Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Oznámenie

07. Január 2021

Vážení tvorcovia,

prijatím novely zákona o umeleckých fondoch, ktorej obsahom je zrušenie povinných 2% príspevkov do umeleckých fondov v druhom polroku 2020 s následným predĺžením platnosti tejto novely do konca roka 2021, sa Literárny fond dostal v minulom roku do vysokej finančnej straty i napriek tomu, že výbory sekcií zredukovali výšku vyplácaných podpôr na minimum. Na výzvu adresovanú pani ministerke kultúry, ktorou sme žiadali o kompenzáciu straty príjmov formou cielenej dotácie na podpornú činnosť zo štátneho rozpočtu, sme, žiaľ, zatiaľ odpoveď nedostali. Do vyriešenia otázky financovania Literárneho fondu, nemôže fond plniť svoje humánne poslanie v plnom rozsahu, ale s množstvom obmedzení. Prvým krokom je pozastavenie tradičného hodnotenia minuloročnej knižnej produkcie, novinárskej činnosti a umeleckých výkonov.

Všetky uzávierky tvorivých súťaží a výročných cien považujte až do odvolania za bezpredmetné.

Sledujte, prosím Vás, našu internetovú stránku (Aktuality), kde vás budeme informovať o prípadných zmenách.

Referentky fondovej starostlivosti ako aj ostatní zamestnanci LF pracujúci v Bratislave majú t. č. nariadenú prácu z domu, preto využívajte predovšetkým emailovú komunikáciu s nimi.

Ďakujeme za pochopenie.

...čítaj viac

Dotazník MK SR k chystanej reforme umeleckých fondov

05. Január 2021

Link na dotazník:  https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/534272

...čítaj viac

Upozornenie

03. Január 2021

Dňom 1.1.2021 nadobudol platnosť Zákon č. 300/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch:

Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z. a zákona č. 129/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 25b sa vkladajú § 25c a 25d, ktoré vrátane nadpisu nad § 25c znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021
§ 25c
(1)
Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v roku 2021; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.
(2)
Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2021 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 nevzťahuje.
(3)
Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2021 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,6) ak je odvedený fondom do 31. marca 2022.
(4)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako 1 660 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 1 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2021 do 31. marca 2022 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
(5)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako 3 319 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2021 do 31. marca 2022 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
§ 25d
(1)
Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v roku 2021, nesmie fond viazať na podmienku platenia príspevkov podľa tohto zákona ani na inú podmienku s podobným účinkom.
(2)
Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada.“.

...čítaj viac


Všetky aktuality