Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Zverejnenie osobných údajov

29. Máj 2018

Žiadame všetkých uchádzačov o podporu z Literárneho fondu, aby v žiadostiach o jednotlivé druhy podpôr uvádzali svoje stanovisko k zverejneniu osobných údajov. Prosíme o dodržanie nižšieuvedeného vzoru:
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vlastnoručným podpisom dávam Literárnemu fondu súhlas, aby používal a spracúval moje osobné údaje na účely spracovania tejto mojej žiadosti počas doby, ktorá vyplýva z registratúrneho priadku LF.
Dátum: 
Podpis žiadateľa: 

Zároveň v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyjadrujem svojím podpisom:
a) súhlas*
b) nesúhlas*
so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh a výška podpory.
* nehodiace sa prečiarknite

Dátum:
Podpis: 

...čítaj viac

Ochrana osobných údajov

25. Máj 2018

V súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola vytvorená na serveri LF nová mailová adresa: zodpovednaosoba@litfond.sk. Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu na uvedenej mailovej adrese s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.

...čítaj viac

Jašíkove Kysuce 2018

17. Máj 2018

Jašíkove Kysuce 2018 vyhlásenie 50. ročníka.pdf

...čítaj viac


Všetky aktuality