Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Žurnalistika

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

I. Všeobecné ustanovenia

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu.
2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

II. Podpora tvorivej práce

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu bude v roku 2024 poskytovať tieto podpory:

a/ tvorivá súťaž
b/ tvorivé štipendium
c/ príspevok na tvorivú cestu
d/ tvorivý pobyt v domovoch
e/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby
f/ prémia za tvorivú činnosť
g/ cena za tvorivú činnosť
h/ sociálna podpora tvorcom
i/ príspevok na liečenie tvorcov
j/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v
kúpeľnom zariadení.

Smernice na poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory LF:

3. Tvorivé štipendium môžu výbory sekcií LF udeliť tvorcovi maximálne jedenkrát za rok.

4. Na jednu tému /bez ohľadu na žáner/ môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium len jedenkrát.

Smernice na poskytovanie jednotlivých druhov podpôr platné pre výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu:

A - Tvorivá súťaž

5. Tvorivá súťaž podnecuje k významným publicistickým činom, stimuluje orientáciu žurnalistiky na závažné problémy rozvoja Slovenskej republiky, kladie dôraz na kvalitu novinárskych výpovedí.
a/ tvorivá súťaž univerzálna stimuluje novinársku tvorbu vo všetkých tematických okruhoch.
b/ tvorivá súťaž cielená na odvetvovú a regionálnu problematiku /politika, ekonomika, kultúra, šport atď./.

Tvorivú súťaž vypisuje a uzatvára výbor sekcie v súčinnosti s novinárskymi organizáciami a združeniami, prípadne aj sponzormi /spoluorganizátormi/ tvorivej súťaže. Pred vyhlásením tvorivej súťaže výbor sekcie schváli štatút /ciele a zameranie súťaže, podmienky, časové ohraničenie, výšku cien a odmien, zásady práce poroty/.

B - Tvorivé štipendium

6. Tvorivé štipendium sa poskytuje na napísanie alebo dokončenie rozsiahlejších žurnalistických prác, ktoré prevádzka redakcie neumožňuje vytvoriť z časových, organizačných, finančných a iných dôvodov. Tvorivé štipendium sa poskytuje aj na vytvorenie projektu, ktorý súvisí s prezentáciou fotografickej tvorby (na projekt expozičnej formy výstavy alebo projekt internetovej fotogalérie, v žiadosti uviesť informáciu o dĺžke trvania výstavy a o priestoroch realizovania výstavy).
7. Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len vtedy, ak štipendista poruší alebo nedodrží stanovené podmienky. Výbor môže v takom prípade premeniť tvorivé štipendium na pôžičku a povoliť autorovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku /napr. choroba alebo úmrtie autora/ nie je dôvodom na vrátenie vyplateného štipendia.
8. Maximálna výška mesačného tvorivého štipendia je 400,- €.
9. Tvorivé štipendium možno udeliť autorovi jedenkrát za rok, najviac na dobu štyroch mesiacov.
10. Po skončení tvorivého štipendia predloží autor správu o využití štipendia, ktorej súčasťou je 1 exemplár dokončeného rukopisu a informácia o termíne vydania rukopisu. Pri realizácii podporeného diela je autor povinný uviesť, že vzniklo s finančným prispením Literárneho fondu a 1 výtlačok (v prípade elektronických médií DVD) poslať do LF.
11. Za využitie tvorivého štipendia možno vo výnimočných prípadoch považovať uverejnenie podstatnej časti podporeného diela, schválenie správy, prípadne kladný lektorský posudok.
12. Ak musí autor prácu na diele prerušiť pre chorobu alebo z iných vážnych príčin, zastaví sa aj výplata štipendia.

C - Príspevok na tvorivú cestu

13. Príspevok na tvorivú cestu možno priznať ako jednorazové štipendium na základe žiadosti podanej pred nástupom na cestu.

a) Pri cestách v Slovenskej republike sa hradia náklady na ubytovanie a cestovné (dopravu) podľa predložených dokladov max. do výšky 200,- €. Príspevok sa vyplatí po ukončení a zhodnotení cesty.

b) Pri cestách do zahraničia môže jeden žiadateľ čerpať príspevok na cestovné maximálne do výšky 800,- € ročne. Príspevok sa poskytuje na základe odôvodnených a preukázaných nákladov, ktoré majú väzbu na tvorivé alebo študijné zameranie cesty. Príspevok na jednu cestu sa poskytuje maximálne do výšky 500,- € na cestovné (dopravu) a uhradí sa po ukončení cesty, po predložení cestovných dokladov v origináli (cestovný lístok, faktúra, doklad o úhrade cestovného), správy z cesty s uvedením rozpisu cestovných nákladov a po predložení publikovaných materiálov. Príspevok musí byť vyúčtovaný najneskôr do 60 dní po návrate z cesty

D - Tvorivý pobyt v domovoch

14. Tvorivé pobyty umožňujú novinárom nerušenú tvorivú prácu. Neposkytujú sa počas jarných, letných a zimných prázdnin, kedy je celá kapacita domov vyčlenená na rekreačné pobyty.

15. Tvorcom sa poskytujú dva druhy tvorivých pobytov:
a/ tvorivý pobyt s príspevkom možno čerpať maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 9,- € za noc a stravu:
- v DSS Timrava vo výške 13,- € na deň,
- v DIS Piešťany 10,- € na deň.

Stravu uhradí žiadateľ pred nástupom na pobyt zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

b/ tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje autorovi čerpať ďalších 30 dní tvorivého pobytu za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej výške 9,- € za noc a stravu:
- v DSS Timrava vo výške 13,- € na deň,
- v DIS Piešťany 10,- € na deň.

Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

16. Tvorivý pobyt sa musí vyčerpať bez prerušenia, pri neospravedlnenom prerušení sa ráta ako vyčerpaný. Po skončení pobytu treba predložiť výboru do 30 dní správu o jeho využití.

E - Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

17. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje lektorom za hodnotenie novinárskeho diela. Priznáva sa podľa kvality predloženého lektorského posudku.


F - Prémie za tvorivú činnosť

18. Prémie udeľuje výbor za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií v zmysle Štatútu Výročnej ceny LF za novinársku tvorbu.

G - Ceny LF za novinársku tvorbu

19. Každoročne sa udeľuje Výročná cena LF za novinársku tvorbu v troch kategóriách:
- v kategórii publicistika:
• tlač 1.000,- €
• rozhlas 1.000,- €
• televízia 1.000,- €
- v kategórii spravodajstvo:
• tlač 1.000,- €
• rozhlas 1.000,- €
• televízia 1.000,- €
- v kategórii novinárska fotografia 1.000,- €.

20. Návrh na udelenie výročných cien vypracúva odborná porota, ktorú menuje výbor sekcie. Podrobnosti upresňuje Štatút Výročnej ceny LF za novinársku tvorbu.

21.  Od roku 2016 sa udeľuje Cena Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky vo výške 1.500,- €. Podrobnosti upresňuje Štatút Ceny Romana Kaliského.

H - Sociálne podpory tvorcom

22. Sociálne podpory sa poskytujú novinárom odkázaným na túto pomoc pre starobu alebo chorobu.

23. Jednorazové sociálne podpory sa udeľujú pri prechodnej, nezavinenej finančnej tiesni najviac do 400,- € v kalendárnom roku.

I – Príspevok na liečenie tvorcov

24. Výbor sekcie môže žiadateľovi poskytnúť raz ročne príspevok na čiastočnú úhradu liečenia, najviac do výšky 300,- €, ak žiadosť predloží pred nástupom na liečenie.

J - Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

25. Výbor sekcie môže novinárovi raz za dva roky prispieť na 23 dňový liečebný pobyt v zariadení Literárneho fondu čiastkou 14,- € na ubytovanie za noc. Stravu počas liečebného pobytu vo výške:
- v DSS Timrava 13,- € na deň
- v DIS Piešťany 10,- € na deň
je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

III. Záverečné ustanovenia

26. Príjemca akejkoľvek podpory, poskytnutej podľa týchto smerníc, je povinný ihneď oznámiť LF všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre priznanie alebo ponechanie podpory, alebo určenie jej výšky.

27. Výbor sekcie po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení alebo zastavení podpory alebo o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie, zníženie alebo zastavenie podpory.

28. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

29. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu boli schválené na zasadnutí sekcie dňa 17.1.2023 s účinnosťou od 1.1.2023 a 28.3.2023 s účinnosťou od 1.1.2024.