Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Žurnalistika

Formy podpornej činnosti

Vykonávacie smernice k Zásadám podpornej činnosti LF
Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

I. Všeobecné ustanovenia

1. O poskytovaní podpory alebo odmeny rozhoduje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu.

2. Materiál na rokovanie výboru predkladá riaditeľ LF alebo ním poverený zástupca.

II. Podpora tvorivej práce

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu bude poskytovať tieto podpory:

a/ tvorivá objednávka
b/ tvorivá súťaž
c/ tvorivé štipendium
d/ tvorivé študijné štipendium
e/ príspevok na tvorivú cestu
f/ tvorivý pobyt v domovoch
g/ príspevok za kritické hodnotenie tvorby
h/ príspevok za tvorivé prednášky a besedy
i/ prémia za tvorivú činnosť
j/ odmena pri životnom jubileu tvorcu
k/ cena za tvorivú činnosť
l/ sociálna podpora tvorcom
m/ príspevok na liečenie tvorcov
n/ príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

Smernice na poskytovanie tvorivých štipendií platné pre všetky výbory LF:

3. Tvorivé štipendium môžu výbory sekcií LF udeliť tvorcovi maximálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka s tým, že medzi skončením jednej podpory a začiatkom druhej bude dodržaný 3-mesačný odstup.

4. Na jednu tému /bez ohľadu na žáner/ môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium len jedenkrát.

Smernice na poskytovanie jednotlivých druhov podpôr platné pre výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu:

A - Tvorivá objednávka

5.  Tvorivá objednávka je primárne určená na podporu vzniku novinárskych útvarov v printových aj v elektronických médiách na vybrané témy, ktoré zverejní výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu. Cieľom tvorivej objednávky je podnietiť vznik publicistických a fotografických diel, ktoré majú osloviť verejnosť a pomôcť osvetliť alebo vyriešiť akútne problémy regionálneho či celoslovenského rozsahu.

B - Tvorivá súťaž

6. Tvorivá súťaž podnecuje k významným publicistickým činom, stimuluje orientáciu žurnalistiky na závažné problémy rozvoja Slovenskej republiky, kladie dôraz na kvalitu novinárskych výpovedí.
a/ tvorivá súťaž univerzálna stimuluje novinársku tvorbu vo všetkých tematických okruhoch.
b/ tvorivá súťaž cielená na odvetvovú a regionálnu problematiku /politika, ekonomika, kultúra, šport atď./.

Tvorivú súťaž vypisuje a uzatvára výbor sekcie v súčinnosti s novinárskymi organizáciami a združeniami, prípadne aj sponzormi /spoluorganizátormi/ tvorivej súťaže. Pred vyhlásením tvorivej súťaže výbor sekcie schváli štatút /ciele a zameranie súťaže, podmienky, časové ohraničenie, výšku cien a odmien, zásady práce poroty/.

C - Tvorivé štipendium

7. Tvorivé štipendium sa poskytuje na napísanie alebo dokončenie rozsiahlejších žurnalistických prác, ktoré prevádzka redakcie neumožňuje vytvoriť z časových, organizačných, finančných a iných dôvodov. Tvorivé štipendium sa poskytuje aj na vytvorenie projektu, ktorý súvisí s prezentáciou fotografickej tvorby (na projekt expozičnej formy výstavy alebo projekt internetovej fotogalérie).

8. Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len vtedy, ak štipendista poruší alebo nedodrží stanovené podmienky. Výbor môže v takom prípade premeniť tvorivé štipendium na pôžičku a povoliť autorovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku /napr. choroba alebo úmrtie autora/ nie je dôvodom na vrátenie vyplateného štipendia.

9. Maximálna výška mesačného tvorivého štipendia je 600,- €.

10. Tvorivé štipendium možno udeliť autorovi jedenkrát za rok, najviac na dobu 6 mesiacov.

11. K žiadosti o tvorivé štipendium je autor povinný priložiť potvrdenie vydavateľa, prípadne iného používateľa (platcu autorského honoráru) o odvode 2% príspevku za dielo, na dokončenie ktorého poberal predchádzajúce tvorivé štipendium. Ak používateľ zákonnú odvodovú povinnosť nesplnil, predloží autor čestné vyhlásenie, že príspevok odviedol sám. Pri schvaľovaní tvorivého štipendia bude výbor sekcie brať do úvahy splnenie tejto povinnosti.

12. Po skončení tvorivého štipendia predloží autor správu o využití štipendia, ktorej súčasťou je 1 exemplár dokončeného rukopisu a informácia o termíne vydania rukopisu. Pri realizácii podporeného diela je autor povinný uviesť, že vzniklo s finančným prispením Literárneho fondu a 1 výtlačok (v prípade elektronických médií DVD) poslať do LF.

13. Za využitie tvorivého štipendia možno vo výnimočných prípadoch považovať uverejnenie podstatnej časti podporeného diela, schválenie správy, prípadne kladný lektorský posudok.

14. Ak musí autor prácu na diele prerušiť pre chorobu alebo z iných vážnych príčin, zastaví sa aj výplata štipendia.

D - Tvorivé študijné štipendium

15. Študijné štipendium sa poskytuje autorovi novinárskych prác - na štúdium a získanie materiálu na vytvorenie nového diela. Výšku štipendia a časové ohraničenie určí výbor sekcie, ktorý po ukončení štipendia, na základe správy štipendistu zhodnotí spôsob i účelnosť jeho využitia.

E - Príspevok na tvorivú cestu

16. Príspevok na tvorivú cestu možno priznať ako jednorazové štipendium na základe žiadosti podanej pred nástupom na cestu.

a/ Pri cestách v Slovenskej republike sa hradia náklady na ubytovanie a cestovné (dopravu) podľa predložených dokladov max. do výšky 200,- €. Príspevok sa vyplatí po ukončení a zhodnotení cesty.

b/ Pri cestách do zahraničia môže jeden žiadateľ čerpať príspevok na cestovné maximálne do výšky 800,- € ročne . Príspevok sa poskytuje na základe odôvodnených a preukázaných nákladov, ktoré majú väzbu na tvorivé alebo študijné zameranie cesty. Príspevok na jednu cestu sa poskytuje maximálne do výšky 500,- € na cestovné (dopravu) a uhradí sa po ukončení cesty, po predložení cestovných dokladov v origináli (cestovný lístok, faktúra, doklad o úhrade cestovného), správy z cesty s uvedením rozpisu cestovných nákladov a po predložení publikovaných materiálov. Príspevok musí byť vyúčtovaný najneskôr do 60 dní po návrate z cesty.

F - Tvorivý pobyt v domovoch

17. Tvorivé pobyty umožňujú novinárom nerušenú tvorivú prácu. Neposkytujú sa počas jarných, letných a zimných prázdnin, kedy je celá kapacita domova vyčlenená na rekreačné pobyty.

18. Tvorcom sa poskytujú dva druhy tvorivých pobytov:

a/ bezplatný tvorivý pobyt možno čerpať maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 6,- € na noc a príspevkom na stravu maximálne 11,- € denne. Príspevok na stravu možno čerpať len počas pobytu, na ktorý bol schválený (nemožno ho čerpať počas ďalšieho pobytu).

b/ tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje autorovi čerpať ďalších 30 dní tvorivého za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej výške 6,- € za noc a stravné vo výške 11,- € na deň. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

19. Tvorivý pobyt sa musí vyčerpať bez prerušenia, pri neospravedlnenom prerušení sa ráta ako vyčerpaný. Po skončení pobytu treba predložiť výboru do 30 dní správu o jeho využití. 

G - Príspevok za kritické hodnotenie tvorby

20. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje lektorom za hodnotenie novinárskeho diela. Priznáva sa podľa kvality predloženého lektorského posudku a rozsahu posudzovaného rukopisného alebo knižného diela.

21. Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje aj členom výboru sekcie podľa Smernice o odmeňovaní členov výborov sekcií schválenej Radou fondu.

H - Príspevok za tvorivé prednášky a besedy

22. Príspevok za prednášku alebo aktívnu účasť na tvorivej besede sa udeľuje do výšky 60,- €.

I - Prémie za tvorivú činnosť

23. Prémie udeľuje výbor za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií v zmysle Štatútu Výročnej ceny LF za novinársku tvorbu.

J - Odmena pri životnom jubileu tvorcu

24. Odmeny sa udeľujú novinárom prvýkrát pri 70 ročnom životnom jubileu a následne v päť ročnej periodicite (75, 80, 85, 90...) vo výške 200,- € na návrh novinárskych organizácií, šéfredaktorov a členov výboru sekcie. 

K - Ceny LF za novinársku tvorbu

25. Každoročne sa udeľuje Výročná cena LF za novinársku tvorbu v troch kategóriách:

- v kategórii publicistika:
• tlač 1.500,- €
• internetové médiá 1.500,- €
• rozhlas 1.500,- €
• televízia 1.500,- €
- v kategórii spravodajstvo:
• tlač 1.500,- €
• internetové médiá 1.500,- €
• rozhlas 1.500,- €
• televízia 1.500,- €
• spravodajské agentúry 1.500,- €
- v kategórii novinárska fotografia 1.500,- €.

Od roku 2016 výbor sekcie udeľuje aj mimoriadnu cenu, ktorá pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1.000,- €.

26. Návrh na udelenie výročných cien vypracúva odborná porota, ktorú menuje výbor sekcie. Podrobnosti upresňuje Štatút Výročnej ceny LF za novinársku tvorbu.

27.  Od roku 2016 sa udeľuje Cena Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky vo výške 2.500,- €. Podrobnosti upresňuje Štatút Ceny Romana Kaliského.

L - Sociálne podpory tvorcom

28. Sociálne podpory sa poskytujú novinárom odkázaným na túto pomoc pre starobu.

29. Jednorazové sociálne podpory sa udeľujú pri prechodnej, nezavinenej finančnej tiesni najviac do 400,- € v kalendárnom roku.

30. Mesačné sociálne podpory na doplnenie dôchodku sa udeľujú novinárom na doplnenie dôchodku do výšky 400,- €, maximálne 60,- € mesačne. Podpora sa poukazuje štvrťročne.

M - Príspevok na liečenie tvorcov

31. Výbor sekcie môže žiadateľovi poskytnúť raz ročne príspevok na čiastočnú úhradu liečenia, najviac do výšky 300,- €, ak žiadosť predloží pred nástupom na liečenie.

N - Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení

32. Výbor sekcie môže novinárovi raz za dva roky prispieť na 21 dňový liečebný pobyt v zariadení Literárneho fondu čiastkou 10,- € na ubytovanie za noc a na ambulantné liečenie čiastkou 10,- € na deň. Stravu počas liečebného pobytu vo výške 11,- € za deň je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

O - Pôžičky na zabezpečenie tvorivej činnosti

33. Táto forma podpory je v súčasnosti pozastavená.

III. Záverečné ustanovenia

34. Príjemca akejkoľvek podpory, poskytnutej podľa týchto smerníc, je povinný ihneď oznámiť LF všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre priznanie alebo ponechanie podpory, alebo určenie jej výšky.

35. Výbor sekcie po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o ďalšom poskytovaní, znížení alebo zastavení podpory alebo o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie, zníženie alebo zastavenie podpory.

36. V odôvodnených prípadoch môže výbor sekcie dvoma tretinami hlasov prítomných členov prijať výnimočné uznesenie svojím rozsahom presahujúce tieto smernice.

37. Tieto Vykonávacie smernice výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu boli schválené na zasadnutí sekcie dňa 24.02.2016, 22.3.2016, 26.4.2016, 7.12.2016, 5.12.2017, 26.3.2019, 19.11.2019.