017 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2018

30. November 2018

Výročné ceny a prémie LF za novinársku tvorbu v r. 2017 a Cena R. Kaliského.pdf
Cena Jána Hollého a Cena Mateja Bela za rok 2017.pdf
Prekladateľská univerziáda 2018.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za rok 2017.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti RDZu 2018.pdf
Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017.pdf

...čítaj viac

Silvestrovské pobyty 2018

14. September 2018

Termín silvestrovských pobytov: od 27.12.2018 – 7.1.2019.

Prihlášky na pobyt treba predložiť na Literárnom fonde najneskôr do 15.11.2018.

Žiadosť o rekreačný pobyt si možno stiahnuť zo stránky http://www.litfond.sk (v časti Tlačivá) a vyplnenú poslať na adresu : moravkova@litfond.sk.

...čítaj viac

Zverejnenie osobných údajov

29. Máj 2018

Žiadame všetkých uchádzačov o podporu z Literárneho fondu, aby v žiadostiach o jednotlivé druhy podpôr uvádzali svoje stanovisko k zverejneniu osobných údajov. Prosíme o dodržanie nižšieuvedeného vzoru:

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím vlastnoručným podpisom súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti Literárnym fondom, verejnoprávnou inštitúciou, IČO: 00225681, so sídlom Grösslingová 55, 815 40 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracovania tejto mojej žiadosti, a to počas doby, ktorá vyplýva z registratúrneho priadku LF. Som si vedomý, že bez udelenia tohto súhlasu nie je možné moju žiadosť spracovať. Svojím podpisom zároveň prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a) s Oznámením o spracúvaní mojich osobných údajov, zverejneným na webovej stránke prevádzkovateľa http://www.litfond.sk/

Dátum: 

Podpis žiadateľa:

Oznámenie o spracúvaní os. údajov pre žiadateľov.doc

...čítaj viac


Všetky aktuality